Kesikli Topallamada Gözlem Altında Veya Evde Egzersiz Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kesikli topallama bacakta yürürken ortaya çıkan ve kısa bir istirahatle geçen kramp tarzında bir ağrıdır. Nedeni, ateroskleroza bağlı olarak bacak kaslarına yeterli kan akışı sağlanamamasıdır. Egzersiz tedavisi bu hastalara önemli semptomatik faydalar sağlar. Hastalara haftada en az 3 gün kendi kendine yürüme tavsiye edilir. Ancak bu hastaların koşu bandı üzerinde denetimli bir programa katılmaları ya da bir gözlem komponenti de (e.g. egzersiz kayıt defteri veya adımsayar gibi) olan yapılandırılmış bir egzersiz programını evlerinde yapmaları da mümkündür.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Ortalama yaşları 66 ve %65’i erkek, toplam 1400 katılımcıyla 2016 Aralığına kadar yayınlanan 21 araştırmayı derledik. Katılımcılar denetimli egzersiz, evde egzersiz veya yürüme tavsiyesi alan gruplara randomize edildi. Genel olarak derlenen çalışmaların metodolojik kalitesi ortayla iyi arasına bulundu, ancak bazılarına az sayıda hasta alındı. Araştırmalar 6 haftayla 2 yıl arası sürdürüldü.

Bu derleme, denetimli egzersiz programına alınan hastalarda yürüme mesafesinin, evde egzersiz yapanlar ya da sadece verilen tavsiyeyi izleyenlere göre daha fazla iyileştiğini gösteriyor. 3 ay sonunda denetimli egzersiz yapanlarda maksimal yürüme mesafesi, evde egzersiz yapanlar ve tavsiye alanlara kıyasla sırasıyla 120 ve 210 metre daha uzun bulundu. Bu artışları bir kavrama dönüştürmek için, bir futbol sahasının kabaca 100 m uzunluğunda olduğunu düşünmek gerekir. Programa katılmadan önce hastaların maksimal yürüme mesafesi 290, ağrısız yürüme mesafesi 140 metre olup, sağlanan bu iyileşmelerin yaşamlarına pozitif bir etki göstermesi muhtemel. Evde egzersiz yapan ya da sadece yürüme tavsiyesi alanlarda sonuçlar benzer bulundu

Gözetim altında egzersiz, ev temelli egzersize kıyasla ağrısız yürüme için daha faydalı olsa da yaşam kalitesi ölçütlerine ve hastanın bildirdiği fonksiyonel bozulmaya etkisi olmadı.

Gözetim altında egzersiz sade yürüme tavsiyesine kıyasla, ağrısız yürüme mesafesine ve hastanın bildirdiği fonksiyonel bozulmaya ve bazı yaşam kalitesi ölçütlerine daha fazla fayda gösterdi. Evde yapılan egzersiz tedavisinin etkisi olmadı.

Veriler mortalite oranlarına açık bir etki olmadığını gösteriyor. 1400 katılımcıdan 13‘ü öldü ancak ölümler egzersiz tedavisiyle ilişkili değildi. Genel olarak, denetimli egzersiz tedavisine sadakat %80 civarında olup evde egzersiz tedavisi için bildirilene benzerdi. Tavsiye grubu için ancak sınırlı miktarda sadakat verisi var.

Kanıt kalitesi

Orta ve yüksek kalitede kanıtlar, denetimli egzersiz tedavisinin, maksimal ve ağrısız yürüme mesafesini, evde egzersize ya da yürüme tavsiyesine (YT) göre daha fazla iyileştirdiğini gösteriyor. Araştırmalar yaşam kalitesi ölçütlerinde ve hastanın bildirdiği işlevsel bozulmada, denetimli ya da evde yapılan egzersiz tedavileri arasında fark göstermiyor, ancak kanıt kalitesi sırasıyla düşük ve çok düşük. Araştırmacılar yürüme tavsiyesi vermeye karşı kıyaslandığında, yaşam kalitesinde denetimli egzersiz tedavisi lehinde biraz iyileşme belirlese de analizler araştırma ve katılımcı sayısının azlığıyla sınırlı.

Hastalığa spesifik yaşam kalitesi ve yürüme davranışı ve fiziksel aktivite gibi diğer işlevsel sonuç ölçütleri hakkında ve uzun izlem süreli daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Egzersiz programına sadakat, bacak ağrısında azalmaya ve yaşam kalitesinde artışa yol açtığı için önemli olduğu kadar genel fiziksel zindelik açısından da önemli.

Yazarların Kararı

Orta ve yüksek kalitede kanıtlar, gözetimli egzersiz tedavisinin (GET) evde egzersiz tedavisine (EET) kıyasla, yürüme bandında ölçülen maksimal yürüme ve ağrısız yürüme mesafelerine önemli faydalar sağladığını gösteriyor. Klinik alakası kesin olarak gösterilmemiş olsa da bu fayda, GET gruplarında maksimal yürüme mesafesinde üç ay sonunda 120 metre artışa tekabül ediyor. Yürüme mesafesindeki bu artışların kesikli topallama hastalarının yaşamına pozitif bir etki göstermesi muhtemel.

Veriler EET ve YT arasında net fark kanıtı sağlamıyor.

Araştırmalar GET ve EET arasında da, yaşam kalitesi parametrelerinde ve hastanın bildirdiği işlevsel bozulmada net fark olmadığını gösteriyor ancak kanıtlar sırasıyla düşük ve çok düşük kalitede.

Araştırmacılar yaşam kalitesinde de YT’ye kıyasla GET lehine bazı iyileşmeler belirledi ancak analizler az sayıda araştırma ve katılımcıyla sınırlı. Gelecekte yapılacak araştırmaların, hastalığa spesifik yaşam kalitesine ve yürüme davranışı ve fiziksel aktivite gibi diğer fonksiyonel sonuç ölçütlerine odaklanması ve izlem sürelerinin uzun vadeli olması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kesikli topallaması olan hastalarda gözetimli egzersiz tedavisi (GET) önemli semptomatik fayda sağlasa da az kullanılan bir tedavi olarak kaldı. GET’in yaygın olarak kullanımını tesis ve geri ödeme durumu sınırlıyor. Alternatifleri, bir gözetim bileşeni de olan yapılandırılmış egzersiz tedavisi ve sadece yürüme tavsiyesi oluşturuyor. Bu derleme ilki 2006 yılında yayınlanan versiyonu ikinci defa güncelliyor.

Amaç

Derlememiz primer olarak KT hastalarında GET ve EET programlarının ve YT’nin yürüme bandı üzerindeki maksimal yürüme mesafesine etkisini araştıran çalışmalara doğru bir genel bakış sağlamayı amaçlıyor. İkincil amaç olarak bu müdahalelerin ağrısız yürüme mesafesi ya da süresi, yaşam kalitesi ve hastanın kendi bildirdiği işlevsel bozulmaya etkileri seçildi.

Araştırma sonuçları

Cochrane Vascular Specialised Register (16 Aralık 2016) ve the Cochrane Central Register of Controlled Trials (2016, Sayı 11) tarandı. Bulunan konuya ilişkin yayınların referans listeleri araştırıldı. Dil ya da yayın kısıtlaması yapılmadı

Seçim kriterleri

KT hastalarında GET programlarını, EET programları ve YT’ye karşı kıyaslayan paralel gruplu randomize kontrollü araştırmaları derledik. Kontrol gruplarına egzersiz ya da yürüme tavsiyesi verilmeyen (normal fiziksel aktiviteyi sürdüren) araştırmaları dışladık. Egzersizi perkütan transluminal anjiyoplasti, baypas ameliyatı veya ilaç tedavisiyle kıyaslayan araştırmaları da dışladık.

Veri toplama ve analiz

Üç yazarımız birbirinden bağımsız olarak araştırmaları seçti, verileri çıkardı ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. İki başka yazar araştırmaların seçime uygunluğu ve metodolojik kalitesini onayladı. Sürekli sonuç ölçütleri için, sağlandığı katılımcı sayısı, ortalama ve standart sapmaları mevcutsa tüm izlem süresi için hesapladık. Tıbbi Sonuç Ölçütleri Kısa Formu- 36 ile yaşam kalitesini ve Yürümede Bozulma Sorgulaması ile hastanın kendi bildirdiği işlevsel bozulmayı ölçtük. Araştırmacılar yürüme mesafesi ve süresi sonuçlarını sunmak için farklı skalalar kullandığından, genel standardize ortalama farkı (SOF) hesaplayabilmek etki büyüklüğü verilerini standardize ettik. Tüm sonuç ölçütleri için rastgele etki modeliyle tahmini hesapların özetini yaptık. Kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye eklenen 7 araştırmayla toplam araştırma sayısı 21 ve katılımcı sayısı 1400 oldu. 635 katılımcıya GET, 320’sine EET ve 445’ine YT verildi. Genel olarak GET ve EET programları haftada 3 seans yapıldı. İzlemler 6 haftayla 2 yıl arasındaydı. Egzersiz tedavisinin yürüme kapasitesine etkisini değerlendirmek için çoğu araştırmada yürüme bandı üzerinde test yapıldı. 2 araştırmada sadece yaşam kalitesi, işlevsel bozulma ve/veya yürüme davranışı (adımsayarla günlük adım sayısı) değerlendirildi. Derlenen araştırmaların metodolojik kalitesi genel olarak ortayla iyi arasındaydı. Ancak bazı araştırmalar küçük olup katılımcı sayıları 20 ile 304 arasındaydı.

GET grupları, EET ve YT gruplarına kıyasla ortalama yürüme mesafesi/zamanında (OYM/Z) net iyileşmeler gösterdi, 3 ayda standardize ortalama fark 0.37 (%95 güven aralığı (GA) 0.12 - 0.62; P = 0.004; orta kalitede kanıt) ve 0.80 (%95 GA 0.53 - 1.07; P < 0.00001; yüksek kalitede kanıt) bulundu. Bu sonuç ortalama yürüme mesafesine (OYM), GET grupları lehinde 120 ve 210 metrelik fark olarak yansıdı. Veriler sırasıyla 6 ve 12 aya kadar olan iyileşmeleri gösteriyor.

EET grubu YT’ye kıyasla OYM/Z’de iyileşme göstermedi (SOF 0.30, %95 GA -0.45 ile 1.05; P = 0.43; orta kalitede kanıt).

EET’ye kıyasla GET ağrısız yürüme mesafesi/zamanında (AYM/Z) daha faydalı bulundu ancak yaşam kalitesi parametrelerine ve hastanın bildirdiği işlevsel bozulmaya etkisi olmadı.

YT’ye kıyasla GET AYM/Z’de ve hastanın bildirdiği işlevsel bozulmada ve bazı yaşam kalitesi parametrelerinde (12 ay sonraki fiziksel işlev, ağrı ve fiziksel bileşen özetinde) daha faydalıydı, EET’nin etkisi olmadı.

Veriler mortalite oranlarına açık bir etki olmadığını gösteriyor. 1400 katılımcıdan 13’ü öldü, ancak ölümler egzersiz tedavisiyle ilişkili değildi. Tedaviye sadakat GET ile %80 oranında olup EET’ye benzerdi. YT gruplarında sadakat için çok sınırlı veri bulundu.

Kaynak

Hageman D, Fokkenrood HJP, Gommans LNM, van den Houten MML, Teijink JAW. Supervised exercise therapy versus home-based exercise therapy versus walking advice for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD005263. DOI: 10.1002/14651858.CD005263.pub4

Orijinal özet için: Evde Veya Denetim Altında Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv