İlaca Dirençli Epilepside Klonazepamla Ek Tedavi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme, tedaviye dirençli fokal veya generalize başlangıçlı epileptik nöbetleri olan çocuk ve erişkinlerde ek tedavi olarak kullanılan klonazepamın (rivotril) etkinlik ve toleransını, plaseboya ya da da başka bir ilaca kıyasla değerlendirmeyi hedefliyor.

Arka plan

Epilepsi tüm dünyada 50 milyon kadar insanı etkileyen bir hastalık olup bunların dörtte bir kadarı da ilaca dirençli epilepsidir. Bir benzodiyazepin olan klonazepam epilepsi yönetiminde sık kuşanılır ve değişik tipte nöbetlerde ikinci seçenek yardımcı tedavi olarak kullanımı tavsiye edilir. Evvelce yapılan araştırmalar, klonazepamın, konvansiyonel tedaviye yetersiz cevap alınan hastalarda mevcut ilaca takviye olarak kullanıldığında plaseboya kıyasla etkili olduğunu gösterdi.

Derleme yöntemi

Gerek yayınlanmış gerekse yayınlanmamış araştırmaları içeren çeşitli veri tabanlarını taradık. Sadece randomize kontrollü araştırmaları seçtik. İki derleme yazarı bulunan araştırmaların kriterlerimize uygunluğunu bağımsız olarak değerlendirdi, ilgilendiğimiz verileri çıkardı ve araştırma kalitesini değerlendirdi.

Anahtar sonuçlar

Tedaviye dirençli fokal veya generalize başlangıçlı epilepsisi olan erişkin ve çocuklarda ek tedavi olarak klonazepamı değerlendiren çift kör randomize kontrollü araştırma bulmadık; bu nedenle derlememizde etkinlik ve güvenliği analiz edilemedi. İlaca dirençli epilepside ek tedavi olarak klonazepamı değerlendiren çift kör randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 2017 Eylülüne kadar güncel.

Kaynak

Song L, Liu F, Liu Y, Zhang R, Ji H, Jia Y. Clonazepam add-on therapy for refractory epilepsy in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012253. DOI: 10.1002/14651858.CD012253.pub2

Orijinal özet için: İlaca Dirençli Epilepside Klonazepamla Ek Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv