Kansere Bağlı Barsak Tıkanmasında Suda Eriyen Oral Kontrast Maddeler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karın içi kanserler vücudun başka tarafından yayılmış ya da barsakta başlamış olabilir. Olağan büyümeleri sonucunda barsak içinde besinler ya da dışkının ilerlemesini bloke eder. Kanserin yaptığı bu engellemeye habis barsak obstrüksiyonu (HBO) denir. HBO olan bazı hastalar blokajı kaldırmak için yapılan ameliyattan fayda görebilir. Bazılarında ise durumu düzeltmek mümkün olmaz, ya kendiliğinden iyileşir veya kalıcı olarak hastanın prognozunu günler ve haftalarla sınırlar.

Barsak etrafındaki skar dokuları (adezyonlar) da barsak tıkanmasına neden olabilir, ki bunlar da adhezif ince barsak obstrüksiyonu olarak bilinir. Adhezif obstrüksiyonlar hastane içi konservatif yönetimle barsağa istirahat ve toparlanma sağlanarak giderilebilir. Ancak bazı hastalarda skar dokusunu çıkarıp blokajı gidermek için ameliyat gerekir.

Suda eriyen oral kontrast maddeler (SEOK) genellikle sıvı şeklindedir ve röntgen ya da BT çekimi öncesinde içildiğinde barsak içinde net olarak görülür. Bu yöntemle adhezif barsak tıkanıklığı olan hastalardan hangisine ameliyat gerektiği önceden belirlenebilir. Bazı hastalarda toparlanmayı da hızlandırarak hastaneden kalışı kısaltabilir.

Adhezif barsak tıkanmasında SEOK ile sağlanan faydaların MBO’da da görülüp görülmediği belirsiz.

Çalışma özellikleri

SEOK’ların inoperabl MBO’su olan hangi hastaların konservatif tedaviyle toparlanabileceğinin belirlenmesinde kullanılıp kullanılamayacağına dair kanıtları aradık. Ayrıca SEOK kullanımının MBO’dan toparlanma ihtimalini artırıp artırmadığını, hastanede kalışı kısaltıp kısaltmadığını ve prognozu iyileştirip iyileştirmediğini öğrenmek istedik. Son olarak da SEOK’un MBO hastalarında ne gibi yan etkilere neden olabileceğini anlamak istedik 2017 Haziranına kadar yapılan literatür taramasında 1 araştırma bulundu. Bu küçük araştırmaya sadece 9 katılımcı alındı ve MBO’da SEOK kullanımıyla ilgili sonuç ölçütleri tümüyle raporlanmadı.

Anahtar bulgular

SEOK ile muayenenin hangi konservatif tedaviyle toparlanabilecek MBO hastalarını belirleyebildiğine dair yetersiz kanıt bulduk. Yine MBO’lu hastaların SEOK’tan, hastanede kalış süresi, toparlanma süresi veya sürvi anlamında fayda gördüğüne dair yetersiz kanıt bulduk. Yan etkiler hakkında sonuç çıkarmak mümkün olmadı.

Kanıt kalitesi

MBO’da SEOK kullanımının faydalarını raporlayan çalışma eksikliği ve yan etkileri raporlayan bulduğumuz tek çalışmada sadece 9 katılımcı olması nedeniyle kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik. Kanıt kalitesinin düşük olması, MBO hastalarında SEOK kullanımı konusunda çok şüpheli olduğumuz ve bu hastalarda fayda veya zararı konfirme edemediğimiz anlamına geliyor.

Yazarların kararı

Sadece konservatif tedaviye cevap verecek inop MBO hastalarını belirlemede SEOK’un yerini belirlemek için mevcut randomize kontrollü araştırma kanıtları yetersiz. Habis ince barsak hastalarında SEOK’un tedavi edici etkisi ve güvenliğini belirleyecek RKA kanıtı da bulunmuyor.

Bilimsel özet

Arka plan

Habis barsak tıkanması karın içi kanseri olan hastalarda sık görülür. Suda eriyen oral kontrast madde kullanımının, adhezif ince barsak obstrüksiyonu olan hastalardan sade konservatif tedaviyle düzelebilecek olanları belirlemede ve hastanede kalışı kısaltmada faydası olabileceği gösterildi. SEOK’un adhezif ince barsak obstrüksiyonunda sağladığı faydaların MBO’da da görülüp görülmediği belirsiz.

Amaç

Konservatif tedavinin inop. MBO’daki başarısını önceden belirlemede SEOK’un ve izlem karın röntgenlerinin güvenilirliğini belirlemeyi amaçladık. Ayrıca SEOK’un obstrüksiyon süresini ve hastaneden kalışı kısaltmada etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE ve MEDLINE in Process, Embase, CINAHL, Science Citation Index (Web of Science) ve Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science) taranarak ilgili araştırmalar belirlendi. Ayrıca klinik araştırma tescil kayıtları ve the CareSearch Grey Literature veri tabanı araştırıldı. Taramamız 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapıldı.

Seçim kriterleri

Konservatif tedaviyle çözülebilecek habis barsak tıkanması olan hastaları önceden belirlemede SEOK’un tanısal potansiyelini değerlendiren randomize kontrollü ya da prospektif kontrollü araştırmaları seçtik. Ayrıca MBO yönetiminde SEOK’un tedavi edici potansiyelini plaseboya, müdahale yapılmamasına, olağan tedavi ya da destekleyici bakıma karşı değerlendiren çalışmaları da dahil ettik.

Veri toplama ve analiz

Cochrane’in istediği standart metodolojik prosedürleri kullandık. Kayırma hatası riskini ve kanıtları GRADE ile değerlendirdik ve bulguların özeti tablosu çıkardık.

Ana sonuçlar

Seçim kriterlerini tutan, ve ikincil amacımız olan terapötik potansiyeli araştıran sadece 1 RKA bulduk. Araştırmaya 9 katılımcı alındı. Standardize konservatif tedaviden başka daha ileri müdahale (ameliyat, endoskopi) endikasyonu olmayan erişkin MBO hastalarında gastrografin plaseboyla kıyaslandı.

Araştırmada az sayıda katılımcı olması, sonuçların seçici raporlanması ve eksilme oranının yüksek olması gibi sorunlar nedeniyle genel kayırma hatası riski yüksekti.

Birincil sonuç ölçütleri

Derlenen araştırma, primer sonuç ölçütü, yapılacak büyük bir çalışmanın fizibilitesini test etmek olan bir pilot çalışmaydı. Araştırmacılar taranan hasta sayısı, alınan katılımcı sayısı ve dışlama nedenlerini spesifik olarak raporladı ki bunlar bu derlemenin odağı dışında kalıyor.

Katılımcı sayısının küçük olmasına bağlı olarak, araştırma yazarları primer sonuç ölçütümüz olan, SEOK’un, sade konservatif tedaviyle iyileşen habis ince barsak tıkanması ihtimalini önceden belirleme yetisini değerlendiren primer sonuç ölçütümüzü (tanısal etki) raporlamamaya karar verdiler. Ayrıca primer sonuç ölçütümüz olan; MBO’nun SEOK alan hastalarda almayanlara kıyasla düzelme oranı da raporlanmadı (tedavi edici etki).

Araştırmada gastrografin veya plaseboyla, güvenlik ve toleransla ilgili sorun olmadığı bildirildi. SEOK ile görülen ters olay insidensine dair kanıtların kalitesine çok düşük değer biçtik. Kalite, çalışmalarını kalitesindeki ciddi kısıtlamalar (seçici raporlama ve eksilmede yüksek kayırma hatası riski) nedeniyle 2 defa ve belirsizlik için 1 defa düşürüldü.

İkincil sonuç ölçütleri

Araştırmada bu derlemenin ikincil sonuç ölçütleri olan, hastanede kalış süresi ve SEOK alımıyla MBO’nun çözülmesi arasında geçen zamanın raporlanması planlandı. Ancak yazarlar, alınan katılımcı sayısının azlığı nedeniyle bunu yapmamaya karar verdi. Araştırmada inop MBO’nun başlangıcından ölüme kadar geçen süreden oluşan sürvi de ikincil sonuç ölçütümüz olup raporlanmadı.

Kaynak

Syrmis W, Richard R, Jenkins-Marsh S, Chia SC, Good P. Oral water soluble contrast for malignant bowel obstruction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD012014. DOI: 10.1002/14651858.CD012014.pub2

Orijinal özet için: Habis Barsak Tıkanmasında Kontrast Madde

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv