İşte Oturarak Geçen Zamanı Azaltmak İçin İşyeri Müdahaleleri


Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

İşyerlerinde fiziksel yönden inaktif ve oturarak geçen zaman son birkaç on yıl içinde artış gösterdi. Uzun süreler boyunca oturmak, obesite, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırabilir. İşyerlerinde oturarak geçen zamanı azaltmayı hedefleyen müdahalelerin etkinliği belirsiz.

Amaç

İşyerlerinde oturarak geçen zamanı azaltmayı hedefleyen müdahalelerin etkisini öğrenmeyi amaçladık. Tıbbi literatür 9 Ağustos 2017 tarihine kadar tarandı.

Araştırma özellikleri

Yüksek gelirli ülkelerde, toplam 3 397 çalışanın katılımıyla yapılmış 34 araştırmayı derledik. 16 araştırmada işyeri tasarımı ve ortamındaki fiziksel değişiklikler; 4 araştırmada işyeri politikalarındaki değişiklikler; 10 araştırmada bilgilendirme ve danışmanlık şeklindeki müdahaleler ve 4 araştırmada da çoklu müdahaleler incelendi.

Otur-kalk masalarının etkileri

Otur-kalk çalışma masaları kullanımı işyerinde oturma süresini günde ortalama 84 – 116 dakika kadar azalttı. Bilgi sağlama ve danışmanlıkla kombine edildiğinde, otur-kalk masalarının kullanımı oturma süresinde benzer azalmalar sağlar görünüyor. Otur-kalk masaları toplam oturma süresini (işte ve iş dışındaki) ve işyerindeki 30 dakika veya daha uzun süren oturma periyodlarını da azaltır görünüyor.

1 araştırmada ayakta kullanılan masalarla otur-kalk masaları kıyaslandı ancak katılımcı sayısının azlığı nedeniyle oturma süresini azaltmada hangi masanın daha etkili olduğunu belirleyecek yeterli kanıt sağlamıyor.

Aktif iş istasyonlarının etkisi

Danışmanlıkla kombine edilen koşu bantlı çalışma masaları kullanımı, işte oturulan zamanı azaltır görünürken, sağlanan kanıtlar bisiklet pedallı masalarla beraber bilgi sağlamanın işte oturma süresini sade bilgi sağlamaya göre azaltıp azaltmadığına karar vermek için yetersiz.

Molalarda yürüme ya da mola uzunluğunun etkisi

Mevcut kanıtlar iş molalarında yürümenin oturma zamanını azaltmadaki etkinliğine dair sonuç çıkarmak için yetersiz. Her yarım saatte 1 – 2 dakikalık kısa molalar, işte oturarak geçen zamanı, uzun molalardan (günde 2 defa 15 dakika ara) 15 – 66 dakika daha fazla azaltır görünüyor

Bilgilendirme ve danışmanlık

Bilgi, geri besleme ve danışmanlık sağlamak ya da bunların hepsi, oturma süresini orta vadeli izlemde (müdahaleden 3 – 12 ay sonra) günde ortalama 5 – 51 dakika azaltıyor. 3 aya kadar kısa süreli izlemdeki etkiler hakkında karar çıkarmak için erişilebilen kanıtlar yetersiz.

Bilgilendirmeyle kombine olarak bilgisayar hatırlatmalarını kullanımı, oturma süresini orta vadede ortalama günde 14 - 96 dakika azaltıyor. Mevcut kanıtlar kısa vadedeki etkiyle ilgili sonuç çıkarmak için yetersiz.

Bir araştırmada ayağa kalkma hatırlatmasının, oturma süresini adım atma hatırlatmasından ortalama 10 – 19 dakika daha azalttığı bulundu.

Kanıtlar, işte oturarak geçen zamanı kısaltmada, yüksek derecede kişiselleştirilmiş ya da bağlama yerleştirilmiş bilgi sağlamanın, bu nitelikleri daha az barındıran bilgi sağlamaya kıyasla daha az ya da çok etkili olup olmadığı sonucuna varmak için yetersiz.

Ayrıca farkındalık eğitiminin veya aktivite izleyicilerin işte oturarak geçen zamana etkisi hakkında sonuçlar çıkarmak için de mevcut kanıtlar yetersiz kalıyor.

Çoklu müdahale kombinasyonlarının etkisi

Çok sayıda müdahaleyi kombine etmek oturarak geçen süreyi azaltmada ve uzun süreli oturma periyodlarıyla geçen zamanı kısaltmada etkili görünüyor. Ancak kanıtlar az sayıda araştırmadan sağlandı ve çalışmalar arasında çok farklılık gösteriyor.

Sonuçlar

Esas olarak çalışma protokollerindeki kısıtlamalar ve küçük örnekler nedeniyle müdahalelerin çoğu için sağlanan kanıtların kalitesi düşük veya çok düşük.

Halen otur-kalk masalarının işyerlerindeki ilk kullanım yılı içinde oturarak geçen zamanı azalttığına dair düşük kalitede kanıt var. Ancak etkinin zamanla azalması muhtemel. Genel olarak başka tip müdahalelerin böylesi etkileri ve iş yerinde oturarak geçen zamanı bir yıldan uzun süre azaltmada etkinliğine dair karar çıkarmak için de yetersiz kanıt var. İşyerlerinde oturularak geçen zamanı azaltmak için farklı tipte müdahalelerin özellikle uzun vadedeki etkinliğini değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Shrestha N, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, Hermans V, Pedisic Z. Workplace interventions for reducing sitting at work. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD010912. DOI: 10.1002/14651858.CD010912.pub4

Orijinal özet için: İşyerinde Oturma Süresini Kısaltmak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2015 versiyonu Shrestha N ve ark. / Güncellik: Haziran 2015

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Son yıllarda işte fiziksel inaktivite, özellikle oturma arttı. Uzun süre oturma obesite, kalp hastalıkları ve genel mortalite riskini artırır. İş yerlerinde oturma süresini kısaltmayı hedefleyen müdahalelerin oturarak geçirilen zamanı azaltmada etkili olup olmadığı belirsiz.

Amaç

İşte oturarak geçen süreyi azaltmaya yönelik müdahalelerin etkilerini anlamayı amaçladık. Çeşitli veri tabanlarında 2 Haziran 2015 tarihine kadar literatür araştırması yaptık.

Araştırmalar

Toplam 2174 katılımcıyla yüksek gelirli ülkelerde yapılan 20 araştırma bulduk. 9 araştırmada işyerlerinde yapılan fiziksel değişimler, 4 araştırmada işyeri politikalarında değişimler, 7 araştırmada bilgilendirme ve danışmanlık müdahaleleri ve birinde de fiziksel değişimlerle birlikte bilgilendirme ve danışmanlık bileşenleri değerlendirildi.

Otur-kalk masalarının etkisi

Tek başına otur-kalk masaları, işyerinde oturmayı günde yarım saatten 2 saate kadar azalttı. Otur-kalk masaları, bilgilendirme ve danışmanlıkla kombine edildiğinde oturmayı aynı ölçüde azalttı. Otur-kalk masaları total oturma süresini (iş ve iş dışı) ve 30 dakikadan uzun süren oturma episodlarının süresini de azalttı.

Aktif iş istasyonlarının etkisi

Danışmanlıkla kombine olarak treadmill masaları, işyerinde oturmayı müdahale yapılmamasına kıyasla azalttı. Bilgilendirmeyle kombine edilen pedallı iş istasyonları, sade bilgilendirmeye kıyasla oturmayı azaltmadı.

Molalarda yürümenin etkisi

443 katılımcılı iki araştırmada, molalar sırasında yürüme, oturma süresini değiştirmedi.

Bilgilendirme ve danışmanlığın etkileri

İki araştırmada danışmanlık oturma süresini 28 dakika azalttı, bir diğer çalışmada farkındalık eğitimi işte oturmayı etkilemedi. Danışmanlıkla iş angajmanında kayda değer artış olmadı. Bilgisayar yönlendirme yazılımı, iki araştırmada oturmayı azaltmadı. Bir diğer çalışmada bilgisayar yönlendirmesi, oturma süresini müdahale yapılmamasına kıyasla 55 dakika azalttı. Bir araştırmada, ayağa kalkma yönlendirmesi yürüme yönlendirmesine göre oturmayı 14 dakika azalttı.

Çoklu kategori müdahaleleri

Birden fazla müdahale kategorisi kombine edildiğinde, işyerinde oturma süresinde 12 haftalık ve 6 aylık izlemlerde azalma bulundu ancak 12 aylık izlemde müdahale ve kontrol arasında fark bulunmadı.

Sonuçlar

Çoğu müdahale için kanıt kalitesi, temel olarak çalışma tasarımlarının kötü ve katılımcı sayılarının az olmasına bağlı olarak düşük veya çok düşük bulundu. Halen otur-kalk masalarının iş yerinde oturmayı kısa vadede azaltabileceğine dair düşük kalitede kanıt olduğu sonucuna vardık. Diğer tipte müdahaleler için kanıt bulunmuyor. İş yerinde oturmayı uzun vadede azaltmada farklı tipte müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek için araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Shrestha N, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, Hermans V, Bhaumik S. Workplace interventions for reducing sitting at work. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD010912. DOI: 10.1002/14651858.CD010912.pub3

Orijinal özet için: İşyerinde Oturma Süresini Azaltmak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus