Erişkinde Panik Bozukluğa Karşı Antidepresanlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Panik bozukluğa genel popülasyonda olağan rastlanır. Özelliği, hızlı başlayan ve başka özel belirtilerle (vücut sistemleriyle ilgili ve korkutucu düşünceler) birlikte yaşanan korku veya anksiyete dönemleri şeklindeki panik ataklarıdır. Tedavisinde genellikle kombine kullanılan, psikolojik ve ilaçlı müdahalelerdir. İlaç tedavileri olarak rehberlerin tavsiye ettiği standart tedavi, farkı sınıflardan antidepresanlardır. Etkinlik ve kabul edilebilirlikleri ile ilgili kanıtlar belirsiz. Bu derleme panik bozukluğu olan hastalar ve genel tıp hekimler içindir.

Derleme sorusu

* Panik bozukluk tedavisinde antidepresanlar plaseboya kıyasla ne kadar etkili?

* Panik bozukluk tedavisinde plaseboya kıyasla antidepresanların kabul edilebilirliği ne durumda?

* Panik bozukluk hastalarında antidepresanların ne ters etkileri plaseboya kıyasla neler?

Derleme çalışması

Konuya ilişkin araştırmaları bulmak için literatürü taradık. Panik bozukluk tanısı konan erişkinlerin tedavisinde antidepresanlarla tedaviyi plaseboya karşı değerlendiren randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Toplam 9377 katılımcıyla yapılan 41 araştırmayı derledik.

Bulgular

Etkinlik ve çalışmadan erken ayrılan hastalar anlamında antidepresanların plasebodan daha iyi olduğunu gösteren kanıtlar bulduk. Ancak bulgularımız, antidepresanların plaseboya göre daha zor tolere edildiği ve ters etkiler nedeniyle çalışmadan eksilenlerin sayısını artırdığını da gösterdi. Bazı araştırmaların ilaç şirketlerinden fon sağlaması ve sadece kısa dönem için sağlanan sonuç ölçütlerinin raporlanması sonuçlarımızı sınırlıyor. Klinikle ilişkili işlev ve yaşam kalitesi gibi sonuç ölçütleri hakkında neredeyse hiç veri bulamadık.

Gelecek için öneriler

Sağlanan etkinin geçtiği ya da sürdüğünü anlayabilmek için sonuç ölçütlerini daha uzun vadeli izlemle değerlendiren araştırmalar yapılması gerekiyor. Araştırmalarda katılımcıların yaşadığı zararların daha iyi raporlanması gerekir. Ayrıca panik bozuklukta kullanılan tüm tedavileri içeren ağ meta-analizi bu soruna daha fazla ışık tutması beklenir ve müdahalelerin kıyasi etkinliğiyle ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.

Yazarların Kararı

Derlediğimiz araştırmalar ayrıntılı olarak derlememizin amaçlarına yönelik. Bu sonuçlara göre panik bozukluk tedavisinde antidepresanlar plasebodan daha etkili olabiliyor. Etkinlik nicelik olarak NNTB = 7 şeklinde ifade edilebilir ki bu da bir hastanın fayda görmesi için 7 hastanın tedavi edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Antidepresanların tedavi grubundan eksilme sayısı anlamında da plaseboya göre faydası olabilir. Ancak ters etkilere bağlı olarak eksilmelerde daha olumsuz bir profil gösteriyor. Ancak tolerans profili farklı sınıf antidepresanlar arasında fark gösteriyor.

Bu derleme temel alınarak klinik uygulamada antidepresan yazılıp yazılmaması tercihi yapılması mümkün değil.

Sonuçları, bazı çalışmaların ilaç şirketlerinden fon alması ve sonuç ölçütlerinin sadece kısa vadede değerlendirilmesi kısıtlıyor.

Derlememizde sağlanan verilerin psikofarmakolojik tedaviyle ilgili yapılacak bir ağ meta analizine alınmasının konu hakkında daha fazla faydalı bilgi sağlaması beklenir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Panik bozukluk, hızlı başlayan ve 10 dakika içinde tavana ulaşan; nabız hızlanması, göğüs ağrısı, terleme, el titremesi, baş dönmesi, ateş basması, mide kasılması, baygınlık ve nefes alamama dahil olmak üzere, 13 karakteristik belirtiden en az 4’ünü gösteren, bir korku veya kaygı periyodu şeklinde yaşanan ve tekrarlayan beklenmedik dönemlerle karakterizedir. Genel popülasyonda olağan görülür ve yaşam boyu prevalansı %1 ile 4 kadardır.

Tedavisinde psikolojik ve ilaçlı müdahaleler kullanılır. İlaç olarak, NICE ve İngiliz Psikofarmakoloji Birliği antidepresanları; genellikle yan etki profili MAO inhibitörlerine ve trisikliklere göre daha uygun olan SSRI’ları birinci seçenek olarak görüyor. Birkaç sınıftan antidepresan araştırıldı ve kıyaslandı ancak bu durumun tedavisinde etkinlik ve kabul edilebilirlik anlamında hangilerinin daha uygun veya uygunsuz olduğu hala belirsiz.

Amaç

Erişkinde panik bozuklukta antidepresanların etkilerini değerlendirmek için, özellikle de (1) agorafobili veya olmayan panik bozukluk belirtilerini gidermede antidepresanların plaseboya kıyasla etkinliğini belirlemek, (2) plaseboya göre kabul edilebilirliklerini gözden geçirmek ve (3) genel prevalans dâhil ters etkilerini araştırmayı hedefledik

Araştırma stratejisi

Cochrane Common Mental Disorders' (CCMD) Specialised Register ve CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ve PsycINFO 2017 Mayısına kadar tarandı. İlişkin makalelerin ve eski sistematik derlemelerin referans listeleri tarandı

Seçim kriterleri

Panik bozukluk olan erişkinleri bir antidepresan ya da plasebo kullanımına randomize eden tüm çift kör araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak uygun çalışmaları seçti ve verileri çıkardı. Verileri çift kontrolle Rev Man 5 programına girdik. Bilgi olarak çalışma özellikleri, katılımcı özellikleri, müdahale ayrıntıları ve kurumlar girildi. Birincil sonuç ölçütü olarak çeşitli skalalarla ölçülen, cevap almada başarısızlık ve total eksilme sayısıyla ölçülen kabul edilebilirlik seçildi. İkincil ölçüt olarak remisyon sağlayamama, panik belirtisi skalalarında değişim, panik atak sıklığı, agorafobi, genel anksiyete, depresyon, sosyal işlev, yaşam kalitesi ve hasta tatmini seçildi. Her bir sonuç ölçütü için kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 9377 katılımcıyla yapılmış 41 araştırmayı derledik. Çalışmaların çoğunluğu, tutarsızlık, belirsizlik ve seçimde ve performansta kayırma hatasının belirsiz olması nedeniyle orta veya düşük kalitedeydi.

Grup olarak antidepresanların, cevap sağlamada başarısızlıkla ölçülen etkinlik anlamında plaseboya göre faydalı olduğunu gösteren düşük kalitede kanıt bulduk (risk oranı (RO) 0.72, %95 güven aralığı (GA) 0.66 - 0.79; 6 500 katılımcı; 30 araştırma). Etki büyüklüğü NNTB=7 olup (%95 GA 6 - 9), bir hastanın fayda görmesi için 7 hastanın antidepresanlarla tedavi edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Antidepresanlar sınıf olarak plaseboyla kıyaslandığından de aynı sonucu gözlemledik.

Herhangi bir nedenle tedavi terk edenlerin sayısına bakıldığında, orta kalitede kanıtlar antidepresanların plaseboya göre faydasını gösteriyor (RO 0.88, %95 GA 0.81 - 0.97; 7850 katılımcı; 30 çalışma). Etki büyüklüğü için NNTB=27 (%95 GA 17 - 105); 27 hastanın tedavisi bir kişinin tedavide kalmasıyla sonuçlanıyor. Antidepresan sınıfları göz önüne alındığında, trisiklikler plaseboya göre fayda gösterirken SSRI’ler ve SNRI’lerle fark olmadığı görüldü.

Tolerans ölçütü olarak ters etkilere bağlı eksilmelere bakıldığında, bütün olarak antidepresanların plaseboya göre daha zor tolere edildiğini gösteren orta kalitede kanıt bulduk. Özellikle trisiklikler ve SSRI’lerle ters etkilere bağlı olarak eksilmeler plaseboya göre daha fazlaydı; buna karşın SNRI’ler, NRI’ler ve diğer antidepresanlar için güven aralıkları geniş bulundu ve fark olmama ihtimalini de içeriyor.

Kaynak

Bighelli I, Castellazzi M, Cipriani A, Girlanda F, Guaiana G, Koesters M, Turrini G, Furukawa TA, Barbui C. Antidepressants versus placebo for panic disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010676. DOI: 10.1002/14651858.CD010676.pub2

Orijinal özet için: Panik Bozukluk Tedavisinde Antidepresan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv