Erken Doğan Bebeklerde Kordon Klemplenmeden Önce Solunum Desteği


Foto: Jeremykemp / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebekler, kordon klemplenmeden önce solunum desteği almaktan fayda görür mü?

Arka plan

Erken doğan bebeklerin doğum sonrasında kordon klemplenmeden önce plasentadan kan almasına izin vermenin, anne ve bebek sağlığına faydası olup anneye bir zararı olmaz. Çoğu bebek kordon klemplenmeden önce solumaya ve/veya ağlamaya başlar. Ancak bazılarında bu dönemde düzenli solunum yerleşmez. Kordon klemplenince preterm bebeklerin çoğuna CPAP gibi solunum desteği verilir. CPAP’ta kendi kendine soluyabilen bebeklere hava yollarını açık tutmak için sürekli düşük hava basıncı sağlanır. Bu derlemede solunum desteğine kordon klemplenmeden önce başlamanın faydalı olup olmadığı sorusu araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Veri tabanlarını tarayarak derlemeye uygun, 150 bebekle yapılmış 1 araştırma bulduk. 32 haftalık gestasyondan önce doğan ve kordonun klemplenmesi doğumdan sonra 60 saniye geciktirilen preterm bebekler, solunum desteği verilen ve verilmeyen 2 gruba randomize edildi. Solunum desteği doğumdan sonra kordon klemplenene kadar sürdürüldü. Destek olarak, kendi kendine soluyan bebeklere CPAP, kendi kendine yeterince soluyamayan bebeklere akciğerlerini açmak için aralıklı hava yolu basıncı uygulandı. Çalışmadaki bebeklerin %83’ü sezaryenle doğurtuldu

Anahtar sonuçlar

Bu derlemeye alınan tek araştırma, kordon klemplemeden önce solunum desteği kullanımından yana ya da karşı yeterli kanıt sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Kesin sonuçlar çıkarabilmek için daha fazla sayıda bebekle çalışmak gerektiği için kanıtların kalitesi düşük.

Yazarların kararı

Etkinin büyüklüğüyle ilgili güven aralıkları geniş tek araştırmanın sonuçları, göbek kordonunu klemplemeden önce solunum desteği kullanımından yana ya da karşı yeterli kanıt sağlamadı.

Derlememiz için seçilen sonuç ölçütleri seyrek görüldüğünden daha büyük miktarda kanıt gerekiyor. Derlenen tek araştırma benzer şekilde, müdahalenin bir zararı olup olmadığı sorusuna da cevap veremiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Plasental transfüzyon erken doğan bebeklere fayda getirir. Erken doğanlara klempleme öncesinde solunum desteği sağlamanın sonuçları iyileştirip iyileştirmediği bilinmiyor.

Amaç

Kordon klemplemenin geciktirilmesi esnasında, plasental transfüzyon sürerken doğumdan hemen sonra solunum desteği sağlamanın, destek sağlamamaya göre etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, 2017, Sayı 5), MEDLINE via PubMed (1966 - 19 June 2017), Embase (1980 - 19 June 2017) ve CINAHL (1982 - 19 June 2017) tarandı. Klinik araştırma veri tabanları, konferans kitapları ve bulunana araştırmaların referans listelerini de tarayarak randomize ve yarı randomize çalışmaları aradık.

Seçim kriterleri

Erken doğan ve kordonun klemplenmesi geciktirilen preterm bebekleri, klemplemeden önce solunum desteği verilen veya verilmeyen 2 gruba randomize eden randomize, küme randomize veya yarı randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Tüm yazarlar veri toplama, değerlendirme ve çıkarmaya katıldı. İki yazar GRADE yaklaşımıyla kanıt kalitesini değerlendirdi. Eksik bilgiler için araştırma yazarlarıyla temas kuruldu.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini bir araştırma karşıladı. Araştırmada, kordon klemplenmesi 60 saniye geciktirilen 32 haftalık gestasyondan küçük 150 preterm bebek, bu esnada CPAP ya da pozitif basınçlı ventilasyona ve solunum desteği verilmemesine randomize edildi.

Gruplar arasında hastanede mortalite anlamlı fark göstermedi, etkinin büyüklüğüyle ilgili güven aralıkları genişti (risk oranı (RO) 1.67, 95% GA 0.41 ile 6.73 arasında).

Araştırmada nörogelişimsel malûliyet ve 2-3 yaşlardaki ölüm ve malûliyetler raporlanmadı.

Gruplar arasında, bebeklerin doğumdaki durumunda (Apgar skorları ve doğumhanede entübasyon), inotrop ilaç kullanımında (RO 1.25, 95% GA 0.63 - 2.49) ve kan nakli alımında (RO 1.03, 95% GA 0.70 - 1.54) anlamlı farklar bulunmadı.

Bunların yanında, herhangi bir ventrikül içi kanama (RO 1.50, 95% GA 0.65 - 3.46) ve şiddetli ventrikül içi kanamada anlamlı fark bulunmadı (RO 1.33, 95% GA 0.31 - 5.75).

Doğum yöntemine göre alt gruplarda birkaç sürekli değişken raporlandı. Her grup için bir bütün olarak yayınlanmamış veriler sağlandı ve ilk 24 saat içindeki pik hematokrit ve fototerapi süresinde anlamlı fark görülmedi.

Geniş güven aralıklarıyla birlikte tutarlılığın eksik olması nedeniyle, mortalite ve ventrikül içi kanama gibi birkaç anahtar neonatal sonuç ölçütü için kanıtların genel kalitesi düşüktü.

Kaynak

Meyer MP, Nevill E, Wong MM. Provision of respiratory support compared to no respiratory support before cord clamping for preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD012491. DOI: 10.1002/14651858.CD012491.pub2

Orijinal özet için: Prematüre Bebeklerde Solunum Desteği

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv