Bronşektazide Dual Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bronşektazi hava yollarındaki, tekrarlayan göğüs enfeksiyonlarına yol açan anormal genişlemeler olup bu hastalıkla birlikte görülen mortalite oranı genel popülasyona göre iki kat daha fazladır. Önceleri nispeten nadir bir hastalık olarak görülmekle beraber rakamların özellikle düşük/orta gelirli ülkelerdeki 75 yaş üstü popülasyonda yükseldiği görülüyor.

Göğüs enfeksiyonlarının ana tedavisi antibiyotiklerdir, ancak antibiyotik kullanımının potansiyel yan etki ve direnç gelişimi riskine karşı tartılması gerekir. Alınan cevabı iyileştirmek ve/veya antibiyotik direncini azaltmak için bir strateji, aynı anda iki antibiyotik birden vermektir: Dual antibiyotik tedavisi. Bu derleme bronşektazili çocuk ve erişkinlerin tedavisinde dual antibiyotiklerin etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma özellikleri

2017 yılında yaptığımız literatür araştırmasında, oral ve inhalasyon tedavilerini sade oral tedaviyle kıyaslayan ve ortalama 62.8 yaşındaki toplam 118 katılımcıyla yapılan 2 araştırma bulduk. Bir araştırmada inhalasyonla verilen tobramisine ek oral siprofloksasin, sade oral siprofloksasinle; ikinci araştırmada da inhalasyonla verilen gentamisine eklenen bir sistemik antibiyotik, sade sistemik tedaviye karşı kıyaslandı. 68 katılımcılı bu ikinci araştırmanın sadece bir özeti bulunabildi. Yayınlarda fon kaynağı bildirilmedi.

Ana sonuçlar

53 erişkinle yapılan küçük araştırmanın sonuçları; alevlenmelerin başarılı tedavisi, ciddi istenmeyen ciddi olaylar, balgam miktarı, akciğer fonksiyonları ve antibiyotik tedavisine direnç anlamında oral tedaviye eklenen inhalasyon tedavisiyle bir fayda kanıtı göstermedi. Ancak bu tedavinin kullanımı hakkında sağlam sonuçlar çıkarmak için bulduğumuz kanıtlar yetersiz.

Kanıt kalitesi

Çalışma metotlarının iyi açıklanmaması ve katılımcı sayısının azlığı nedeniyle genel kanıt kalitesi çok düşüktü. Alevlenmeler, egzersiz yetisi ve yaşam kalitesi hakkında bilgi raporlanmadı. Başka tip dual antibiyotik tedavisi raporlayan veya çocuklarla yapılmış araştırma bulamadık. Sonuç olarak dual antibiyotik tedavisiyle ilgili belirsizlik sürüyor ve bronşektazili çocuk ve erişkinlerin tedavisinde dual antibiyotiklerin rolünü araştıran yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Yazarların Kararı

Erişkinlerde yapılan aza sayıda çalışma sağlam kararlara varmak için yüksek kalitede yeterli kanıt sağlamadı ve çalışmalardan çocuklarla ilgili kanıt sağlanamadı. Literatürde oral ve inhalasyon yoluyla verilen iki antibiyotikle yapılmış sadece bir araştırma bulduk. 53 erişkinle yapılan bu çalışmanın sonuçları tedavinin, alevlenmelerin başarılı tedavisi, ciddi ters olaylar, balgam miktarı, akciğer fonksiyonları ve antibiyotik direncinde faydasına dair kanıt olmadığını gösterdi. Gerek erişkin gerekse çocuklarda, başka dual antibiyotik kombinasyonlarının etkinlik ve güvenliğini, özellikle de antibiyotik direncini anlamak için yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Bronşektazide küçük hava yollarında anormal dilatasyon görülür ve mortalite oranı genel popülasyona göre iki kattan fazladır. Antibiyotikler birinci seçenek tedavi olarak bakteri yükünü azaltmada kullanılır ancak bu kullanım direnç gelişimine karşı tartılır. Dual antibiyotikle tedavinin çeşitli bakteri suşlarına bağlı enfeksiyonları baskılama potansiyeli olduğundan, alevlenmelerin daha başarılı tedavisini, belirtilerin azalmasını ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlayabilir. Dual antibiyotiklerin alevlenme yönetimi ve antibiyotik direncinin büyüklüğü anlamındaki etkinliğine dair daha fazla kanıt gerekiyor.

Amaç

Bronşektazili erişkin ve çocukların tedavisinde dual antibiyotiklerin etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Allied and Complementary Medicine (AMED), ve PsycINFO veri tabanlarını içeren Cochrane Airways Group Specialised Register (CAGR) kayıtlarını taradık, tıbbi dergiler ve özetleri manuel tarayarak bulunan çalışmaları da gözden geçirdik. Bunların yanında US National Institutes of Health Ongoing Trials Register, ClinicalTrials.gov, ve World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform kayıtlarını da taradık. Yayın diline kısıtlama getirmedik, kanıtlar 2017 Ekimine kadar güncel.

Seçim kriterleri

Erişkin ve çocuklarda; bronkografi, göğüs filmi ya da yüksek rezolüsyonlu BT ile teşhis edilen bronşektazi yönetiminde dual antibiyotikleri tek bir antibiyotiğe karşı kısa (< 4 hafta) veya uzun vadede kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Birincil sonuç ölçütü olarak alevlenmeler, yatış süresi ve ciddi ters olaylar seçildi. İkincil olarak cevap oranları, antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi, sistemik enfeksiyon markerleri, balgam miktar ve pürülansı, akciğer fonksiyon testleri ters olaylar ve/veya etkiler, ölümler, egzersiz kapasitesi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine bakıldı. Sonuç ölçütlerini çalışma seçimine uygulamadık.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı, bulunan 7 tam metin ve 287 başlık ve özet kaydını bağımsız olarak taradı. Derleme kriterlerini iki araştırma karşıladı. Yine iki yazar verileri çıkardı ve çalışmalardaki kayırma hatası riskini değerlendirdi. Sadece 1 araştırmadan veri çıkarabildik ve aşağıdaki sonuç ölçütleri için GRADE ile kanıt kalitesini değerlendirdik: Alevlenmenin başarılı tedavisi, cevap oranları ve ciddi ters olaylar.

Ana sonuçlar

İki randomize çalışmada, ortalama yaşı 62.8 olan toplam 118 erişkin hastada oral ve inhalasyon şeklinde alınan dual antibiyotik tedavisi monoterapiyle kıyaslandı. Çok merkezli bir çalışmada inhalasyonla verilen tobramisinle oral siprofloksasin, sade siprofloksasine karşı değerlendirildi. Diğer çalışma tek merkezde yapıldı ve nebülizörle verilen gentamisine eklenen sistemik antibiyotik sade sistemik antibiyotik tedavisine karşı araştırıldı. Çalışmalarda fon kaynağı bildirilmedi.

53 katılımcılı tobramisin çalışmasından sağlanan etkinin tahmini hesapları, oral ve inhalasyonla verilen dual antibiyotik tedavisiyle, çalışma bitiminde aşağıdaki primer sonuç ölçütlerine tedavinin bir faydası olduğuna dair kanıt olmadığını gösterdi:

Alevlenmenin başarılı tedavisi - 42. günde şifa için ihtimal oranı (İO / odds ratio) 0.66, %95 güven aralığı (GA) 0.22 - 2.01; 53 katılımcı; 1 araştırma; çok düşük kalitede kanıt;

21. günde P. aeruginosa eradikasyonu sağlanan katılımcı sayısı için İO 2.33, %95 GA 0.66 - 8.24; 53 katılımcı; 1 araştırma; çok düşük kalitede kanıt ve;

Ciddi ters olaylar için İO 0.48, %95 GA 0.08 - 2.87; 53 katılımcı; 1 araştırma; çok düşük kalitede kanıt.

Benzer şekilde, aşağıdaki ikincil sonuç ölçütleri için de tedavinin faydasına dair kanıt sağlanmadı: Klinik cevap oranı – 42. günde nüks için İO 0.57, %95 GA 0.12 - 2.69; 53 katılımcı; 1 araştırma; çok düşük kalitede kanıt;

21. günde mikrobiyolojik cevap oranı için İO 2.40, %95 GA 0.67 - 8.65; 53 katılımcı; 1 araştırma; çok düşük kalitede kanıt; ve ters olaylar - wheezing insidensi (İO 5.75, %95 GA 1.55 - 21.33).

Veriler balgam miktarı, akciğer fonksiyonları veya antibiyotik direnci anlamında bir fayda kanıtı olmadığını gösterdi.

Sadece özetine erişebildiğimiz 65 erişkin katılımcıyla yapılan ikinci çalışma kantitatif veri sentezine alınamadı. Derlenen araştırmalarda belirlediğimiz diğer birincil ve ikincil sonuç ölçütleri raporlanmadı. Çocuklarla yapılan çalışma bulunamadı.

Kaynak

Felix LM, Grundy S, Milan SJ, Armstrong R, Harrison H, Lynes D, Spencer S. Dual antibiotics for bronchiectasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD012514. DOI: 10.1002/14651858.CD012514.pub2

Orijinal özet için: Bronşektazide İkili Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv