Epilepside Lamotrijine Karşı Karbamazepin Monoterapisi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Bu derleme 2016 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor.

Arka plan

Epilepsi, beyinden çıkan tekrarlayıcı anormal elektriksel deşarjların nöbetler neden olduğu olağan bir nörolojik hastalıktır. Bu derlemede iki tip epileptik nöbeti araştırdık: Generalize ve fokal başlangıçlı nöbetler. Epilepsili hastaların %70’inde bu nöbetler tek bir antiepileptik ilaçla kontrol edilebiliyor. Derlemeye sekonder yayılan ve yayılmayan fokal nöbetleri ve jeneralize tonik klonik nöbetleri olan hastalar alınırken, başka tedaviler tavsiye edilen absans ya da miyoklonik nöbetler gibi diğer jeneralize nöbetler dışlandı.

Amaç

Yeni tanı konan epilepside karbamazepin ve lamotrijin birinci seçenek tedavilerdir. Bu derleme, bu ilaçların nöbet kontrolünde ne kadar etkili olduğunu kıyaslamayı, birlikte hastanın ilacı bırakmasına yol açan yan etkileri olup olmadığını anlamayı ve bu ilaçlar arasında yapılacak seçimi aydınlatmayı hedefliyor.

Metot

Son araştırmamızı 2018 Şubatında yaptık. Lamotrijinle karbamazepini kıyaslayan 14 randomize kontrollü araştırmanın kanıtlarını değerlendirdik. 9 araştırmadaki toplam 2572 katılımcıya ait bilgileri kombine edebildik. Kalan 5 araştırmadan bu derlemede kullanılabilecek bilgi sağlanamadı.

Sonuçlar

Bu derlemenin sonuçları karbamazepin kullanan hastalarda tedaviyi daha erken bırakma ihtimalinin lamotriijine göre daha fazla olduğunu gösteriyor. İlaçla alakalı tedavi terklerinin en sık görülen nedeni yan etkilerdi: Karbamazepin kullanan katılımcılarda tedavi bırakanların %52’si ve lamotrijin kullananlarda %36’sı.

Tedavi terklerinin ikinci sırada gelen nedeni nöbetlerin tekrarıydı: Karbamazepin tedavisini bırakan toplam 719 hastanın 58’i (%8) ve lamotrijin tedavisini bırakan toplam 697 hastanın 105’i (15%) nöbetlerin tekrarlaması nedeniyle tedaviyi terk etti.

Sonuçlar lamotrijin tedavisi başladıktan sonra nöbet nüksünün karbamazepine göre daha erken olabildiğini gösteriyor. Ayrıca 6 ay nöbetsiz dönemin karbamazepinle lamotrijinden daha erken görülebileceğini de gösteriyor.

Derlenen 14 araştırmadaki katılımcıların çoğunluğunda (%88) fokal nöbetler olduğundan, derlememizin sonuçları esas olarak nöbetleri bu tipte olan hastalar için geçerlidir.

Araştırmalar esnasında hastaların bildirdiği en olağan yan etkiler sersemlik, yorgunluk, mide barsak problemleri, baş ağrıları ve cilt problemleriydi. İki ilacı alan hastalar bu yan etkiler benzer sayıda bildirdi.

Kanıt kalitesi

Fokal başlangıçlı hastalarda, nöbet tekrarı ve nöbetlerde remisyon için sağlanan kanıt kalitesinin yüksek; tedavi başarısızlığı için sağlanan kanıt kalitesinin orta olduğu yargısına vardık.

Araştırmaların tasarımları, özellikle hasta ve müdavi hekimlerin körlenmemesi tedavi terk oranlarını etkilemiş olabilir.

Sonuçlarımızın sağlandığı araştırmalardaki katılımcıların %50 kadarı, jeneralize nöbetleri olduğu şeklinde hatalı olarak sınıflanmış olabilir; jeneralize başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda nöbetlerin nüks ve remisyonu için sağlanan kanıtların kalitesine orta ve tedavi başarısızlığı için düşük değer biçtik.

Sonuçlar

Fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda lamotrijin ve karbamazepin etkili tedaviler ve ikisi arasındaki seçimin dikkatle yapılması gerekiyor. Jeneralize başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için daha fazla bilgi gerekiyor. Gelecekte bu ilaçları kıyaslamak için yapılacak tüm araştırmaların yüksek kalitede metotlarla tasarlanmasını tavsiye ederiz. Sonuçların yüksek kalitede olması için katılımcılardaki nöbet tiplerinin de çok dikkatle sınıflanması gerekiyor.

Yazarların Kararı

Orta kalitede kanıtlar tedaviye veya ters etkilere bağlı herhangi bir nedenle görülen tedavi başarısızlığının, karbamazepinle lamotrijinden anlamlı ölçüde daha erken ortaya çıktığını gösteriyor; ancak ilk nöbete kadar geçen zaman, karbamazepinin nöbet kontrolünde daha üstün olabildiğini gösteriyor. Bu iki birinci seçenek tedavi arasındaki seçim dikkatli bir değerlendirmeyle yapılmalı. Gelecekte yapılacak araştırmaların; körleme, popülasyon seçimi, nöbet tipinin sınıflaması, izlem süresi, sonuç ölçütlerinin seçimi, analiz ve raporlama göz önüne alınarak mümkün olan en yüksek kaliteyle tasarlanmasını tavsiye ederiz.

Bilimsel Özet

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan tekrarlayıcı anormal elektriksel deşarjların nöbetlere neden olduğu olağan bir nörolojik hastalıktır. Etkili ilaç tedavisinin, aktif epilepsili hastaların %70’inin nöbetlerden kurtulması ve tek ilaçla tedaviye başlandıktan kısa süre sonra uzun süreli remisyona girmesi potansiyeli olduğuna inanılır.

Yeni tanı konan hastalarda birinci seçenek tedavinin doğru seçiminin önemi büyük. Hasta için yapılan antiepileptik ilaç seçiminin, çeşitli tedavilerin potansiyel fayda ve zararlarıyla ilgili yüksek kaliteli kanıtlara dayanılarak yapılması önem taşıyor.

Yeni başlayan fokal nöbetlerin birinci ve jeneralize tonik klonik nöbetlerin ise birinci veya ikinci seçenek tedavisinde karbamazepin veya lamotrijin önerilir. Mevcut araştırma kanıtlarının sentezini yapmak etkinlik ve güvenlikle ilgili sonuç ölçütlerinin kesinliğini artırır ve ikisi arasında yapılacak seçimi aydınlatmada faydalı olabilir.

Amaçlar

Fokal başlangıçlı ve jeneralize başlangıçlı tonik klonik nöbetleri olan hastalarda monoterapi olarak kullanılan lamotrijinle karbamazepine kıyasla tedavi başarısızlığı, remisyon ve ilk nöbete kadar geçen zamanı araştırmayı hedefledik.

Araştırma stratejisi

Bu derleme 2006 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor. Güncelleme için son olarak 26 Şubat 2018 tarihinde the Cochrane Epilepsy Group Specialized Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) via the Cochrane Register of Studies Online (CRSO), MEDLINE, Clinical Trials.gov ve the WHO International Clinical Trials Registry Platform dil kısıtlaması yapılmadan tarandı.

Seçim kriterleri

Fokal başlangıçlı ya da jeneralize başlangıçlı tonik klonik nöbetleri olan çocuk ve erişkinlerde karbamazepin veya lamotrijin monoterapilerini kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Bu derlemede ferdi hasta bilgileri analiz edildi. Birincil sonuç ölçütleri olarak tedavi başarısızlığına kadar geçen zaman, ikincil olarak randomizasyon sonrası ilk nöbete kadar geçen zaman, 6 aylık, 12 aylık ve 24 aylık remisyona kadar geçen zaman ve ters olay insidensi seçildi. Cox nispi regresyon modelleri kullanarak araştırmaya spesifik zarar oranları (ZO / hazard ratio - HR) ve toplam ZO, %95 güven aralıklarıyla (%95 GA) beraber hesaplandı

Ana sonuçlar

Derlemeye 14 araştırma dâhil ettik. Toplam 3787 katılımcılı 14 çalışmanın 9’undaki 3787 katılımcıya ait ferdi hasta verileri sağlandı (potansiyel verilerin %68’i). Remisyon için 1’den düşük ZO karbamazepin lehine, ilk nöbet ve tedavi başarısızlığı için lamotrijin lehine avantaj gösterdi.

Tedaviyle ilişkili herhangi bir nedene bağlı tedavi başarısızlığına kadar geçen zaman için, nöbet tipine ayarlanmış toplu ZO 0.71, %95 GA 0.62 - 0.82 bulundu (orta kalitede kanıt);

Ters olaylara bağlı tedavi başarısızlığına kadar geçen zaman için nöbet tipine ayarlanmış toplu ZO 0.55; %95 GA 0.45 – 0.66 bulundu (orta kalitede kanıt);

Etkisizliğe bağlı tedavi başarısızlığı için, tüm katılımcılara ait toplu ZO 1.03, %95 GA 0.75 – 1.4 bulundu (orta kalitede kanıt). Bu sonuçlar, tedaviyle ilişkili herhangi bir nedene bağlı tedavi başarısızlığı ve ters olaylara bağlı tedavi başarısızlığında karbamazepine göre lamotrijinden yana anlamlı bir avantaj gösterirken, etki olmamasına bağlı tedavi başarısızlığında ilaçlar arasında fark olmadığını gösteriyor.

İlk nöbete kadar geçen zaman için nöbet tipine ayarlanmış toplu ZO 1.26, %95 GA 1.12 – 1.41 arası (yüksek kalitede kanıt) ve 6 aylık remisyona kadar geçen zaman için nöbet tipine ayarlanmış toplu ZO 0.86, %95 GA 0.76 – 0.97 bulundu (yüksek kalitede kanıt) ve bu iki sonuç ölçütü için karbamazepinden yana anlamlı bir avantaj gösteriyor.

12 aylık ve 24 aylık remisyona kadar geçen zaman için ilaçlar arasında fark olmadığını bulduk. İlki için tüm katılımcılara ait toplu ZO 0.91, %95 GA 0.77 – 1.07 (yüksek kalitede kanıt), ikincisi için tüm katılımcılara ait toplu ZO 1, %95 GA 0.8 – 1.25 bulundu. (yüksek kalitede kanıt). Ancak sadece 2 araştırmanın katılımcıları 1 yıldan uzun süre izlendiğinden kanıtlar sınırlı.

Bu derlemenin sonuçları esas olarak fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için uygulanabilir, katılımcıların %88’inde başlangıçta bu tip nöbetler vardı. Jeneralize nöbetleri olduğu şeklinde sınıflanan sınırlı sayıda hastanın %50 kadarının nöbet tipleri hatalı sınıflanmış olabilir, bu nedenle bu hastalar için derleme sonuçlarını yorumlarken dikkat tavsiye ediyoruz.

Tüm çalışmalarda her iki ilaç için en sık bildirilen ters olaylar sersemlik, yorgunluk, mide-barsak rahatsızlıkları, baş ağrısı ve cilt problemleriydi. İki ilaçla görülen ters etki oranları benzer bulundu.

Derlenen araştırmalarda metodolojik kalite genel olarak iyiydi, ancak körleme ya da açık tedavi şeklindeki tasarım seçimi araştırmalardaki tedavi başarısızlığı ve eksilme oranlarını etkilemiş olabilir. Bu yüzden fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda, birincil sonuç ölçütü olan tedavi başarısızlığıyla ilgili kanıtların kalitesinin orta ve jeneralize başlangıçlı nöbetleri olanlarda orta olduğu yargısına vardık.

Etkinlikle ilgile sonuç ölçütleri için (ilk nöbet, remisyon) kanıtların, fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için yüksek ve jeneralize başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için orta olduğu yargısına vardık.

Kaynak

Nevitt SJ, Tudur Smith C, Weston J, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD001031. DOI: 10.1002/14651858.CD001031.pub4

Orijinal özet için: Epilepsi Tedavisinde Lamotrijin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2016 Versiyonu Nolan SJ ve ark. / Güncellik: Ekim 2016

Cochrane derleme özeti

Bu derleme Cochrane Sistematik Derlemeler Bilgi tabanının 2006 yılındaki 1. Sayısında yayınlanan derlemenin güncellenmiş versiyonudur.

Arka plan

Epilepsi sık görülen bir nörolojik hastalık olup beyindeki anormal elektriksel deşarjlar nöbetlere neden olur. Bu derlemede iki tip epileptik nöbet araştırıldı: Elektriksel deşarjların beynin bir parçasında başlayıp tüm beyne yayıldığı generalize başlayan nöbetler ve nöbetin beynin bir kısmında üreyip etki gösterdiği kısmi başlangıçlı (fokal, bir hemisfer ya da bir lobun parçası) nöbetler. Kısmi başlayan nöbetler generalize olabilir (sekonder yayılma) ve beynin bir kısmından tüm beyne yayılabilir. Epilepsili insanların %70 kadarında tek bir ilaç kısmi ya da genel başlangıçlı nöbetleri kontrol edebilir.

Bu derlemede fokal kalan veya sekonder yayılan parsiyel nöbetler ve generalize tonik-klonik nöbetlerle ilgilidir, tavsiye edilen ilaçlar farklı olduğundan; absans nöbetleri veya myoklonik nöbetler gibi diğer tipte generalize nöbetlerle ilgili değildir.

Amaç

Karbamazepin ve lamotrijin yeni teşhis edilen epilepsili hastalar için birinci seçenek tedavilerdir. Derlememiz bu ilaçların nöbet kontrolünde ne kadar etkili olduğunu kıyaslamak, hastaların ilacı bırakmasına neden olabilecek yan etkileri olup olmadığını anlamak ve bu ilaçlar arasında yapılacak seçimi aydınlatmaktır.

Metot

Son araştırma taraması 2016 Ocağında yapıldı. İki ilacı kıyaslayan 13 randomize kontrollü araştırmadan sağlanan kanıtları değerlendirdik. 13 araştırmadan dokuzunda toplam 2572 hastaya ait verilerin kombinasyonu mümkün oldu; kalan dört araştırmadaki 822 hastaya ait veriler bu derlemede kullanılamadı.

Sonuçlar

Derleme sonuçları hastaların karbamazepin tedavisini lamotrijine kıyasla daha erken bırakma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Tedaviyi bırakmada en sık rastlanan ilaçla ilişkili nedenler ters olaylardı: Karbamazepin kullanan katılımcılardan toplam terk edenlerin %51’i ve lamotrijin kullanan katılımcılardan toplam terk edenlerin %36’sı. İlaçla ilişkili ikinci tedavi bırakma nedeni nöbet tekrarıydı. Karbamazepinle tedavi bırakan toplam 838 hastanın 56’sı (%8) ve lamotrijinle tedavi bırakan 610 hastanın 93’ü (%15) tedaviyi bıraktı.

Sonuçlar lamotrijinle tedaviye başlandıktan sonra nöbetlerin yeniden başlamasının karbamazepinden daha erken olabileceğini ve 6 aylık nöbetsiz dönemin karbamazepinle lamortijinden daha erken sağlanabileceğini de gösteriyor. Derlenen 13 araştırmadaki hastaların çoğunluğu (%88) kısmi nöbetler geçirdi, bu nedenle derleme sonuçları esas olarak bu tip nöbetler için geçerlidir.

Araştırmalarda katılımcıların bildirdiği en sık rastlanan yan etkiler olarak sersemlik hissi, yorgunluk, mide-barsak problemleri, baş ağrıları ve cilt problemleriydi. Bu yan etkiler lamotrijin veya karbamazepin alan hastalarda benzer benzer defalar görüldü.

Kanıt kalitesi

Kısmi başlangıçlı nöbet geçiren hastalar için kanıt kalitesinin; nöbetlerin nüksü ve nöbetlerin remisyonu sonuçları için yüksek, tedaviyi bırakma sonucu için orta olduğu yargısına vardık.

Araştırmaların tasarımı (hasta ve hekimin kimim hangi ilacı kullandığını bilmesi) tedavi bırakmaları etkilemiş olabilir. Derlememize alınan araştırmalardaki hastaların %50 kadarı yanlışlıkla generalize nöbet olarak sınıflanmış olabilir; genel başlangıçlı nöbeti olan hastalar için kanıt kalitesinin, nöbetlerin nüksü ve nöbet remisyonu için orta ve tedavi bırakma için düşük olduğu yargısına vardık.

Kararlar

Kısmi başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için lamotrijin ve karbamazepin etkili tedavilerdir ve aralarında seçim dikkatle yapılmalıdır. Genel başlangıçlı nöbetleri olan hastalar için daha fazla bilgi gerekli. Gelecekte bu ilaçları kıyaslayan veya herhangi bir başka anti-epileptik ilacı kıyaslayan yüksek kalitede metotlar kullanılarak tasarlanmasını öneririz. Sonuçların yüksek kalitede olduğundan emin olmak için bu araştırmalara alınan hastaların nöbet tipi de çok dikkatle sınıflanmalı.

Kaynak

Nolan SJ, Tudur Smith C, Weston J, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD001031. DOI: 10.1002/14651858.CD001031.pub3

Orijinal özet için: Lamotrijin – Karbamazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv