Genel Hekimlikte Demans Değerlendirmede Kullanılan Mini-Cog Testi Ne Kadar Doğru?

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Dünyanın büyük kısmında yaşlıların sayısı artıyor ve hafıza yakınmaları ve bunun sonucu olarak Alzheimer hastalığı gibi durumlar ve demansın başka şekilleri de gittikçe artıyor. Hatırlama güçlüğü çeken çoğu insan ilkin birinci basamakta tıbbi yardım arar. Bu nedenle demansı ya da önemli hafıza sorunları olabilecek bu insanları belirleyebilecek araçlar gerekiyor. Bu araçların hafıza yakınması olan ve demansı ya da ciddi hafıza problemi olmayan insanlarda demansı dışlayabilmesi gerekir. Birinci basamak için bu araçların kullanımının nispeten kolay olması, hızlı yapılabilmesi ve doğru sonuç vermesi ve aynı zamanda demansı olduğundan az ya da fazla teşhis etmemesi gerekir.

Birinci basmak kurumlarında doğru ve kullanımının nispeten kolay olduğu bildirilen kısa bir bilişsel tarama aracı olan Mini-Cog, birinci basmakta demans testi için kullanılabilecek bir tarama testi olarak önerildi. Mini-Cog’da üç kelimeyi hatırlamak ve bir saat çizmekten ibaret bir hafıza testi yapılır.

Çalışma özellikleri

Mini-Cog testini değerlendiren çalışmalar için elektronik veri tabanlarını taradık, kanıtlarımız 2017 Ocağına kadar güncel.

Bu derleme herhangi tipten bir birinci basamak kurumunda demans tanısı için kullanılan Mini-Cog testinin doğruluğunu, demans uzmanlarınca yapılan derinlemesine değerlendirmeyle kıyaslamayı amaçlıyor. Demansı potansiyel olarak herhangi bir şiddette olan insanlarda, bundan önce herhangi bir başka bilişsel test yapılmış olmasına bakılmadan yapılan çalışmaları seçtik. Birinci basamakta, toplam 1517 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma belirledik

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalardan biri haricinde tümünde Mini-Cog testinin değerlendirilmesinde kısıtlamalar bulunup bu çalışmalarda testin doğruluğunun olduğundan fazla hesaplanmasına neden olabilir. Çalışma kalitesiyle ilgili olarak, katılımcıların nasıl seçildiği en problemli konu olup bu da yukarıdaki soruna fazladan katkı yapabilir.

Anahtar bulgular

En yüksek kalitede bulunan Holsinger 2012 araştırmasında Mini-Cog’un sensitivitesinin %76 olduğu bulundu. Bu da Mini-Cog’un demanslı hastaların %24’ünü tanımada başarısız olduğunu gösteriyor (yalancı negatifler). Aynı çalışmada bulunan spesifite %73 olup demansı olmayan hastalardan %27’sine hatalı demans tanısı konabildiğini gösteriyor (yalancı pozitif).

Halen birinci basamakta demans için bir tarama testi olarak Mini-Cog’un rutin kullanımını destekleyen yeterli kanıt olmadığı sonucuna vardık. Bu kurumlarda Mini-Cog’un faydalı olduğu kararına varmak için başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Birinci basamak kurumlarında demans tanısında Mini-Cog testinin doğruluğunu değerlendiren sınırlı sayıda araştırma var. Çalışma sayısının azlığının yanı sıra, Mini-Cog’un doğruluk hesaplarının geniş dağılımı ve çalışmaların çoğunda bulunan metodolojik kısıtlamalar olduğundan, halen bu testin birinci basamakta demans taramasında kullanılmasını tavsiye etmek için kanıtlar yetersiz. Bu kurumlarda Mini-Cog’un doğruluğunu belirlemek ve taramada kullanmak için yeterli olduğu sonucuna varabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel özet

Arka plan

Alzheimer hastalığı ve demansın diğer formlarının sıklığı çoğu popülasyonda yaşlanmaya paralel olarak artıyor. Bu hastaların çoğu tanı ve tedavi için ilkin birinci basamağa başvurur. Bu kurumlarda doğru demans tanısı koyabilen kısa demans tarama araçları gerekiyor. Mini-Cog, çeşitli kurumlarda yaşlıların bilişsel durumunu değerlendirmek için sık kullanılan bir bilişsel tarama testidir.

Amaç

Birinci basamak kurumlarında Alzheimer ve başka demanslar için Mini-Cog’un tanısal doğruluğunu belirlemeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Register of Diagnostic Test Accuracy Studies, MEDLINE, Embase ve 4 diğer veri tabanını ilk olarak 2012 Eylülüne kadar araştırdık. Ardından taramalarımızı 4 defa güncelledik, son tarama 2017 Ocağında yapıldı. Yayınlanmamış veriler için, kabul edilmiş araştırmaların yazarlarıyla temas kurduk.

Seçim kriterleri

Alzheimer hastalığı ya da başka demans formlarının tanısı için indeks test olarak Mini-Cog’i demans için geçerli kriterler kullanan bir referans standarda karşı kıyaslayan araştırmaları seçtik. Sadece birinci basamak popülasyonlarında yürütülen araştırmaları derledik.

Veri toplama ve analiz

Katılımcılar ve çalışma kurumunun özellikleri hakkındaki bilgileri ve verileri çıkardık. QUADAS-2 kriterlerini kullanarak araştırmaların kalitesini ve kayırma hatası riskini değerlendirdik. İki yazar birbirinden bağımsız olarak gerçek ve yalancı pozitifler, gerçek ve yalancı negatiflerle ilgili bilgileri çıkardı ve veriler RevMan 5 programına girildi. RevMan 5 ile sensitivite, spesifite ve %95 güven aralıklarını belirledik. Ferdi olarak çalışmalarda sensitivite ve spesifiteyi forest plot ve ROC plotlarla özetledik.

Ana sonuçlar

Derlenen 4 araştırmaya 1517 katılımcı alındı. Mini-Cog’un sensitivitesi 0.76 ile 1.00 arasında, spesifitesi 0.27 ile 0.85 arasında bulundu.

Derlenen çalışmalarda gerek metodoloji gerekse klinik popülasyonlarda önemli heterojenite olduğu görüldü, bu da meta analiz yapılmasına izin vermedi.

Sadece bir araştırmada (Holsinger 2012) tüm metodolojik alanlarda kayırma hatası riski düşük bulundu. Bu araştırmada Mini-Cog’un sensitivitesi 0.76, spesifitesi 0.73 olarak raporlandı.

Primer olarak katılımcı seçimindeki metodolojik kısıtlamalara bağlı olarak yüksek kayırma hatası riskinden dolayı, diğer tüm araştırmaların kalitesini düşük bulduk

Kaynak

Seitz DP, Chan CCH, Newton HT, Gill SS, Herrmann N, Smailagic N, Nikolaou V, Fage BA. Mini-Cog for the diagnosis of Alzheimer’s disease dementia and other dementias within a primary care setting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD011415. DOI: 10.1002/14651858.CD011415.pub2

Orijinal özet için: Mini-Cog Alzheimer ve Demans Testi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar