Parastomal Fıtıklanmayı Önlemek İçin Ameliyatta Meş Yerleştirme


Foto: Mikael Häggström / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede karında stoma oluştururken etrafına bir meş yerleştirmenin katılımcılarda stoma etrafında fıtık gelişimini önleyip önlemediğini araştırdık. Ayrıca meş yerleştirmeyle birlikte bir risk veya komplikasyon olup olmadığına da bakıldı.

Arka plan

Stoma açılan hastaların %50 kadarında stoma etrafında fıtık oluşur. Fıtık zamanla büyüyerek oldukça rahatsızlık verebilir ve sonuçta hastanın çalışma ve başka fiziksel aktivitelerini kısıtlayabilir. Bunların sonunda da yeniden operasyon gereği ve kozmetik kaygılar ortaya çıkabilir.

Çalışma özellikleri

2018 Ocağında yaptığımız literatür taraması sonunda bulduğumuz, toplam 844 katılımcıyla yapılmış 10 araştırmayı standart Cochrane derleme protokolüyle değerlendirdik ve derledik. Araştırmalarda stoma oluşturulurken meş yerleştirilen grup ve geleneksel stoma oluşturulan grup arasındaki, stoma etrafında fıtık oluşumu insidensi araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

İlk oluşturma esnasında stoma etrafında meş yerleştirmenin ileride fıtık oluşma insidensini düşürdüğünü bulduk. Meş konan katılımcılarda komplikasyon oranı konmayan katılımcılara benzer bulundu.

Kanıt kalitesi

Stoma açılan hastalara meş yerleştirme lehinde düşük kalitede kanıt bulduk.

Yazarların Kararı

Derlememiz ilk stoma ameliyatında profilaktik sentetik meş yerleştirilen hastalarda, standart stoma açılanlara kıyasla parastomal herni insidensinde düşme olduğunu gösterdi. Ancak geniş klinik heterojenite ve izlem sürelerinde ve parastomal fıtıklanmayı belirleme tekniklerindeki fazla değişkenlik nedeniyle bu sonuca olan güvenimiz düşük. Stomayla ilişkili enfeksiyon oranı müdahale ve kontrol grupları arasında benzer.

Arka plan

Elektif veya acil karın cerrahisinde stoma açılmasından sonra parastomal herniasyon olağan görülür. Belirti veren fıtıklar önemli morbidite ve bazı olgularda mortalite nedenidir ve bu nedenle fıtık defektini tamir ve/veya stomayı yeniden yerleştirmek için cerrahi girişim gerekebilir. Bu komplikasyonu azaltmaya yönelik bir gayret olarak yakında yapılan araştırmalar, stoma oluşturma esnasında karın duvarını kuvvetlendirmek için bir sentetik veya biyolojik meş yerleştirmeye odaklandı.

Amaç

Birincil olarak, stoma oluşturma esnasında karın duvarını meşle kuvvetlendirmenin parastomal herniasyon insidensini düşürüp düşürmediğini anlamayı amaçladık. İkincil amaç olarak stomayla ilişkili enfeksiyon, meşle ilişkili enfeksiyon, hastanın bildirdiği belirtiler/postop yaşam kalitesi ve yeniden yatış/ayaktan viziteler anlamında güvenlik ve potansiyel zararları araştırdık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; the Cochrane Library 2018, Sayı 1), Ovid MEDLINE (1970 - 11 Ocak 2018), Ovid Embase (1974 - 11 Ocak 2018), ve Science Citation Index Expanded (1970 - 11 Ocak 2018) tarihine kadar araştırıldı. Süren araştırmalar için metaRegister of Controlled Trials (mRCT) 11 Ocak 2018 tarihinde tarandı.

Seçim kriterleri

Parastromal hernileri önlemede, biyolojik ya da kompozit, prostetik meş yerleştirmeyi meş kullanılmayan kontrole karşı kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırmaları (RKA) seçtik.

Veri toplama ve analiz

iki yazar literatür taramasında belirlenen tüm araştırmaları seçim için değerlendirdi. Potansiyel olarak derleme kriterlerine uyan tüm çalışmaların tam metinleri gözden geçirildi ve kriterlere uyanların tümü derlendi. Fikir ayrılıkları anlaşmayla çözüldü. Çalışma verilerini meta-analizle birleştirdik. I2 hesabıyla heterojeniteyi değerlendirdik ve tüm değişkenler için sonuçları risk oranları (RR) ve buna denk düşen %95 güven aralıkları (GA) olarak raporladık.

Ana sonuçlar

Derlemeye toplam 844 katılımcıyla yapılan 10 RKA alındı. Birincil sonuç ölçütü olarak genel parastomal herniasyon insidensine bakıldı. İkincil ölçütler olarak 12 ayda reoperasyon, operasyon süresi, postop yatış süresi, stomayla ilişkili enfeksiyon, meşle ilişkili enfeksiyon, yaşam kalitesi ve yeniden yatış oranları seçildi. 6 araştırmada tüm alanlarda kayırma hatası riskinin düşük, 4 araştırmada yüksek olduğu yargısına vardık.

Standart stoma oluşturulanlara kıyasla profilaktik meş uygulanan katılımcılarda toplam parastomal herni insidensinin daha düşük olduğu bulundu (RO 0.53, %95 GA 0.43 - 0.66; 10 araştırma, 771 katılımcı; I2 = %69; düşük katlede kanıt). Mutlak rakamlarla, parastomal herni insidensi profilaktik meş kullanılan 100 katılımcıda 22 (18 – 27 arası) iken standart stoma oluşturulan 100 katılımcıda 41 olarak bulundu.

İki grup arasında, reoperasyon gereksiniminde fark bulunmadı (RO 0.90, %95 GA 0.50 - 1.64; 9 araştırma, 757 katılımcı; I2 = 0%; düşük kalitede kanıt); operasyon süresinde fark bulunmadı (ortalama fark (OF) -6.50 dakika, %95 GA -18.24 - 5.24; 6 araştırma, 671 katılımcı; düşük kalitede kanıt); postop yatış süresinde fark bulunmadı (OF -0.95 gün %95 GA -2.03 - 0.70; 4 araştırma, 500 katılımcı; orta kalitede kanıt) ve stomayla ilişkili enfeksiyonlarda fark bulunmadı (RO 0.89, %95 GA 0.32 -2.50; 6 araştırma, 472 katılımcı; I2 = 0%; düşük kalitede kanıt).

Meşle ilişkili enfeksiyonlar, yaşam kalitesi ve yeniden yatışlar, veri yetersizliği

veya çalışmalarda bu sonuç ölçütlerinin raporlanmaması nedeniyle analiz edilemedi.

Kaynak

Jones HG, Rees M, Aboumarzouk OM, Brown J, Cragg J, Billings P, Carter B, Chandran P. Prosthetic mesh placement for the prevention of parastomal herniation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD008905. DOI: 10.1002/14651858.CD008905.pub3

Orijinal özet için: Stoma Açılırken Koruyucu Meş

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar