Fazla Kilolu Veya Obes Gebelerde Metformin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Amaç

Fazla kilolu veya obes gebelerde metformin kullanımının kendileri ve bebeklerinin sağlığını iyileştirmede bir rolü olup olmadığını araştırdık. Muhtemel faydalar, ters etkiler ve mali etkinlik incelendi.

Arka plan

Kişide kilonun normal ya da fazla olup olmadığını değerlendirmede, kişinin kilogram olarak ağırlığı boyun metre cinsinden karesine bölünerek bulunan vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılır. VKİ 25 altında olanlar normal kilolu, 25-30 arası fazla kilolu ve 30 üstü obes olarak değerlendirilir. Fazla kilolu ya da obes kadınlarda gebelik esnasında kan basıncı yükselmesi ve gestasyonel diyabet gibi komplikasyonların görülme ihtimali, normal kilodaki kadınlara göre daha yüksektir. Doğumda sezaryen ve sonrasında enfeksiyon gelişmesi riskleri de artmıştır.

Fazla kilolu ya da obes kadınlarda gebelik ve doğum problemlerine katkıda bulunan bazı diyabet özellikleri bulunabilir. Bu gebeler diyetle alınan karbonhidrat ve şekerleri etkin olarak işleyemez ve beslenme sonrasında pankreastan salgılanan ve kasların enerji sağlamak için kan şekerini kullanmasına yardım eden insüline daha dirençli olabilirler. Glikoz kanda daha uzun süre kalır ve büyüyen bebek için fazladan enerji sağlar. Gebelikte diyabet gelişme riski yükselir ve kanda dolaşan enflamatuar hormonlar ve proteinler azalabilir. Diyeti düzeltmek ve egzersizi artırmanın kilo alımını azaltmada çok küçük bir etkisi olur ve komplikasyonları etkilemez.

Metformin diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtır karaciğerin kana salgıladığı şeker miktarını azaltır ve vücudu insüline daha duyarlı hale getirir. Metformin gebenin insülini daha etkili kullanmasına ve bebeğin gestasyonel yaşına göre fazla büyümesi ihtimalini azaltmaya fayda sağlar.

Araştırma

2017 Ekimine kadar yayınlanan kanıtları aradık ve toplam 1099 gebe kadınla yapılmış, gebeliğin 10 – 20 haftalarından doğuma kadar ağızdan kullanılan metformin plaseboyla kıyaslayan 3 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulduk. Çalışmalara obes gebeler alındığından fazla kilolu gebelerdeki etkiyi değerlendirmek mümkün olmadı.

Sonuç

Gebelik esnasında metformin veya plasebo verilen kadınlarda gestasyonel yaşına (SAT sonrası geçen hafta sayısıyla ölçüldü) göre iri bebek doğurma riski benzer bulundu.

Metformin muhtemelen kadınların gestasyonel diyabet gelişme riskinde az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor.

Yine bu kadınlarda gestasyonel hipertansiyon ve pre-eklampsi gelişmesinde de aza fark var ya da hiç yok.

Metformin alan kadınlar gebelik boyunda biraz daha az kilo alabiliyor ancak ishalden yakınma ihtimali de daha fazla.

Anneyle ilgili, sezaryenle doğum, 37 haftalık gebelikten önce doğum, omuz distozisi, perineal travma ve doğumdan sonra ağır kanama gibi sonuç ölçütlerinde başka önemli bir fark bulunmadı.

Metformin alan annelerin bebeklerinin doğum tartıları, plasebo alan annelerin bebekleriyle benzer.

Bebeklerle ilgili, şeker düşmesi, sarılık, 5 dakikadaki Apgar skoru ve perinatal ölümler gibi başka sonuç ölçütlerinde önemli fark bulamadık.

1 araştırmada yeni doğan yoğun bakım ünitesine (YDYBÜ) yatışlar için gruplar arasında benzer oranlar bildirildi.

Sonuçların anlamı

Obes kadınların kendileri ve bebekleriyle ilgili sonuçları iyileştirmek için gebelikte metformin kullanımını destekleyen yetersiz kanıt var. Metforminle birlikte ters etki, özellikle ishal riski yükseldi.

Bu derlemeye az sayıda araştırma dâhil edildi ve “fazla kilolu” olarak kategorize edilen kadınlarla ilgili ya da başka bir tedaviyle kombine edilen metforminle yapılmış araştırma bulunamadı.

Anne ve bebek sağlığını iyileştirme stratejisi olarak, tek başına ya da ek müdahale şeklinde metformin kullanımının rolünü değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Yazarların Kararı

Anne ve bebekle ilgili sağlık sonuçlarını iyileştirmek için obes gebelerde metformin kullanımını desteklemek için kanıtlar yetersiz. Ayrıca metformin, özellikle ishal olmak üzere yan etkileri artırdı. Bu derlemede sağlanan kanıtların kalitesi yüksekle düşük arasında değişiyor, kalite düşürme kararları, çalışmalardaki kısıtlamalar ve tutarsızlığa dayanıyor.

Derlemeye az sayıda araştırma alınabildi. Bu araştırmalarda fazla kilolu kadınlar ve metforminin başka bir tedaviyle kombinasyonu incelenmedi.

Obes ya da fazla kilolu gebelerde, tek başına ve diyet/yaşam tarzı tavsiyeleriyle kombine metformin tedavisinin rolünü daha fazla aydınlatmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Gebelikte obes ya da fazla kilolu olan kadınlarda; anne-bebek sağlığını iyileştirme stratejisi olarak gestasyonel kilo alımını sınırlamak ve antenatal diyet ve yaşam tarzı tavsiyeleri vermek fazlasıyla ilgi kazandı. Ancak öyle görünüyor ki bu antenatal müdahalelerin gestasyonel kilo alımına ve gebelik ve doğumla ilgili diğer klinik sonuç ölçütlerine mütevazı bir etkisi var ve başka stratejiler gerekiyor.

Metformin ağızdan kullanılan, insülin duyarlılığını artıran bir ilaç olup kan şeker konsantrasyonunu yükseltici eylem gösterir. Tip 2 diyabet ve polikistik over sendromu tedavilerinde olağan kullanılır ve sezaryenle doğum ve neonatal hipoglisemi oranlarını düşürdüğü gösterildiğinden gestasyonel diyabet tedavisinde de artan oranda kullanılıyor.

Karaciğerde glikoz üretimini azaltıcı ve düz kas hücrelerinde glikoz alımını artırıcı etkisiyle genel metabolik sağlığı iyileştirip gebeliğin bilinen ters sonuçlarının riskini azaltan metformin için obes ya da fazla kilolu gebelerde kullanılan güncel antenatal stratejilere yardımcı olabilir

Amaç

Obes veya fazla kilolu gebelerde metforminin anne ve bebekle ilgili sonuç ölçütleri üzerindeki rolünü, ters etkiler ve maliyet dâhil olmak üzere değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register, ClinicalTrials.gov, the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (11 Ekim 2017) veri tabalnarı ve bulunan yayınların referans listelerini tararık.

Seçim kriterleri

Gebelikte obes ya da fazla kilolu olan kadınlarda tek başına ya da başka müdahalelerle kombine metformin kullanımını plaseboya ya da metformin verilmemesine karşı kıyaslayan, yayınlanmış ya da yayınlanmamış RKA’ları seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak yayınların uygunluğunu ve kayırma hatası riskini değerlendirdi, verileri çıkardı ve doğruluğunu kontrol etti. Kanıt kalitesini GRADE yaklaşımıyla değerlendirdik.

Ana sonuçlar

VKİ’leri birinde 30 ve ikisinde 35 üzerinde olan toplam 1099 gebe kadınla yapılmış 3 araştırma derlendi, 1034 kadına ait veriler sağlandı. VKİ 25 ile 29,9 arasında olan ve fazla kilolu kategorisine giren kadınlarla yapılmış araştırma bulunmadı. Başka bir tedaviye kombine metformin kullanılan araştırma bulamadık. Sürmekte olan 2 araştırma belirledik.

Üç RKA’da ikinci üç ayda erken başlanan metformin pleseboya karşı kıyaslandı. Araştırmalarda günde 2x500 mg ile günde 3 gram arasında dozlar kullanıldı. İkisi Birleşik Krallık ve biri Mısır’da yapılan araştırmalara, antenatal bakım için hastanelere başvuran gebeler alındı.

2 araştırmada genel olarak kayırma hatası riski tüm alanlarda düşük bulundu. Üçüncü araştırma raporunda yetersiz bilgi verildiğinden seçimde, performansta ve deteksiyonda kayırma hatası riski belirsiz olarak değerlendirildi. Araştırmayı eksilmede kayırma hatası riskini ve diğer kayırma hataları riskini düşük olarak değer biçtik ancak raporlamada kayırma hatası riskinin yüksek olduğu hissindeyiz.

Bu derlemede birincil sonuç ölçütü olarak bebek gestasyonel yaşına göre iri doğum tartısı (gestasyonel yaş ve cinsiyet için > 90.cı sentil) seçildi. Metformin ve plasebo alan kadınlarda, bebeklerin gestasyonel yaşına göre iri olma riski benzer bulundu (risk oranı (RO) 0.95, %95 güven aralığı (GA) 0.70 - 1.30; 2 çalışma, 831 bebek; yüksek kalitede kanıt).

Metformin alan kadınlarda gebelik esnasında kilo alımı biraz daha düşük olabiliyor (ortalama fark (OF) -2.60 kg, %95 GA -5.29 ile 0.10 arası; 3 çalışma, 899 kadın; düşük kalitede kanıt).

Metformin gebede gestasyonel hipertansiyon gelişim riskinde az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (ortalama RO 1.02, %95 GA 0.54 - 1.94; 3 çalışma, 1040 kadın; düşük kalitede kanıt) ve pre-eklampsi riskinde az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RO 0.74, %95 GA 0.09 - 6.28; 2 çalışma, 840 kadın; düşük kalitede kanıt).

Metformin muhtemelen bu kadınların gestasyonel diyabet gelişme riskinde az fark sağlıyor ya da hiç sağlamıyor (RO 0.85, %95 GA 0.61 - 1.19; 3 çalışma, 892 kadın; orta kalitede kanıt)

400 katılımcılı 1 araştırmada metformin alan kadınlarda herhangi bir yan etki görülme ihtimalinin plasebo grubuna göre daha fazla olduğu raporlandı (RO 1.63, %95 GA 1.27 - 2.08; 1 çalışma, 400 kadın). Yen etki olarak, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı görüldü. Yan etkiler tek tek değerlendirildiğinde, metformin alan kadınlarda ishal yaşama ihtimali plaseboya göre daha yüksekti (RO 2.34, %95 GA 1.74 - 3.14; 2 çalışma, 797 kadın; yüksek kalitede kanıt).

Sezaryenle doğum, 37 hafta gebelikten öne doğum, omuz distozisi, perineal yırtılma ve postpartum kanama dâhil başka ikincil sonuç ölçütleri için metformin ve plasebo grupları arasında başka önemli fark bulunmadı

Bebeklerle ilgili olarak, bebek doğum tartılarında çok az fark bulundu ya da hiç fark olmadı (OF 6.39 g, %95 GA -81.15 ile 93.92 arası; 2 çalışma, 834 bebek; yüksek kalitede kanıt). Bu derlemenin bebeklerle ilgili başka ikincil sonuç ölçütlerinde başka önemli fark bulunmadı: Hipoglisemi, hiperbilirubinemi, 5 dakikada 7’den düşük Apgar skoru, ölü doğum ve neonatal ölüm.

Sadece 1 araştırmada YDYBÜ’ye yatışlara bakıldı ve metformin ve plasebo alan kadınların bebekleri arasında benzer oranlar görüldü, maliyet farklarını değerlendirmek için yatışla ilgili başka veri raporlanmadı.

Kaynak

Dodd JM, Grivell RM, Deussen AR, Hague WM. Metformin for women who are overweight or obese during pregnancy for improving maternal and infant outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD010564. DOI: 10.1002/14651858.CD010564.pub2

Orijinal özet için: Fazla Kilolu Gebelerde Metformin Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar