Metastatik Meme Kanserinde Ameliyat


Meme kanseri ameliyatı çizimi, 1804 / Sanatçı: Kamata Keishu / Wellcome Collection

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Meme kanseri metastaz yapmış kadınlarda, tıbbi tedaviyle kombine meme cerrahisinin (mastektomi ya da lumpektomi) sade tıbbi tedaviye (kemoterapi ve hormon tedavisi gibi) kıyasla etkinliği nedir?

Arka plan

Metastaz yapmış meme kanseri, bazı kadınlar yıllar boyu yaşasa da prognozu kötü ve şifası olmayan bir hastalık olarak görülür. Geleneksel olarak sadece tıbbi tedavi yapılır. Meme ameliyatlarının palyatif nitelikte olduğuna inanılır ve sadece yerel kanama, enfeksiyon ve ağrıyı gidermek için yapılır. Yeni ilaçların gelişimiyle metastatik meme kanserli kadınlar daha uzun yaşıyor ve meme cerrahisi bu gruba fayda sağlayabilir. Retrospektif veriler metastatik meme kanserli kadınlarda ameliyatın sürviyi iyileştirebileceğini gösteriyor. Ancak bu araştırmalar randomize kontrollü olmadığından kayırma hatası riski daha fazla.

Çalışma özellikleri

Sade tıbbi tedaviyle birlikte ameliyat yapılan kadınlarda sürviyi sade tıbbi tedavi yapılanlarla kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik. Toplam 624 kadınla yapılan 2 randomize kontrollü araştırma bulundu. Kanıtlar 2016 Şubatına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Değerlendirilen kanıtların kalitesinde çok düşük değer biçildiğinden meme cerrahisinin genel sürviyi iyileştirip iyileştirmediğinden şüpheliyiz. Derlenen çalışmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı. Meme cerrahisi hastalığın lokâl kontrolünü iyileştirebilir ancak muhtemelen uzak bölgelerde kontrolü kötüleştiriyor. Bu araştırmalarda meme kanserine spesifik sürvi de ölçülmedi. Her iki grupta da lokâl tedaviye bağlı toksisite aynı göründü.

Anlamı

Metastatik meme kanserli kadınlarda tıbbi tedaviye eklenen cerrahinin faydaları hakkında kesin sonuçlar çıkarmak mümkün olmadı. Bu gibi olgularda ameliyat kararının kişiselleştirilmesi ve bu seçimin risk ve faydaları göz önünde tutularak hekim ve hasta arasında paylaşılması gerekir. Bu derlemenin gelecek güncellemesine, süren araştırmaların sonuçlarının eklenmesi belirsizliği azaltabilir.

Yazarların kararı

Mevcut iki randomize kontrollü araştırmadan sağlanan sonuçlara dayanarak, metastazlı meme kanseri olan kadınlarda sistemik tedaviye ek olarak yapılan meme cerrahisinin fayda ve riskleri hakkında kesin sonuçlar çıkarmak mümkün değil. Sürmekte olan araştırmalar bitene kadar bu hastalarda meme cerrahisine başvurma kararının ferdileştirilmesi ve her bir müdahalenin potansiyel riskleri, yararları ve maliyeti düşünülerek hasta ve hekim arasında paylaşılması gerekir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Metastatik meme kanseri şifa sağlanabilen bir hastalık değildir ancak bu hastalar artık daha uzun yaşıyor. Diğer tipte meme kanserlerinde primer tümörün ameliyatla çıkarılmasıyla birlikte sürvi artıyor. Bu hastalıkta meme cerrahisi standart tedavi değildir ancak yakınlarda yapılan birkaç retrospektif çalışma, meme cerrahisinin sürviyi artırabileceğini gösterdi. Bu araştırmalarda seçimde kayırma hatası dâhil olmak üzere metodolojik kısıtlamalar bulunuyor. Bu soruya cevaplamak için ideali, meme cerrahisine fayda ve potansiyel zararlarına odaklı tüm randomize kontrollü araştırmaları inceleyen bir derleme yapılmasıdır.

Amaç

Metastatik meme kanserli kadınlarda meme cerrahisinin etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Aşağıdaki veri tabanlarında uygun konu başlığı terimleri (MeSH terms) kullanarak 22 Şubat 2016 tarihine kadar yayın aradık: the Cochrane Breast Cancer Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE (PubMed ile) ve Embase (OvidSP ile). Ayrıca ClinicalTrials.gov (22 Şubat 2016) ve the WHO International Clinical Trials Registry Platform (24 Şubat 2016) taraması yaptık. Bunların yanında 2016 Temmuzunda the American Society of Clinical Oncology (ASCO) konferans kitaplarında, referans taraması ve sitasyon aramdık ve başka araştırmalar için yazarlarla temas kurduk.

Seçim kriterleri

İlk tanısı metastatkik meme kanseri olan kadınlarda, sistemik tedaviyle birlikte yapılan meme cerrahisini sade sistemik tedaviye karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Birincil sonuç ölçtü olarak genel sürvi ve yaşam kalitesi seçildi. İkincil sonuç ölçütü olarak ise, ilerlemesiz sürvi, meme kanserine spesifik sürvi ve lokal tedavinin toksisitesi seçildi.

Veri toplama ve analiz

Araştırma seçimi, veri çıkarma ve kayırma hatası değerlendirmesini iki yazar bağımsız olarak yaptı ve üçüncü bir yazar kontrol etti. Kanıt kalitesi GRADE ile değerlendirildi. Tedavinin etkisini gösteren iki uçlu sonuç ölçütleri için risk oranları (RO) ve olaya kadar geçen süreyi ölçen sonuç ölçütleri için de zarar oranlarını (ZO) ve %95 güven aralıklarını (GA) hesapladık. Derlenen çalışmalarda klinik ya da metodolojik heterojenite beklediğimizden rastgele etki modeli kullandık.

Ana sonuçlar

Derlememiz, 624 katılımcıyla yapılmış 2 araştırma içeriyor. Kanıt kalitesine çok düşük değer biçildiği üzere, meme cerrahisinin genel sürviyi iyileştirip iyileştirmediği şüpheli (ZO 0.83, 95% GA 0.53 - 1.31; 2 çalışma; 624 kadın).

Yaşam kalitesi raporlanmadı.

Meme cerrahisi lokal ilerlemesiz sürviyi iyileştirebiliyor (ZO 0.22, 95% CGA 0.08 - 0.57; 2 çalışma; 607 kadın; düşük kalitede kanıt), buna karşın uzak bölgelerdeki ilerlemesiz sürviyi muhtemelen kötüleştiriyor (Z;O 1.42, 95% GA 1.08 - 1.86; 1 çalışma; 350 kadın; orta kalitede kanıt).

Araştırmalarda meme kanserine spesifik sürvi ölçülmedi.

Lokal tedavinin toksisitesi 30 günlük mortaliteyle raporlandı ve iki grup arasında farklı görülmedi (RO 0.99, 95% GA 0.14 - 6.90; 1 çalışma; 274 kadın; düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Tosello G, Torloni M, Mota BS, Neeman T, Riera R. Breast surgery for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD011276. DOI: 10.1002/14651858.CD011276.pub2

Orijinal özet için: Metastatik Meme Kanserinde Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv