Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisinde Ribavirin


Foto: CDC/Dr. B.E. Henderson

Cochrane derleme özeti

Amaç

Derlememiz Kırım Kongo kanamalı ateşinde ribavirinin etkili bir tedavi olup olmadığının anlamayı hedefliyor. Bu soruya cevap aramak için yapılan literatür araştırmasında 23 çalışma bulundu. Soruyu cevaplamak için 5 araştırmayı analize aldık. Kalan 18 araştırma derlemenin kısıtlamalarının açıklanması için analiz edildi.

Anahtar mesajlar

Kırım Kongo kanamalı ateşi tedavisinde ribavirinin etkili olup olmadığını gösteren güvenilir kanıt bulunmuyor. Bu soruya bir randomize kontrollü araştırma cevap verebilir

Arka plan

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) kene sokmasıyla yayılan bir enfeksiyondur. Son 15 yılda özellikle Türkiye ve Doğu Avrupa’nın bazı kısımlarında daha sık görülmeye başladı. KKKA hayatı tehdit edebilir. Bu hastalığa yakalanan ağır durumdaki hastaların bakımının en önemli yolu, hastanede yakından izlem ve ihtiyaçları olan sıvı ve kan ürünlerini vermektir.

Ribavirin bazı hekimlerin KKKA tedavisi için kullandıkları bir anti-viral ilaçtır. Erişimi kolay olup normal olarak ağızdan kullanılır. KKKA tedavisinde ribavirinin gerekli olup olmadığı tartışma konusudur. Bazı hekimler ribavirinin, ölüm riski, hastanede kalış süresi ve kendi verdiği zararlar anlamında etkili bir tedavi olduğu veya erken verildiğinde faydalı olduğunu öne sürerken diğerleri bir etkisi olmadığını söylüyor.

Genel olarak çalışma tasarımlarında, tanı esnasında hastanın ne ağırlıkta olduğu ya da iyi bir destekleyici tıbbi bakıma ne zaman başlandığı gibi, müdahale gruplarında sonuçların daha iyi olmasına yol açan, ribavirin tedavisi dışındaki faktörler hesaba katılmadı. Bu durum ribavirin kullanımı ile mortalite düşmesi arasında bir ilişki belirlemede sorun yaratıyor.

Ribavirin alan ve almayan hastalardaki ölüm riskini etkileyebilecek kirletici faktörleri hesaba alan 5 araştırma bulduk. Bu faktörler, katılımcının ne kadar hasta olduğu, başka ne tıbbi bakım yapıldığı ve hastalık başladıktan ne kadar sonra tıbbi bakım aldıklarıydı. Derlenen tüm araştırmalar Türkiye ve İran’da yapıldı ve ribavirin ve destekleyici bakım alan KKKA hastaları, sade destekleyici bakım alan hastalarla kıyaslandı. KKKA’da ribavirin kullanımıyla ilgili 5 sonuç ölçütünü değerlendirdik ve bu ilacın etkili olup olmadığını belirlemek için güvenilir kanıtların yetersiz olduğunu bulduk.

Güncellik

Derlememiz için 16 Ekim 2017 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Yazarların Kararı

Kırım Kongo kanamalı ateşinde ribavirinin etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Randomize olmayan araştırmalar etki gösteriyor ancak bu çalışmalarda kayırma hatası riski yüksek.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kırım Kongo kanamalı ateşi Asya, Avrupa ve Afrika’nın bazı kısımlarında görülen, keneyle bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalık 2000 yılından bu yana Türkiye, İran, Rusya, Uganda ve Pakistan’da salgınlar yaptı. İyi kalitede genel destekleyici bakım mortaliteyi azaltmada fayda sağlıyor Bu hastalığın antiviral bir ilaç olan ribavirinle tedavisi konusunda belirsizlik var.

Amaç

Kırım Kongo kanamalı ateşi olan hastaların tedavisinde ribavirinin etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Infectious Diseases Group Specialized Register; CENTRAL; MEDLINE (PubMed); Embase (OVID); Science Citation Index-Expanded, Social Sciences Citation index, konferans kitapları (Web of Science); veCINAHL (EBSCOHost) tarandı. Ayrıca sürmekte olan araştırmalar için WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) ve ClinicalTrials.gov tarandı. Literatür araştırmamız 16 Ekim 2017 tarihine kadar yapıldı. Ayrıca alandaki uzmanlarla temas kurduk ve bu şekilde başka yapılmış araştırmalar bulduk.

Seçim kriterleri

Şüpheli ya da konfirme edilmiş KKKA hastalarında ribavirini değerlendiren araştırmaları değerlendirmeye aldık. Randomize kontrollü, 10’dan fazla katılımcıyla kıyaslama yapan kohort tasarımlı çalışmaları ve vaka-kontrol çalışmalarını seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki yazar çalışmaların seçime uygunluğunu ve kayırma hatası riskini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Randomize olmayan çalışmaların kayırma hatası riskini değerlendirmek için ROBINS-I aracını kullandık. Esas etki analizine kayırma hatası riskini düşük, orta ve yüksek değer biçtiğimiz tüm çalışmaları dâhil ettik. İki uçlu sonuç ölçütlerini risk oranlarıyla (RO) ve sürekli sonuçları ise ortalama farklarla (OF) ifade ettik ve mümkün olan durumlarda meta-analiz yaptık. Birincil sonuç ölçütü için kayırma hatası riski ciddi olan çalışmalar genellikle ribavirin kullanımını destekledi, bu çalışmaların yardımcı bir değerlendirme ve analizini de yaptık.

Ana sonuçlar

Esas etki analizi için seçim kriterlerimizi, 136 katılımcılı 1 randomize kontrollü ve toplam 612 katılımcıyla yapılan 4 non-randomize, toplam olarak 5 araştırma karşıladı. Ciddi kayırma hatası riski nedeniyle, kirletici faktörler için kontrol yapılmayan 18 non-randomize araştırmayı dışladık.

Ribavirinin mortaliteyi düşürüp düşürmediğini bilmiyoruz (1 randomize kontrollü araştırma (RKA); RO 1.13, %95 güven aralığı (GA) 0.29 - 4.32; 136 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt ve 3 non-randomize çalışma; RO 0.72, %95 GA 0.41 - 1.28; 549 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Ribavirinin hastanede kalış süresini azaltıp azaltmadığını bilmiyoruz (1 RKA; OF 0.70 gün, %95 GA -0.39 ile 1.79 arası; 136 katılımcı ve 1 non-randomize çalışma; OF -0.80, %95 CI -2.70 ile 1.10 arası; 50 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Ribavirinin hastaya platelet nakli gerekme ihtimalini azaltıp azaltmadığını da bilmiyoruz (1 RKA; RO 1.23, %95 GA 0.77 - 1.96; 136 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Ters olaylarla ilgili olarak (hemolitik anemi ve tedavinin kesilmesini gerekmesi dâhil), veriler yetersiz olduğundan ribavirinle riskin artıp artmadığını bilmiyoruz.

Erken destekleyici bakıma ribavirin eklemenin sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini bilmiyoruz. Belirtilerin başlamasından 4 gün sonra veya daha erken ribavirin ve destekleyici bakım alan hastalardaki mortalite, 4 gün sonrasında alan hastalarla 1 non-randomize araştırmada kıyaslandı ve erken tedavi alan hastalarda mortalite daha düşük bulundu, ancak ribavirinin ya da sade erken destekleyici bakımın etkilerini ayırmak mümkün değil.

Tamamlayıcı analizde, 18 çalışmada ribavirin alan ve almayan hastalar kıyaslandı. Tümünde de kirletici faktörlere bağlı ciddi kayırma hatası riski vardı ve mortalite nokta tahminlerine ribavirin lehinde yansıdı.

Kaynak

Johnson S, Henschke N, Maayan N, Mills I, Buckley BS, Kakourou A, Marshall R. Ribavirin for treating Crimean Congo haemorrhagic fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD012713. DOI: 10.1002/14651858.CD012713.pub2

Orijinal özet için: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Tedavisinde Ribavirin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar