Doğum Sonrası Ağır Kanamayı Önlemede Antifibrinolitik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Traneksamik asit (TXA) gibi antifibrinolitik ilaçlar kanamayı durdurmak için oluşan pıhtıların çözülmesini önler ve ameliyatlarda kanamayı azalttığı ve yaralanma sonrasında kanaması olan hastalarda mortaliteyi, ters olay riskini artırmadan güvenle düşürdüğü gösterilmiştir. Bu derlemede, primer postpartum kanaması (PPK-doğum sonrası 24 saat içinde ağır kanama) olan kadınlarda antifibrinolitik ilaçların etkinlik ve güvenliğini değerlendirdik.

PPK ile ilgili daha önce yapılan bir Cochrane derlemesinde mevcut değişik tedavilerin tümü incelendi; şimdi bu derleme tedavi tipine bağlı olarak bölündü. Bu yeni derlemede primer PPK tedavisinde antifibrinolitik ilaç kullanımına yöneldik.

Önemi

Postpartum kanama, doğum sonrası kadın ölümlerinin ana nedenleri arasında olup, kansızlık ve başka ciddi komplikasyonlara da neden olabilir.

Araştırma özellikleri

28 Mayıs 2017 tarihine kadar yayınlanan makaleleri taradık ve derleme kriterlerine uyan, 20 412 kadınla yapılmış 3 araştırma bulduk. Araştırmalara en az 24 haftalık gestasyon sonunda vaginal veya sezaryenle doğuran ve PPK tanısı konan gebeler alındı. Araştırmaların birinde önemli sonuç ölçütleri raporlanmadığı için bulgularımız; yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerdeki hastanelerde, toplam 20 212 kadınla yapılan 2 araştırmaya dayanıyor. Bir araştırma çok büyük olup toplam 20 000 katılımcı içeriyor ve her ikisinde de, kanama tedavisi için olağan bakıma ek olarak İV traneksamik asit (TXA) kullanıldı. Derlememizdeki bilgilere en çok katkı sağlayan araştırmada kayırma hatası riski düşük bulundu.

Bulgular

Sonuçlarımız, TXA’nın kanamaya bağlı anne ölümü riskini azalttığını gösteriyor, kanıt kalitesi orta. Tüm nedenlerden ölümler daha azdı ancak bulgular belirsiz, kanıt kalitesi orta.

Küçük örnekli araştırmada 500 ml ve üzeri fazladan kan kaybı da azaldı (151 kadın, kanıt kalitesi düşük).

TXA ciddi maternal hastalık riskini etkilemedi, kanıt kalitesi yüksek. TXA felç ve derin ven trombozu gibi komplikasyon riskini de etkilemedi, kanıt kalitesi orta.

Kanama kontrolü için yapılan histerektomi oranları (kanıt kalitesi yüksek) ve kan nakil oranları (kanıt kalitesi orta) plaseboyla benzer bulundu.

TXA grubunda kompresyon sütürlerinde artış ve kanama kontrolü için yapılan laparotomilerde azalma bulundu, diğer cerrahi ve invazif prosedürler farklı bulunmadı.

Sonuç

Primer postpartum kanaması olan kadınlara üç saat içinde İV yolla verildiğinde TXA kanamaya bağlı mortaliteyi azaltmada etkiliydi, başka komplikasyonların riskini artırmadı.

Bazı kurumlarda İV verilme için imkân bulunmaz, bu nedenle gelecek araştırmalarda diğer yollarla verilmesinin de etkili ve güvenli olup olmadığına bakılması gerekir.

Yazarların kararı

İV yola verilen TXA, primer PPK’lı kadınlarda kanamaya bağlı mortaliteyi, doğum şeklinden bağımsız olarak ve tromboembolik olay riskini artırmadan düşürüyor. TXA’nın travma hastalarındaki etkisine dair güvenilir kanıtlar da göz önüne alındığında, kanıtlar TXA’nın mümkün olduğunca erken verildiğinde etkili olduğunu gösteriyor.

Hastane dışı kurumlarda İV verilme imkanı bulunamayabildiğinden, buna alternatif yolların araştırılması gerekir.

Bilimsel özet

Arka plan

Postpartum kanama (PPK) doğum sonrası ilk 24 saat içindeki ağır kanama olup kadınların doğumdan sonraki ölümlerinin ana nedenlerindendir. Antifibrinolitiklerin, primer olarak traneksamik asidin (TXA) ameliyatlarda kanamayı azalttığı ve travma kanamalı hastalarında mortaliteyi güvenle düşürdüğü ve ters olay riskini artırmadığı gösterildi.

Primer PPK ile ilgili daha önce yapılan bir Cochrane derlemesinde mevcut değişik tedavilerin tümü incelendi; şimdi bu derleme tedavi tipine bağlı olarak bölündü. Bu yeni derlemede primer PPK tedavisinde antifibrinolitik ilaç kullanımına yöneldik.

Amaç

Primer PPK tedavisinde antifibrinolitik ilaçların etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Gebelik Ve Doğum Araştırmaları Tescil Kayıtların, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP (28 Mayıs 2017) ve bulunan makalelerin referans listeleri tarandı.

Seçim kriterleri

Kadınlarda primer PPK için kullanılan antifibrinolitik ilaçlarla (aprotinin, TXA, epsilon aminokaproik asit ve aminometil benzoik asit) ilgili, küme randomizasyon dâhil randomize kontrollü araştırmalar seçildi

Araştırmalara en az 24 haftalık gestasyon sonrasında, doğum yapan PPK tanılı kadınlar, doğum şekline ya da 3 aşama yönetimin diğer özelliklerine bakılmadan dâhil edildi.

Yarı randomize ya da çapraz kontrol tasarımlı araştırmaları dışladık. Kayırma hatası riskini değerlendirmeye izin verecek kadar bilgi olmadığında, özet olarak raporlanan çalışmaları da dâhil etmedik.

Bu derleme için sadece TXA’yı inceleyen araştırmalar bulundu.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak ve ortak bir formla her çalışmanın verilerini çıkardı. Verileri Review Manager software’ine girdik ve doğruluğunu kontrol ettik. Anahtar sonuç ölçütleriyle ilgili sonuç ölçütlerinin kalitesine GRADE yaklaşımına uygun olarak 'yüksek', 'orta', 'düşük' veya 'çok düşük’ şeklinde değer biçildi.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini 3 araştırma karşıladı. 20 212 kadınla yapılan 2 araştırmada İV verilen TXA plasebo ya da standart bakımla kıyaslandı. Araştırmalar hastane doğu ya da acil servislerinde, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerde yapıldı.

İran’da yapılan üçüncü araştırmada İV TXA rektal misoprostolle kıyaslandı ancak bu çalışmada derlememizin primer sonuç ölçütleri ya da GRADE sonuç ölçütleri raporlanmadı. Epsilon aminokaproik asit, aprotinin veya aminometil benzoik asitle yapılan araştırma bulunmadı.

Primer PPK’da standart bakıma ek İV TXA ile plasebo ya da sade standart bakım kıyaslaması

Bu kıyaslama 2 araştırmada yapıldı. Bunlardan büyük olanı verilerin %99’unu sağladı ve kayırma hatası riski düşük olarak değerlendirildi. Farklı sonuç ölçütlerine ait kanıt kalitesi değişkendi. Kanıtlara genel olarak ortayla yüksek arasında değerler biçildi.

Veriler, İV verilen TXA’nın kanamaya bağlı maternal ölüm riskini azalttığını gösteriyor (risk oranı (RO) 0.81, 95% güven aralığı (GA) 0.65 - 1.00; 2 araştırma, 20,172 kadın; orta kalitede kanıt). Kanıt kalitesine, etki hesabındaki belirsizlik nedeniyle orta değer biçildi.

Etki, doğum sonrası 1 – 3 saat arasında tedavi edilen kadınlarda daha belirgindi, tedavi 3 saatten sonra verildiğinde aşikar azalma olmadı (< 1 saat = RO 0.80, 95% GA 0.55 - 1.16; bir ile üç saat arası = RO 0.60, 95% GA 0.41 - 0.88; > 3 saat = RR 1.07, 95% GA 0.76 -1.51; alt grup farkları için test: Chi² = 4.90, df = 2 (P = 0.09), I² = 59.2%).

Etkide doğum şekline bağlı heterojenite bulunmadı (alt grup farkı için test Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.91), I² = 0%).

TXA alan kadınlarda tüm nedenlerden ölümler de daha azdı, ancak etkinin tahmini hesabının %95 güven aralığı, etki olmadığını gösteren sınırı aşıyor (RO 0.88, 95% GA 0.74 - 1.05 arası; 2 araştırma, 20,172 kadın, kanıt kalitesi orta).

151 popülasyonlu araştırmanın sonuçları, randomizasyondan sonraki ≥ 500 mL kan kaybının azalabildiğini gösteriyor (RO 0.50, 95% GA 0.27 - 0.93; 1 araştırma, düşük kalitede kanıt).

TXA ciddi maternal morbidite riskini düşürmedi (RO 0.99, 95% GA 0.83 - 1.19; 1 araştırma, 20,015 kadın, yüksek kalitede kanıt); kanama kontrolü için histerektomi riskini düşürmedi (RO 0.95, 95% GA 0.81 - 1.12; 1 araştırma, 20,017 kadın, yüksek kalitede kanıt); kan nakli gereğini azaltmadı (RO 1.00, 95% GA 0.97 - 1.03; 2 araştırma, 20,167 kadın, orta kalitede kanıt) ve maternal vasküler oklüzif olay riskini düşürmedi, ancak bu sonuncusu için sağlanan sonuçlar belirsiz (RO 0.88, 95% GA 0.54 - 1.43; bir araştırma, 20,018 kadın; kanıt kalitesi orta).

TXA gubunda kompresyon sütürü kullanımı arttı (RO 1.19, 95% GA 1.01 - 1.41) ve kanama için laparotomi gereksinimi azaldı (RO 0.64, 95% GA 0.49 - 0.85).

Kaynak

Shakur H, Beaumont D, Pavord S, Gayet-Ageron A, Ker K, Mousa HA. Antifibrinolytic drugs for treating primary postpartum haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012964. DOI: 10.1002/14651858.CD012964

Orijinal özet için: Doğum Sonrası Kanama Tedavisinde Antifibrinolitik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus