Hemofili Hastalarına Egzersiz

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hemofili hastası erkeklerde egzersizin güvenlik ve faydaları hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Hemofili, kan pıhtılaşmasında rol oynayan proteinlerden birinin düzgün çalışmadığı bir grup hastalıktır. Kadınlar da etkilenebilmekle beraber esas olarak erkeklerin hastalığıdır. Hemofil hastalarında eklemler ve kasların içinde ağrılı kronik artrite yol açabilen kanamalar olur.

Eklem ya da kas içi kanamadan sonra toparlanma esnasında ve kişinin eklemdeki hasara rağmen fonksiyonunu ve günlük aktivitelere katılabilme yetisini korumak ve iyileştirmek için sıklıkla egzersiz kullanılır. Egzersizim güvenli olup olmadığı (yani başka kanamaya yol açıp açmadığı) ve kas kuvveti, eklem hareketliliği, ağrı, denge, yürüme, zindelik ve genel işlevini iyileştirip iyileştiremediğini anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Herhangi bir şiddette hemofili A veya B hastası, 8 – 49 yaşlar arasındaki toplam 233 erkek katılımcıyla yapılan 8 araştırmayı derledik. Araştırmalar 4 – 12 hafta arasında sürdürüldü. Kanıtlar 14 Aralık 2016 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Kas esnetme, ağırlıkla kuvvetlendirme, suda egzersiz, koşu bandında yürüme ve salon bisikletinde egzersiz çalışmaları dâhil çok sayıda egzersiz programı araştırıldı. Bazı çalışmalarda bir tip egzersiz bir başkasıyla kalanlarında da bir egzersiz grubu egzersiz yapmayan kontrole karşı kıyaslandı

Bir egzersiz programından sonra kanama sıklığının değişip değişmediğiyle ilgili birincil sonuç ölçütümüz hakkında veri sağlayamadık.

Ölçülen ya da raporlanan ters etkiler olmadı. Yaşam kalitesi ölçülmedi.

İkincil sonuç ölçütleriyle ilgili olarak denge, eklem sağlığı ve ağrıda iyileşmeler görüldü. İşlevsel durumla ilgili araştırılan tek ölçüt yürüme mesafesiydi.

Plan dışı yapılan bir ek analizde eklem hareket açıklığı, biseps çevresi, kuvveti ve diz çevresinde iyileşme görüldü.

Küçük araştırmalar egzersiz gruplarında ağrı, kas kuvveti ve eklem hareket açıklığında kontrolden daha fazla iyileşme gösterdi. Koşu bandında yürüme gibi fonksiyonel aktivite dâhil edilen çalışmalar sade egzersize göre daha fazla iyileşme gösterdi. Erişkinlerde eklem ağrısını azaltmada su egzersizi kara egzersizinden daha etkili görünüyor.

Kanıt kalitesi

4 araştırmaya sadece orta şiddette hemofilisi olan erkekler alındı. 3 araştırmaya her şiddette hastalar alınırken birinde de katılımcılara önceden pıhtılaşma faktörü verildi. 2 çalışmaya hemofili A ve B hastaları alınırken 3 araştırmada tip belirtilmedi. Sadece 1 araştırma katılımcılarını şiddetli hastalarla sınırladı ve bu hastalarda osteoporoz da vardı. Sadece şiddetli A hemofilisi olan erkekler araştırılsaydı aynı sonuçların alınacağı şüpheli kaldı.

Kanıtların kalitesi nedeniyle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Biri hariç değerlendirilen tüm sonuç ölçütlerinin kanıt kalitesine, örneklerin küçük olması ve potansiyel kayırma hatası nedeniyle düşük ya da çok düşük değer biçildi.

Yazarların Kararı

Bu sonuçların dikkatle yorumu gerekir. Derlenen çalışma sayısı az olduğu ve sonuç ölçütleri heterojenite nedeniyle birleştirilemediği için güven eksikliği var. Çoğu egzersiz müdahaleleri, değerlendirilen ağrı, eklem hareket açıklığı, kuvvet ve yürüme toleransı dâhil sonuç ölçütlerinden birinde ya da fazlasında iyileşme sağladı. Erişkinlerde su egzersizleri ağrı gidermede kara egzersizinden daha iyi. Koşu bandında yürüme ve kısmi vücut ağırlığı egzersizleri gibi işlevsel egzersizler, kas kuvvetini iyileştirmede statik ya da kısa yay egzersizlerinden daha etkili göründü. Bu bulgular hemofili literatüründeki birçok kontrolsüz müdahale raporuyla uyum gösteriyor. Müdahalelerden herhangi birinin sonucu olarak ters etki raporlanmadı. Ancak egzersiz öncesinde koruyucu faktör kullanan bazı çalışmalarda sadece orta şiddette hemofili hastaları araştırıldı. Bu durumda şiddetli hemofili hastalarında bu tekniklerin güvenliği belirsiz kaldı.

Bilimsel Özet

Arka plan

Hemofili, eklem ve kas içi kanamalarıyla birlikte giden bir kanama bozukluğudur. Kanamalardan sonra toparlanmaya yardım ve artropati varlığında eklem işlevini iyileştirmek için sıklıkla egzersiz kullanılır.

Amaç

Hemofili hastalarında egzersizin güvenlik ve etkinliği hakkında erişilebilen kanıtları sistematik olarak derlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group's Coagulopathies Trials Register ve PubMed, OVID-Embase ve CINAHL elektronik veri tabanlarını araştırdık. World Federation of Hemophilia and the European Hematology Association kongrelerindeki özetleri, araştırma tescil kayıtlarını ve bulunan makalelerin referans listelerini elle taradık. Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group's Coagulopathies Trials Register son olarak 14 Aralık 2016 tarihinde tarandı.

Seçim kriterleri

Herhangi bir şiddette hemofili A ya da B hastası herhangi bir yaştaki erkeklerde, hemofili yönetimiyle alakalı olduğu düşünülen, gözlem altında, gözlemsiz, su içinde, kuvvetlendirici, aerobik veya kardiyovasküler, kas gerici, propriyoseptif, ve denge egzersizi dâhil herhangi bir egzersiz müdahalesini kıyaslayan randomize veya yarı randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Komorbiditesi olan hastalar dışlanmadı.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı özetleri belirledi ve uygunluğunu değerlendirdi. Derleme kriterlerine uyan araştırmaların tam metinleri sağlandı, iki yazar verileri çıkardı ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. Anlaşmazlıklar tartışmayla çözüldü. Eksik veriler için araştırma yazarlarıyla temas kuruldu.

Ana sonuçlar

8 araştırma derlendi. Araştırmalara yaşları 8 – 49 arasında, her şiddette hemofili A ve B hastası 233 erkek katılımcı alındı. Çalışmalar 4 – 12 hafta arası sürdürüldü. Egzersiz müdahaleleri rezistans egzersizi, izometrik egzersiz, salon bisikleti, koşu bandında yürüme ve hidroterapi dâhil olmak üzere çok değişkendi, bu yüzden araştırmalar arasında kıyaslama yapmak zor.

Araştırmalardan hiç birinde müdahalelerin ters etkileri ölçülmedi ya da raporlanmadı. Yine hiç bir araştırmada kanama sıklığı, yaşam kalitesi veya aerobik aktiviteyle ilgili sonuç ölçütleri raporlanmadı. Tüm çalışmalar içinde genel kayırma hatası riski belirsiz olarak değerlendirildi.

Çok az çalışma kıyaslama için yeterli bilgi sağladı Hiçbiri kontrol grubu lehinde veri raporlamadı. 1 araştırma 6 haftalık rezistans egzersizinin eklem sağlık durumunu (Kolorado skoru) kontrole göre iyileştirdiğini bildirdi.

Palslı elektromanyetik alan eklenmesi de sade egzersize kıyasla ayak bileği skorlarını iyileştirdi, ancak bu etki dirsek ve dizlerde görülmedi.

2 çalışma egzersiz müdahalelerinden sonra ağrı şiddetinde kontrole kıyasla anlamlı iyileşmeler bildirdi.

Hidroterapi egzersizleri de kontrol ve kara egzersizi gruplarına kıyasla ağrıda anlamlı azalmalar sağladı.

2 çalışmada eklem hareketlerinde kontrole kıyasla iyileşme bulundu. 1 araştırma kara ve su egzersizlerini kıyasladı; iki grup arasında eklem hareket açıklığında fark bulunmadı ancak su egzersizi grubu kontrole göre iyileşme gösterdi.

Dirsek ekleminde traksiyon ve propriyoseptif nöromüsküler fasilitasyonu kontrole karşı kıyaslayan 1 araştırma, biseps çevresi ve kuvvetinde 12 haftalık müdahaleden sonra fark olmadığını gösterdi.

Bazı çalışmalar müdahaleler arası kıyaslamaları raporladı. 1 araştırmada koşu bandında yürüme, çocuklarda dengeyi salon bisikletine kıyasla anlamlı derecede iyileştirdi. Bir diğer çalışmada kuadriseps egzersizlerine kısmi ağırlık taşıyan egzersiz eklendi ve yürüme toleransında artış gösterildi.

4 araştırmada kuadrieps ve hamstring kuvvetleri değerlendirildi. Diz fleksör ve ekstansörlerini kuvvetlendirmede salon bisikleti egzersizi eklenmesi ve ağrılık egzersizleri, statik egzersiz ve koşu bandında yürümeden daha etkiliydi. Kısmi ağrılık taşıyan egzersizler genel olarak, diz ekstansör kuvvetini iyileştirmede statik ve küçük açılı egzersizden daha etkiliydi. Ultrason, kas esnetme ve kuvvetlendirme egzersizlerine koşu bandında yürüme eklenmesi diz fleksör ve ekstansörlerinin pik torkunda artış ve diz effüzyonunda azalma gösterdi.

Kanıtların kalitesi (GRADE) nedeniyle sonuçların dikkatle yorumu gerekir. Örneklerin küçük olması ve potansiyel kayırma hatası nedeniyle, değerlendirilen sonuç ölçütlerinden biri hariç tümüne düşük veya çok düşük değer biçildi.

Kaynak

Strike K, Mulder K, Michael R. Exercise for haemophilia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD011180. DOI: 10.1002/14651858.CD011180.pub2

Orijinal özet için: Hemofili Hastası Ve Spor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar