Fibromiyaljide Serotonin Ve Noradrenalin Geri Alım İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Fibromiyaljili hastalarda duloksetin ve milnasipran ağrıyı azaltabiliyor. Ancak bu hastaların bir kısmı bulantı ve uyuklama gibi yan etkiler yaşayabiliyor. Bu ilaçlarla azınlık bir kısım hastada yan etki olmadan belirtiler iyileşebiliyor.

Arka plan

Fibromiyaljili hastalar yaygın kronik (3 ay üstü) ağrının yanı sıra, uyku ve düşünce problemleri ve bitkinlikten de yakınır. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi genellikle düşüktür. Halen fibromiyaljinin şifası bulunmuyor, bu nedenle tedaviler belirtileri gidermeyi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Serotonin ve noradrenalin insan vücudunda üretilen; ağrı, uyku ve mod regülasyonuyla ilgili kimyasallardır. Fibromiyaljili hastalarda serotonin konsantrasyonlarının düşük olduğu bildirildi. Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRİ), antidepresan sınıfından ilaçlar olup beyinde serotonin ve noradrenalin konsantrasyonlarını yükseltir.

Çalışma özelikleri

Erişkinlerde fibromiyalji belirtilerinin tedavisi için SNRİ kullanılan klinik araştırmalar için literatür taramamızı 2017 Ağustosunda güncelledik. Bu derlemenin son versiyonundan bu yana yayınlanmış 8 yeni araştırma bulduk. Halen derlememiz toplam 7903 katılımcıyla yapılan 18 araştırma içeriyor. Araştırmalar 4 – 27 hafta sürdürüldü ve desvenlafaksin, duloksetin ve milnasipran plaseboya karşı kıyaslandı. Araştırma kanıtlarını çok düşük, düşük, orta ve yüksek olarak değerlendirdik. Çok düşük kalitede kanıt, sonuçlardan çok şüpheli olduğumuz, yüksek kalitede kanıt ise sonuçlara çok güvendiğimiz anlamına geliyor.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Duloksetin ve milnasipran, ağrıyı %50 veya daha fazla azaltmada ve global iyiliği artırmada plasebodan daha iyi bulundu (düşük kalitede kanıt). Duloksetin ve milnasipran, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmede ve yorgunluğu azaltmada plasebodan daha iyi bulundu

Duloksetin ve milnasipran uyku problemlerini azaltmada plasebodan daha iyi değildi (düşük kalitede kanıt). Duloksetin ve milnasipranla görülen yan etkiler nedeniyle, plaseboya göre daha fazla hasta çalışmadan eksildi (düşük kalitede kanıt).

Bu ilaçlarla plaseboya göre daha fazla hasta bulantı ve uyuklama bildirdi (düşük kalitede kanıt). Ciddi yan etkilerin sıklığı, duloksetin, milnasipran ve plasebo arasında fark göstermedi (çok düşük kalitede kanıt).

Yazarların kararı

Bu güncelleme, öncekinin ana bulgularını değiştirmedi. Düşük ve çok düşük kalitede kanıtlara dayanarak, bu iki SNRİ grubu ilaç, %50 ya da daha fazla ağrı giderme oranında plaseboya göre üstün bir klinik fayda sağlamadı. Ancak hastanın global izleniminde daha fazla/çok fazla iyileşme veya %30 ve üzeri ağrı gidermede, klinik ilişkin bir fayda bulundu.

İlaçlar, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmede ve yorgunluğu azaltmada plasebodan üstün klinik bir fayda getirmedi. Uyku problemlerini azaltma açısından da plaseboya göre anlamlı bir fark görülmedi. Duloksetin ve milnasipranla çalışmadan eksilme oranları plasebodan fazlaydı.

Ortalama olarak, fibromiyaljide duloksetin ve milnasipranın potansiyel faydaları, potansiyel zararlarına ağır basıyor. Ancak azınlık bir hasta grubu duloksetin veya milnasipranla semptomlarda, klinik ilişkin ters olaylar görülmeden, önemli derecede azalma yaşayabilir.

Diğer SNRİ’lerle yapılmış plasebo kontrollü araştırma bulamadık.

Arka plan

Fibromiyalji, etiyolojisi bilinmeyen, klinik olarak tarif edilmiş kronik bir hastalıktır. Özellikleri, yaygın ve kronik ağrı olup sıklıkla uyku bozuklukları, bilişsel işlev bozulması ve yorgunlukla birliktedir. Bu hastalar genellikle yüksek düzeyde malûliyet ve düşük yaşam kalitesi bildirir. SNRI gibi ilaç tedavileri, ana belirtileri azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler. Bu derleme 2013 yılına ait önceki versiyonu güncelliyor.

Amaç

Derlememiz, erişkinlerde fibromiyalji tedavisinde SNRİ grubu ilaçların plaseboya ya da başka aktif ilaçlara kıyasla etkinlik, tolerabilite ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Bu güncellemede, 8 Ağustos 2017 tarihinde, yayınlanmış ve süren araştırmalar için CENTRAL, MEDLINE, Embase, the US National Institutes of Health ve the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform taraması yaptık ve derlenen makalelerin referans listelerini taradık.

Seçim kriterleri

Erişkinlerde fibromiyalji tedavisinde, herhangi bir SNRİ’yi plaseboya ya da başka bir aktif tedaviye karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Üç derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak verileri çıkardı, çalışma kalitesini ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. Etkinlik için, %50 veya üstü ve %30 veya üstü ağrı giderme, hastanın global izleniminde fazla ya da çok fazla iyileşme ve etki olmamasına bağlı eksilme oranlarında, fazladan bir fayda sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısını (NNTB) çıkardık. Yorgunluk, uyku problemleri, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, ortalama ağrı şiddeti, depresyon, anksiyete, malûliyet, cinsel işlev bozukluğu, bilişsel rahatsızlık ve hassasiyet için, standardize ortalama farkları (SOF) hesapladık. Tolerabilite için; ters olaylara bağlı eksilmeler ve spesifik ters olaylar olarak bulantı, uykusuzluk ve uyuklama gibi fazladan zararlı bir sonuç ölçütü için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNTH) hesapladık. Güvenik için, ciddi ters olaylarda NNTH hesapladık. Rastgele etki modeliyle meta analiz yaptık. Kanıtları GRADE’e göre değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 1979 katılımcıyla yapılmış 8 yeni çalışma ekledik ve derlememiz halen 7903 katılımcıyla yapılmış 18 araştırma içeriyor. 7 araştırmada duloksetin ve 9 araştırmada milnasipran plaseboya karşı araştırıldı. Kalan iki araştırmanın birinde desvenlafaksin plasebo ve pregabalinle, diğerinde duloksetin L-karnitinle kıyaslandı. Araştırmaların çoğunluğunda, 3 – 5 arası alanda kayırma hatası riski belirsizdi.

Paralel tasarımlı araştırmalarda, desvenlafaksin, duloksetin ve milnasipranı plaseboyla karşılaştıran tüm kıyaslamaların kanıt kalitesi, yayınlamada kayırma hatası ve dolaylılık kaygıları nedeniyle düşük; ciddi yan etkiler için kanıt kalitesi, yayınlamada kayırma hatası, belirsizlik ve dolaylılık kaygıları nedeniyle çok düşük bulundu. Duloksetin ve desvenlafaksinin diğer ilaçlarla yapılan tüm kıyaslamaları için kanıt kalitesi, yayınlamada kayırma hatası, belirsizlik ve dolaylılık kaygıları nedeniyle çok düşük bulundu.

Duloksetin ve milnasipran %50’den fazla ağrı gidermede plaseboya üstün bir klinik fayda göstermedi. Duloksetin ve milnasipran kullanan 4104 hastadan 1274’ü (31%) bu düzeyde ağrı azalması bildirirken plasebo kullanan 2814 hastadan 591’i bildirdi (risk farkı (RF) 0.09, 95% güven aralığı (GA) 0.07 - 0.11; NNTB 11, 95% GA 9 - 14).

Duloksetin ve milnasipran, hastanın global izlenimindeki fazla ya da çok fazla iyileşmede, plaseboya göre klinik bir fayda sağladı. Duloksetin ve milnasipran kullanan 1710 hastadan 888’i (52%) bu düzeyde iyileşme bildirirken plasebo kullanan 1208 hastadan 354’ü bildirdi (RF 0.19, 95% GA 0.12 - 0.26; NNTB 5, 95% GA 4 - 8).

Duloksetin ve milnasipran, %30’dan fazla ağrı gidermede plaseboya üstün bir klinik fayda sağladı (RF 0.10; 95% GA 0.08 - 0.12; NNTB 10, 95% GA 8 - 12).

Duloksetin ve milnasipran yorgunlukta plaseboya kıyasla klinik bir fayda sağlamadı (SOF -0.13, 95% GA -0.18 ile -0.08; NNTB 18, 95% GA 12 - 29).

Uyku problemlerini azaltmada duloksetin ve milnasipranla plaseboya göre fark bulunmadı (SOF -0.07; 95 % GA -0.15 - 0.01).

Duloksetin ve milnasipran, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmede plaseboya göre klinik anlamlı bir fayda sağlamadı (SOF -0.20, 95% GA -0.25 ile -0.15; NNTB 11, 95% GA 8 - 14).

SNRI’lerle 4166 katılımcıdan 794’ü (19%), plaseboyla 2863 katılımcıdan 292’si (10%) ters olaylar nedeniyle çalışmadan eksildi (RF 0.07, 95% GA 0.04 - 0.10; NNTH 14, 95% GA 10 - 25).

Duloksetin, milnasipran veya desvenlafaksin ile placebo arasında ciddi ters olaylarda fark bulunmadı (RD -0.00, 95% GA -0.01 - 0.00).

Bir küçük araştırmada desvenlafaksinle plasebo arasında, etkinlik, tolerabilite ve güvenlik farklı bulunmadı.

Aktif ilaçla kıyaslama yapan 2 araştırmada duloksetin ve desvenlafaksinle L-karnitin ve pregabalin arasında etkinlik, tolerabilite ve güvenlik farklı bulunmadı.

Kaynak

Welsch P, Üçeyler N, Klose P, Walitt B, Häuser W. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) for fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD010292. DOI: 10.1002/14651858.CD010292.pub2

Orijinal özet için: Fibromiyalji Tedavisinde Antidepresan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus