İleri Pankreas Kanserinde Anti-kanser Tedavilerin Etkisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ileri pankreas kanserinde hangi tedavilerin en etkili olduğunu sorusunu cevaplamayı amaçlıyor.

Arka plan

Pankreas kanseri (PK) ciddi ve sıklıkla öldürücü olup birçok hastada ameliyatla çıkarılamayacak kadar ilerlemiş tümörler oluşana kadar teşhis edilmeden kalır. Belirtileri arasında karın ağrısı, kilo kaybı, sarılık bulunur. Yakın zamanlara kadar gemistabin ileri pankreas kanseri tedavisinin standart ilacıydı, ancak bu tedavi hastalara sadece mütevazı bir fayda sağlıyor.

Çalışma özellikleri

Ameliyat edilemeyecek derecede yerel olarak ilerlemiş ya da uzak metastaz yapmış pankreas kanserli hastalarla yapılan tüm çalışmaları aradık. PK için ilk tedavisini alan, toplam 9463 katılımcıyla yapılan 42 klinik araştırma bulduk. Araştırmamız 2017 Haziranına kadar güncel.

Araştırmalarda bir tedavi ya en iyi destekleyici bakıma ya da başka bir tedaviye karşı kıyaslandı. Çalışmalarda genel sürvinin değerlendirilmesi istendi. Kemoterapi veya radyoterapiyi test eden araştırmalar seçildi. Sürvi, tümör cevap oranı, yan etkiler ve yaşam kalitesiyle ilgili verileri topladık. Lokal ilerlemiş kanserde hedefli/biyolojik tedaviler, immünoterapiler, ikinci seçenek tedaviler ve lokal tedaviler başka bir Cochrane derlemesinde raporlanacak.

Anahtar sonuçlar

Derlememiz ileri hastalıkta, FOLFIRINOX, GEMOXEL; sisplatin/epirubisin/5FU/gemsitabin; gemsitabin + nab-paclitaxel ve gemsitabin + bir fluoropyrimidin ilaç şeklindeki kombinasyon kemoterapilerinin sade gemsitabine göre bir sürvi avantajı sağladığını gösterdi. Bu kombinasyonlar yan etkileri artırıyor. Sabit bir infüzyon hızıyla yavaş verilen gemsitabin, standart yolla 30 dakikada hızlı verilenden daha etkili olabiliyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi kıyaslamalar arasında çok değişkendi. gemsitabin/sabit hızlı gemsitabin kıyaslamasında ve bazı gemsitabin kombinasyonları (floropirimidin, topoizomeraz, and taksan) için yüksek kalitede kanıt sağlandı. Çalışma kalitesini, yürütüm, raporlama ve plasebo kullanıp kullanılmadığına göre yargıladık.

Yazarların kararı

Yakın zamanlarda kombinasyon kemoterapileri, uzun zamandır standart tedavi olarak kullanılan gemsitabini geride bıraktı. FOLFIRINOX ve gemsitabin+nab-paklitaksel yüksek ölçüde etkili, ancak analizimiz diğer kombinasyon rejimlerinin de bir fayda getirdiğini gösteriyor. Klinikopatolojik tabakalandırma güvenilir olmadığından ferdi olarak hasta için en uygun kemoterapinin seçimi hala zor. Hastalar için tedavi seçimini akla uygun kılmak için biyomarker geliştirmek önemli.

Bilimsel Özet

Arka plan

PK öldürücü bir hastalık ve etkili tedavi seçeneği az. Geçen birkaç on yıl içinde lokal ilerlemiş ya da metastatik durumlarda birçok anti-kanser ilaç test edildi ve karışık sonuçlar alındı. Bu derlemede, bu güç hastalıkla uğraşan hastaları ve hekimlerin klinik karar oluşturmasını daha iyi aydınlatmak için tüm randomize veriler birleştirildi.

Amaç

İlerlemiş PK’da birinci seçenek tedavi olarak kemoterapi ve/veya radyoterapinin etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Birincil sonuç ölçütü olarak genel sürvi, ikincil olarak ilerlemesiz sürvi, evre ¾ ters olaylar, tedavi cevabı ve yaşam kalitesi seçildi.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (14 Haziran 2017), Embase (1980 - 14 Haziran 2017), MEDLINE (1946 -14 Haziran 2017) ve CANCERLIT (1999 - 2002) veri tabanlarında yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmalar arandı. Ayrıca 14 Haziran 2017 tarihine kadar yayınlanan konuya ilişkin konferans özetleri manuel olarak tarandı.

Seçim kriterleri

İleri pankreatik duktal adenokanserli hastalarda sonuç ölçütü olarak genel sürviyi değerlendiren tüm randomize araştırmalar seçildi. Sade veya kombine olarak kemoterapi ve radyoterapi tedavileri seçime uygun kabul edildi.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak çalışmaları analiz etti ve seçti, bir üçüncü yazar anlaşmazlıkları çözdü. Genel sürvi (GS), ilerlemesiz sürvi (İS), cevap oranları, ters olaylar ve yaşam kalitesi verileri çıkarıldı ve her araştırma için kayırma hatası riski değerlendirildi.

Ana sonuçlar

İleri pankreas kanserli 9463 katılımcıda kemoterapiye yönelik 42 araştırmayı derledik. Radyoterapiyle yapılmış seçime uygun araştırma bulamadık.

Kemoterapinin en iyi destekleyici bakıma üstün bir faydasını bulmadık. Ancak derlenen araştırmalardan ikisi analize alınmak için yeterli veri sağlamadı ve araştırmalarda çalışılan kemoterapi rejimlerinin birçoğu demodeydi.

Sade gemsitabine kıyasla 5FU alan katılımcılarda GS daha kötüydü (HR 1.69, %95 GA 1.26 - 2.27, orta kalitede kanıt), İS daha kötüydü (HR 1.47, %95 GA 1.12 - 1.92) ve yaşam kalitesi düşüktü.

Diğer yandan 2 araştırma FOLFIRINOX ile GS’nin (HR 0.51 %95 GA 0.43 - 0.60, orta kalitede kanıt); İS’nin (HR 0.46, %95 GA 0.38 - 0.57) ve cevap oranlarının (RO 3.38, %95 GA 2.01 - 5.65) gemsitabinden daha iyi ve olduğunu gösterdi. Ancak bu tedavi yan etkileri artırdı.

CO-101, ZD9331 ve eksatekanı değerlendiren araştırmalar, sade gemsitabine kıyasla fayda veya zarar göstermedi.

Gemsitabinin sabit dozla verilmesi, bolus doza göre GS’yi iyileştirdi (HR 0.79, %95 GA 0.66 - 0.94, yüksek kalitede kanıt) ancak yan etki oranını artırdı.

Gemsitabin kombinasyonları sade gemsitabinle kıyaslandığında, gemsitabin+platin ilerlemesiz sürviyi (HR 0.80, %95 GA 0.68 - 0.95) ve cevap oranlarını iyileştirdi (RO 1.48, %95 GA 1.11 - 1.98) ancak genel sürviyi iyileştirmedi (HR 0.94, %95 GA 0.81 - 1.08, düşük kalitede kanıt). Yan etki oranı arttı.

Gemsitabin+florpirimidin GS’yi (HR 0.88, %95 GA 0.81 - 0.95), İS’yi (HR 0.79, %95 GA 0.72 - 0.87) ve cevap oranlarını iyileştirdi (RO 1.78, %95 GA 1.29 - 2.47 yüksek kalitede kanıt), ancak yan etkileri de artırdı.

Gemsitabin+topoizomeraz inhibitörü sürvi sonuçlarını iyileştirmedi ancak toksisteyi artırdı.

1 araştırma gemsitabin+nab-paklitakselin genel sürviyi (HR 0.72, %95 GA 0.62 -0.84, yüksek kalitede kanıt), İS’yi (HR 0.69, %95 GA 0.58 - 0.82) ve cevap oranlarını (RO 3.29, %95 GA 2.24 - 4.84) iyileştirdiğini ancak yan etkileri artırdığını gösterdi.

Gemsitabin içeren çoklu ilaç kombinasyonları (GEMOXEL veya sisplatin/epirubisin/5FU/gemsitabin), genel sürviyi (HR 0.55, %95 GA 0.39 - 0.79, düşük kalitede kanıt), İS’yi (HR 0.43, %95 GA 0.30 - 0.62) ve yaşam kalitesini iyileştirdi

5FU kombinasyonlarının sade 5FU ile kıyaslamasında bir sürvi avantajı bulamadık.

Kaynak

Chin V, Nagrial A, Sjoquist K, O'Connor CA, Chantrill L, Biankin AV, Scholten RJPM, Yip D. Chemotherapy and radiotherapy for advanced pancreatic cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD011044. DOI: 10.1002/14651858.CD011044.pub2

Orijinal özet için: İlerlemiş Pankreas Kanseri Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar