Şiddetli Doğumsal Kalp Defektlerinin Tanısında Pulsoksimetri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Belirti vermeyen yeni doğan bebeklerde doğumsal şiddetli kalp defektlerinin belirlenmesinde pulsoksimetrinin doğruluğuna dair kanıtları derledik.

Arka plan

Doğumsal şiddetli kalp defektleri (ŞDKD), yaklaşık1000 yeni doğan bebekten 2’sinde görülür ve bebek ölümlerinin önde gelen bir nedenidir. En iyi sonuçları alabilmek için zamanında tanı çok önemlidir, ancak hasta bebeklerin doğumdan önceki tanısında güncel tarama metotları %50 kadarını atlayabilir ve tanı konmadan eve gönderilen bebekler sıklıkla ölür ya da ciddi hastalık yaşar. Ancak ŞDKD olan bebeklerde kan oksijen düzeyi düşüktür ve pulsoksimetreyle, el ve ayağa bir sensor takılarak, non-invazif olarak ve çabucak yakalanabilir.

Pulsoksimetre, vücutta eritrositler tarafından taşınan oksijen miktarını non-invazif bir şekilde ölçebilen bir cihazdır. Akciğerlerden kana geçen oksijen, eritrositlerdeki hemoglobine bağlanarak oksihemoglobin oluşturur. Oksijen bağlı olmadığında deoksi hemoglobin oluşur. Sağlıklı insanda hemoglobinin neredeyse tümü oksihemoglobindir ve oksijen satürasyonu (oksijen bağlamış hemoglobin yüzdesi) %100’e yakındır. Pulsoksimetre satürasyonu, erişkinin parmağı, bebeğin el veya ayağı gibi bir bölgede kan damarları içinden ışık geçirerek ölçer. Oksihemoglobin ve deoksihemoglobin bu ışığı farklı absorbe eder ve absorbe edilen ışığın oranını cihaz içindeki software analiz ederek oksijenle satüre olan hemoglobini hesaplar.

Çalışma özellikleri

Yeni doğan bebeklerde ŞDKD’leri yakalamak için pulsoksimetre kullanımına dair kanıtlar için 2017 Martına kadar tarama yaptık ve 21 araştırma belirledik. Araştırmalarda puskosimetri testini pozitif olarak tanımlamak için farklı eşik değerler kullanıldı. %95 civarı bir eşik kullanan tüm çalışmaları kombine ettik (19 araştırma, 436 758 bebek)

Anahtar sonuçlar

Derlememizde, tarama yapılan aşikar olarak sağlıklı her 10 000 yeni doğan içinden 6 kadarında KŞKD olacağı bulundu. Pulsoksimetri testinin bunlardan 5’ini doğru olarak belirlemesi beklenir (ancak biri atlanacaktır). Atlanan bebekler ölebilir ya da ciddi hastalık yaşayabilir.

Tarama yapılan, aşikar olarak sağlıklı her 10 000 yeni doğan içinden 9994 kadarında KŞKD olmayacaktır. Pulsoksimetri testi bunların 9980’ini doğru olarak belirleyebilirken, 14 bebek KŞKD şüphesiyle araştırılacaktır. Bu bebeklerin bir kısmı gereksiz ek testlere maruz kalıp hastanede kalışı uzayacak, ancak bir kısmında potansiyel olarak ciddi kalp dışı hastalık bulunacaktır.

Pulsoksimetri doğumdan sonraki 24 saatin daha sonrasında uygulandığında gereksiz yere araştırılan bebek sayısı azalır.

Kanıtların kesinliği

Derlenen araştırmalarda değerlendirilen kayırma hatası alanlarından birkaçında kayırma hatası riski genel olarak düşük ya da belirsizdi. Bazı araştırmalarda negatif sonuçları doğrulamak için daha zayıf yöntemler kullanıldı. Kanıtların kalitesine genel olarak orta değer biçtik.

Yazarların kararı

Pulsoksimetride yalancı pozitif oranları çok düşük olup KŞKD tanısında yüksek derecede spesifik ve orta derecede sensitif bir test. Güncel kanıtlar, bir belirti göstermeyen yeni doğanların, sağlam bebek bölümünden taburcu olmadan önce rutin olarak KŞKD için taranmasını destekliyor.

Bilimsel özet

Arka plan

Doğuştan şiddetli kalp defekti olan bebekler akut kardiyovasküler kollaps öncesinde teşhis edildiğinde sağlıkla ilgili sonuçlar iyileşiyor. Bu bebekleri belirlemede kullanılan ana tarama testleri arasında prenatal ultrasonografi ve postnatal klinik muayene yer alır; ancak bunların ikisine de erişim mümkün olmakla beraber, hasta bebeklerin önemli bir yüzdesi atlanır. Rutin pulsoksimetri testinin, ŞDKD belirleme oranını iyileştirmesi potansiyel olarak mümkün bir ek tarama testi olduğu bildirildi.

Amaçlar

* Belirti göstermeyen (asemptomatik) yeni doğan bebeklerde ŞDKD belirlemede bir tarama metodu olarak pulsoksimetrinin tanısal doğruluğunu değerlendirmek,

* Aşağıdakiler dahil potansiyel heterojenite kaynaklarını değerlendirmek:

- popülasyon özellikleri: antenatal olarak belirlenen konjenital kalp defektlerinin dahil ya da hariç tutulması;

- testin zamanlaması: doğumdan sonra < 24 saate kıyasla ≥ 24 saat

- test yeri: sade ayağa (pre duktal) kıyasla sağ el ve ayak (preduktal ve post duktal)

- oksijen satürasyonu: Fraksiyonele karşı fonksiyonel

- çalışma tasarımı prospektife karşı retrospektif tasarım, ardışık veya olmayan seriler ve

- QUADAS-2’nin “akış ve zamanlama” alanında kayırma hatası riski.

Araştırma stratejisi

Cochrane Kütüphanesinde, CENTRAL (2017, Sayı 2); MEDLINE, Embase, CINAHL ve HSRProj veri tabanlarını 2017 Martına kadar taradık. Derlenen tüm makaleler ve sistematik derlemelerin referans listelerini de elektronik taramada bulunmayan ek araştırmalar bulmak için taradık. Dil kısıtlaması yapılmadı.

Seçim kriterleri

Tasarım, popülasyon, testler ve sonuç ölçütleri için önceden belirlenen kriterlere uyan araştırmaları seçtik. Miyadında ve geç preterm asemptomatik yeni doğan bebeklerde ŞDKD tanısı için pulsoksimetri taramasının tanısal doğruluğunu değerlendiren enlemesine ve kohort çalışmalarını derledik. Pulsoksimetre taramasının tüm protokollerini göz önüne aldık (yani anormallik belirlemede farklı satürasyon eşikleri; sade post duktal veya pro duktal ve post duktal ölçüm; testin 24 saat içinde veya sonrasında yapılması). Referans standart olarak ekokardiyografi, klinik izlem, post mortem bulgular, mortalite ve konjenital anomali veri tabanları kullanıldı.

Veri toplama ve analiz

Primer çalışmalarda kullanılan eşik için doğruluk verileri çıkardık. Forest plot ve ROC plot kullanarak çalışmalar arası değişkenlik ve indeksler arasındaki korelasyonu araştırdık. QUADAS-2 aracı kullanarak derlenen çalışmaların kayırma hatası riskini değerlendirdik. Toplanan sensitivite ve spesifite değerlerinin rastgele etkilerini hesaplamak için iki değişkenli model kullandık. Alt grup analizleri ve meta-regresyon yaparak heterojenite kaynaklarını araştırdık.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini toplam 457 202 katılımcı içeren 21 araştırma karşıladı. 19 araştırmadan primer analiz için veri sağlandı (N=436 758). ŞDKD teşhisi için pulsoksimetrinin genel sensitivitesi %76.3 (95% güven aralığı [GS] 69.5 - 82.0) bulundu (düşük kesinlikte kanıt). Spesifite %99.9 (95% GA 99.7 - 99.9) ve yalancı pozitiflik oranı 0.14% (95% CGA 0.07 - 0.22) bulundu (yüksek kesinlikte kanıt).

Özet pozitif ve negatif ihtimal oranları sırasıyla 535.6 (95% GA 280.3 - 1023.4 ) ve 0.24 (95% GA 0.18 - 0.31) bulundu.

Bu sonuçlar, tarama yapılan aşikar olarak sağlıklı her 10 000 term veya geç preterm yeni doğan içinden 6 kadarında ŞDKD olacağını gösteriyor (derlememizdeki medyan prevalans).

Pulsoksimetri taraması bu bebeklerin 6’sında ŞDKD belirleyecek ve 1 olguyu atlayacaktır. 14 bebek ise sağlıklı olduğu halde hatalı olarak ŞDKD olduğu belirlenecektir.

Pulsoksimetri testi doğum sonrası 24 saat geçtikten sonra yapıldığında yalancı pozitiflik oranı, erken yapılan testten daha az olur (0.06%, 95% GA 0.03 - 0.13’e karşı 0.42%, 95% GA 0.20 - 0.89; P = 0.027).

Forest plot ve ROC plot analizleri çalışmalar arasında, hesaplanan sensitivitede spesifiteden fazla değişkenlik olduğunu gösterdi.

Heterojeniteyi, antenatal teşhis edilen defektleri dışlama ya da içerme için, test zamanlaması için ve QUADAS-2’nin “akış ve zamanlama” alanında kayırma hatası riski için alt grup analizleri ve meta-regresyon yaparak araştırdık ve sensitivitedeki heterojenite için bir açıklama bulamadık.

Kaynak

Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez-Pineda L, Thangaratinam S, Ewer AK. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD011912. DOI: 10.1002/14651858.CD011912.pub2

Orijinal özet için: Pulsoksimetri Taraması Veya Satürasyon Testi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv