Prematürite Retinopatisinin Korunma Ve Tedavisinde Beta Blokerler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebeklerdeki prematürite retinopatisinde beta blokerlerin etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Erken doğan bebeklerde retinadaki damar gelişiminde prematürite retinopatisi (PR) denen bir bozukluk olma riski vardır. Şiddetli durumlar, görüş bozulması hatta körlükle sonuçlanabilir. Retinopatinin erken tedavisiyle uzun vadede görüş iyileşebilir. Halen PR’nin şiddetli aşamalarında tercih edilen, lazer tedavisidir. Ancak bu, uzman becerisi ve anestezi gerektiren invazif bir müdahaledir ve tüm dünya ülkelerinde bulunmaz. Bu nedenle hastalığı önlemek için etkili ve güvenli tedaviler gerekiyor.

Beta blokerlerin göz dâhil vücudun değişik kısımlarında istenmeyen kan damarı çoğalmalarını durdurabildiğine inanılır. Çocuklarda çeşitli hastalıkların tedavisinde beta blokerler kullanılır ve genellikle iyi tolere edilir. Ancak kalp hızı ve kan basıncını düşürme gibi ters etkiler yapma riski de taşırlar. Bu derleme esas olarak, plaseboya ya da ilaç verilmemesine kıyasla beta blokerlerin, hastalığın şiddetli aşamalarını önleyerek ya da tedavi ederek erken doğan bebeklere önemli faydalar sağlayıp sağlamadığını anlamayı hedefliyor.

Çalışma özellikleri

7 Ağustos 2017 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları taradık. Toplam 366 bebekle yapılmış 3 klinik araştırma bulduk. Üç çalışmada da PR’nin şiddetli aşamalarının önlenmesi raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Ağız yolundan verilen beta blokerlerin, retinopatinin daha şiddetli aşamalara ilerleme riskini düşürme ve ek tedavi gereksiniminde azalma gibi kısa vadeli faydalar getirdiğini bulduk. Ancak uzun vadedeki görmeyle ilgili veri bulunmadı ve araştırmalar retinopatinin en şiddetli aşamalarında beta blokerlerin bir etkisini göstermedi. Araştırmalardan birinde beta blokerlerin ciddi ters etkileri raporlandı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sağlanan kanıtların kalitesi düşükle orta arasında değişiyor. Bu nedenle sonuçlara olan güvenimiz çok sınırlı. Preterm bebeklerde PR tedavisi için rutin beta bloker kullanımını tavsiye edemiyoruz. Preterm bebeklerde PR tedavisi ya da korunmasında beta blokerlerin faydalarının risklerine ağır basıp basmadığını belirlemek için, yüksek kalitede daha başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Düşükle orta arası kalitede sınırlı kanıtlar önleyici oral beta bloker almanın, aşama 3 PR’ye ilerlemeyi yavaşlatabileceğini ve anti-VEGF ya da lazer tedavisi ihtiyacını azaltabileceğini gösteriyor. Uzun vadeli görüş bozulmasıyla ilgili veri olmadığından bu bulguların klinik anlamı belirsiz.

2 mg/kg/gün oral propranolole atfedilen ters olaylar, bu ilacın PR korunmasında bu dozda sistemik kullanımıyla ilgili kaygı yarattı.

Derlenen iki araştırmada kayırma hatası riskinin yüksek olması ve uzun vadeli işlevsel sonuç ölçütü verileri olmadığından beta blokerlerin etkinlik ve güvenliğini belirleyecek yetersiz kanıt var.

Araştırmacıları, erken doğan bebeklerde PR tedavisi ve korunmasında beta blokerlerin rolünü onaylamak ya da reddetmek için büyük, iyi tasarımlı araştırmalar yapmaya teşvik etmek isteriz. Bu araştırmalarda uzun vadeli görüş bozulmasının raporlanması gerekir. Verilme yolunun optimizasyonu ve ters olayları azaltılmak için araştırmacıların çalışmalarda beta bloker dozu bulma ve topikal uygulamayı düşünmesi gerekir.

Bilimsel özet

Arka plan

Prematürite retinopatisi (PR) preterm bebeklerde görmeyi tehdit eden bir hastalıktır. Damar çoğalmasıyla giden retinal süreci değiştiren beta adrenerjik bloker ilaçların kullanımı PR’nin ilerlemesini yavaşlatabilir veya hatta yerleşik PR’yi geri çevirebilir.

Amaç

Beta blokerlerin, PR olmayan, evre 1 PR veya evre 2 PR olup + hastalığı olmayan preterm bebeklerde önleyici olarak veya en azından eşik altı PR olan perterm bebeklerin tedavisinde, kısa süreli yapısal ve uzun vadeli işlevsel sonuç ölçütleri ve ek tedavi gereksinimi üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Neonatal Derleme Grubu Uzmanlık Kayıtları; CENTRAL (Cochrane Kütüphanesi Sayı 7, 2017); Embase (Ocak 1974 - 7 Ağustos 2017); PubMed (Ocak 1966 - 7 Ağustos 2017); ve CINAHL (Ocak 1982 - 7 Ağustos 2017) tarandı. Referans listeleri ve çapraz referanslar kontrol edildi, pediyatrik akademik dernek toplantılarının kitaplarındaki özetler elle tarandı.

Seçim kriterleri

Derleme için, gestasyonel yaşı 37 haftadan küçük preterm bebeklerde PR korunma ve tedavisi için beta bloker kullanılan randomize ve yarı randomize kinik araştırmaları seçtik

Veri toplama ve analiz

Cochrane ve Cochrane Yenidoğan Derleme Grubunun standart yöntemlerini kullandık. Kanıt kalitesini GRADE yaklaşımıyla belirledik.

Ana sonuçlar

Derlemeye 3 randomize kontrollü araştırma dâhil ettik (N=366). İki çalışmada kayırma hatası riski yüksekti. Tüm çalışmalarda PR’den korunma raporlandı ve müdahale olarak oral propranolol, plaseboya ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyaslandı. Yerleşik evre 2 ya da daha ileri PR 4 ve + hastalığı olan bebeklerde beta bloker değerlendiren araştırma bulamadık.

Bir çalışmada, araştırma ilacına bebek bir haftalık olduktan sonra, yani ilk PR taramasından önce başlandı. Kalan iki araştırmaya evre 2 ya da altı PR olup + hastalığı olmayan bebekler alındı. GRADE değerlendirmesine göre izleyen sonuçlar için kanıt kalitesine düşük değer biçtik: anti-VEGF veya lazerle kurtarıcı tedavi ve inotrop desteği gerektiren hipotansiyon veya bradikardi.

Şu sonuçlar için sağlanan kanıtların kalitesi ortaydı: Evre 2 ve+ hastalığa ilerleme; evre 3 PR’ye ilerleme ve evre 4 veya 5 PR’ye ilerleme.

Üç araştırmanın meta analizi oral beta bloker kullanımının anti-VEGF gerekme ihtimaline faydalı etkisi oldu (tipik risk oranı (RO) 0.32, 95% güven aralığı (GA) 0.12 - 0.86; I² = 0%; tipik risk farkı (RF) −0.06, 95% GA −0.10 ile −0.01; I² = 75%; fazladan bir faydalı sonuç sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNTB) 18, 95% GA 14 - 84) ve lazer tedavisi gerekme ihtimaline faydalı etkisi oldu (tipik RO 0.54, 95% GA 0.32 - 0.89; tipik RF −0.09, 95% GA −0.16 ile −0.02; I² = 31%; NNTB 12, 95% GA 8 - 47).

2 araştırmanın (N=161) meta analizi, oral beta blokerlerin evre 3 PR’ye ilerlemeye faydalı bir etkisini gösterdi (tipik RO 0.60, 95% GA 0.37 t- 0.96; I² = 0%; tipik RF −0.15, 95% GA −0.28 ile −0.02; I² = 73%; NNTB 7, 95% GA 5 - 67).

Oral beta blokerlerin evre 2 PR ve + hastalık veya evre 4 veya 5 PR’ye ilerlemeye anlamlı etkisi olmadı.

Meta-analiz, beta blokerlerin arteriyel hipotansiyon veya bradikardiye anlamlı bir etkisini göstermese de, bir araştırmadaki birkaç bebekte şiddetli hipotansiyon, bradikardi ve apne olması nedeniyle propranolol dozajı 26 haftalık gestasyonel yaştan küçük bebeklerde %50 düşürüldü.

Analizler beta blokerlerin prematürite komplikasyonları ve mortaliteye anlamlı bir etkisini göstermedi.

Araştırmalarda uzun vadeli görüş bozulması raporlanmadı.

Kaynak

Kaempfen S, Neumann RP, Jost K, Schulzke SM. Beta-blockers for prevention and treatment of retinopathy of prematurity in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD011893. DOI: 10.1002/14651858.CD011893.pub2

Orijinal özet için: Prematürite Retinopatisi Tedavisi Ve Korunma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv