Erişkin Göz Ameliyatlarında Lokal Anesteziye Hyaluronidaz Eklemek

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erişkin göz ameliyatlarında ağrıyı azaltmak ve hasta ve cerrah tatminini artırmak için göz blokajı amacıyla kullanılan lokal anestezik solüsyonlarına hyalüronidaz eklemenin etkisine dair kanıtları derledik. Yan etkiler ve maliyeti de araştırdık.

Arka plan

Hyalüronidaz lokal anestezik maddenin göz civarındaki dokular içinde yayılmasını sağlayan bir enzimdir. Anestezinin daha hızlı başlaması ve göz hareketlerinin azalması ya da durdurulması (akinezi) amacıyla verilen lokal anesteziklere eklenerek kullanılması yaygındır. Modern göz ameliyatı teknikleriyle hızlı anestezi ve akinezi çok temel gereklilikler değildir ve ameliyatlar sıklıkla göze damlatılan topikal anesteziklerle ağrısız olarak yapılabilir. Hyalüronidazla birlikte seyrek yan etkiler görülebilir. Bu yüzden hyalüronidaz kullanımının doğrulanması gerekiyor.

Araştırma tarihi

Derlememiz 30 Haziran 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derlemeye, lokal anesteziyle göz ameliyatı olan toplam 500 erişkinle yapılmış 7 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Lokal anesteziklere eklenen hyaluronidazın ameliyatta hissedilen ağrıya etkisini inceledik. Öncelikle katılımcı ve hekim tatmini skorları ve hyalüronidaz enjeksiyonuyla birlikte olabilecek herhangi bir zarar da araştırıldı. Araştırmaların hiçbirinde maliyet raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

7 araştırma içinde sonuçları benzer raporlanan, toplam 289 katılımcıyla yapılmış 4’ünün sonuçlarını birleştirdik. Bu araştırmalarda, lokâl anestezik içine hyalüronidaz eklemekle, ameliyat esnasında hissedilen ağrıda anlamlı azalma olmadı. Kalan 3 araştırmanın ikisinde (211 katılımcı), veri raporlanmadığından meta analiz mümkün olmadı. Bu araştırmalara bakıldığında, sağlanan genel sonuçlar sinir blokajlarında hyalüronidaz kullanımıyla ağrıda anlamlı bir azalma olmadığını gösterdi.

İki araştırmadan (122 katılımcı) hyalüronidaz eklemenin katılımcı tatmin skorlarını artırdığını gösteren orta derecede kanıt bulduk.

141 katılımcıyla yapılan 3 araştırmada cerrahi tatmin araştırıldı ve daha büyük olan ikisinde hyalüronidazla daha üstün olduğu raporlanırken bir küçük araştırmada (19 katılımcı) anlamlı fark göstermedi. Derlenen araştırmalarda hyalüronidazın bir zararlı etkisi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmalardan, ameliyat sırasında ağrı raporlayanlarda kayırma hatası riski düşüktü. Genel olarak kanıt kalitesi, ağrı azaltıcı etkideki değişkenlikler nedeniyle düşüktü. Araştırma yazarlarıyla temas kurmamıza rağmen daha fazla bilgi bulamadık.

Orta kalitede araştırmalar hyalüronidazla daha yüksek katılımcı ve cerrah tatmini bildirdi.

Tek başına ağrı kesici etki hyalüronidazın faydalı etki spektrumun tümünü içermez. Hyalüronidaza bağlı olarak, muhtemelen hızlı anestezi ve akinezi nedeniyle göz ameliyatında hasta konforu da iyileşir.

Yazarların kararı

Erişilebilen kanıtların kalitesinin düşük olması nedeniyle, göz ameliyatı olan hastalarda kullanılan lokal anestezik sıvıların içine hyalüronidaz eklemenin hasta sonuç ölçütlerine etkisi belirsiz. Araştırmalar arasındaki tutarsızlık ve belirsizliğe yönelik olarak ve göz ameliyatında analjeziyi iyileştirmede hyalüronidazın faydasını belirlemek için, iyi tasarlanmış bir randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kontrol gruplarına kıyasla hyalüronidazla katılımcı ve cerrah tatmini, orta kalitede çalışmalarda gösterildiği gibi daha yüksek.

Araştırmalardan hiçbirinde hyalüronidaz kullanımına bağlanabilen bir zarar bulunmadı. Araştırmalarda sonuç ölçütü olarak zararın nadiren ölçülmesi ve genel olarak katılımcı sayısının azlığı göz önüne alındığında hyalüronidazın zararlı etkilerinin insidensine dair sonuç çıkaramadık.

Araştırmalarda maliyet hesabı yapılmadı.

Bilimsel özet

Arka plan

Anestezinin hızlı başlamasını sağlamak ve daha iyi akinezi ve analjezi sağlamak için onlarca yıldır lokâl anesteziklere ek olarak hyalüronidaz kullanılıyor. Modern göz ameliyatı tekniklerinin gelişimiyle birlikte hızlı başlangıç ve akinezi önemli gereklilikler olmaktan çıktı. Lokal anesteziklere hyalüronidaz eklemekle hastaya daha iyi analjezi sağlanacağı varsayımının araştırılması gerekiyor. Hyalüronidazın gerçekten de analjeziyi iyileştirdiğine dair kanıt sağlamak için yeni yapılmış bir sistematik derleme bulunmuyor.

Amaç

Erişkinlerde oftalmik anestezide lokâl anestezik solüsyonlarına hyalüronidaz eklemenin, ameliyatta hissedilen ağrıda bir azalma sağlayıp sağlamadığını anlamak ve zararları, hasta ve cerrah tatmini ve ekonomik etkisini hesaplamayı amaçladık.

Araştırma stratejisi

2017 Haziranında, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE ve dört diğer veri tabanını sistematik olarak araştırdık İlişkin araştırmalar için www.ISRCTN.com, www.ClinicalTrials.gov ve www.clinicaltrialsregister.eu araştırma tescilleri tarandı. Dil kısıtlaması yapılmadı.

Seçim kriterleri

Hyalüronidaz eklemenin ameliyat esnasındaki ağrıya etkisini, bir skala kullanarak değerlendiren randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Birbirinden bağımsız olarak iki yazar (HR ve KA) Cochrane’in istediği standart prosedürleri kullanarak verileri çıkardı ve metodolojik keliteyi değerlendirdi.

Ana sonuçlar

Toplam 500 katılımcıda hyalüronidazın intraoperatif ağrıya etkisini araştıran 7 araştırmayı derledik. 289 katılımcılı 4 araştırma iki uçlu primer sonuç ölçütünü raporladı. Meta analize aldığımız sonuçlar, açıklanamayan orta derecede bir heterojenite gösterdi (I2 = 41% ). Bu dört araştırmanın toplanan sonuçlarından sağlanan risk oranı 0.83 ve %95 güven aralığı 0.48 ile 1.42 arasındaydı. Hyalüroidaz grubunda ağrı skorlarında görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Primer sonuç ölçütünü sürekli değerlerle raporlayan 3 araştırmada eksik veri raporlaması; meta analizi mümkün kılmadı. Verileri daha fazla araştırmak için, derlenen çalışmalardan bir diğerinde (Sedghipour 2012) standart sapmaları hesapladık. Ancak bunun sonucunda çalışmadaki tahmini hesaplar arasında önemli heterojenite bulundu (I² = 76% ). Kalan üç araştırmadan 2’sinde ilişkin veri olmaması klinik anlamda etkinin yönelimini değerlendirmeyi güçleştirdi.

Genel olarak hyalüronidaz ve kontrol grupları arasında intraoperatif ağrı skorlarındaki azalmada istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Derlenen 7 araştırmada kayırma hatası riski düşüktü.

GRADE’e göre kanıt kalitesini düşük bulduk ve ciddi tutarsızlık ve belirsizlik nedeniyle araştırmaların derecesini düşürdük. Bu nedenle sonuçların dikkatle yorumu gerekir.

122 katılımcılı, yüksek kalitede 2 araştırmada hyalüronidaz grubunda hasta tatmin skorları anlamlı derecede daha yüksekti. Yine, araştırmalardan 141 katılımcılı 2’sinde cerrahi tatmin de daha fazla bulundu. GRADE’e göre hasta ve cerrah tatmini için kanıt kalitesi ortaydı, araştırmaların derecesi belirsizlik ve örnek küçüklüğü nedeniyle düşürüldü. Bu araştırmalarda kayırma hatası riski düşüktü.

Çalışmaların hiçbirinde hyalüronidaz eklemeye bağlı bir zarar raporlanmadı. Araştırmalarda hyalüronidaz maliyeti raporlanmadı.

Kaynak

Rüschen H, Aravinth K, Bunce C, Bokre D. Use of hyaluronidase as an adjunct to local anaesthetic eye blocks to reduce intraoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD010368. DOI: 10.1002/14651858.CD010368.pub2

Orijinal özet için: Lokal Anestezide Hyaluronidaz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus