Erişkinde Postop Deliryum Ve Bilişsel İşlev Bozulmasına Karşı Anestezi Derinliğinin Beynin Elektriks

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalp ve nöroloji dışı cerrahi için genel anestezi verilen erişkinlerde anestezik dozuna rehber olarak beynin elektriksel aktivitesini kullanmanın ameliyat sonrası deliryum (POD) ve bilişsel işlev bozulması riskini (POCD) azaltıp azaltmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Postopertif deliryum (POD) ameliyatların birkaç gün sonrasında ortaya çıkan ruhsal durum bozulmasıdır. POD, dalgalı seyreden bir konfüzyon ve dezorganize davranışlar sürecidir.

Postoperatif bilişsel bozulma (POCD) ameliyat sonrasında hastanın net olarak düşünebilme yetisinin düşmesidir. Haftalar ya da aylar boyu sürebilir. POCD hastanın konsantrasyon, dikkat, hafıza, öğrenme ve hareket ve mental cevaplarının hızını etkileyebilir.

POD ve POCD hastanın anesteziden toparlanmasını ve postoperatif yaşamın kalitesini etkiler.

İşlenmiş EEG monitörleri beynin elektriksel aktivitesini nümerik değer olarak gösterir. Rakamlar ameliyattaki anestezi derinliği hakkında bilgi sağlar ve verilen anestezik dozuna yol gösterir. Bu da hastanın çok az ya da fazla dozda anestezi almasını önler.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Martına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

6 bitmiş, 5 süren ve bir de sınıflama bekleyen araştırma bulduk. Biten 6 randomize kontrollü araştırma (RKA), 60 yaş üstünde ameliyat olan toplam 2929 kadın ve erkek katılımcıyla yapıldı.

Anahtar sonuçlar

2529 katılımcılı 3 araştırmanın sonuçları, en iyi anestezi derinliğini sağlamak için işlenmiş EEG kullanmanın POD insidensini %21.3’ten 15.2’ye düşürebildiğini gösteriyor.

2051 katılımcılı 3 araştırmadan sağlanan sonuçlar da bu müdahalenin 3 ayda POCD insidensini de %9.1’den %6.4’e düşürebildiğini gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Derlememiz işlenmiş EEG rehberliğinde verilen anestezinin, non-kardiyak ve non-nörolojik cerrahi girişim yapılan 60 yaş üstü hastalarda POD riskini düşürebildiğine dair orta kalitede kanıt sağlıyor. Yine bu hastalarda 3 ay sonunda POCD’nin azalabileceğine dair de orta kalitede kanıt sağlıyor. POCD’ye 1hafta ve 1 yıl sonunda veya daha genç hastalardaki etkiyi destekleyen kanıtlar yetersiz.

Yazarların Kararı

Non-kardiyak ve non-nörolojik cerrahi girişim yapılan 60 yaş üstü hastalarda anesteziyi işlenmiş EEG rehberliğinde optimize etmenin POD riskini düşürebildiğine dair orta kalitede kanıt var. Bu hastalarda üç ay sonundaki postop bilişsel bozulmanın da azalabildiğine dair orta kalitede kanıt bulduk. POCD’ye 1 hafta ve 1 yıl sonundaki etki belirsiz. 60 yaş altı hastalarla ilgili veri bulunmuyor.

60 yaş üstü ve altı erişkinlerde postop deliryum ve bilişsel işlev bozulmasını ve bunların Alzheimer hastalığı dahil demans gibi sonuçlarını iyileştirme stratejilerini aydınlatmak için daha fazla körlenmiş RKA yapılması gerekiyor. Sınıflama bekleyen 1 ve süren 5 araştırma değerlendirildiğinde derlememizin sonuçlarını değiştirebilir.

Bilimsel Özet

Arka plan

Postop deliryum (POD) ve postop bilişsel işlev bozulması (POCD) hastanın ameliyattan sonra toparlanmasını birkaç yolla komplike edebilir. İşlenmiş EEG veya uyarılmış potansiyellerin (EP) izlenmesi, muhtemelen anestezik dozunu iyileştirerek POD veya POCD’yi önleyebilir veya azaltabilir.

Amaç

Cerrahi girişim için genel anesteziye giren non-kardiyak ve non-nörolojik erişkin hastalarda, anesteziye rehber olarak, işlenmiş EEG veya duysal uyarılmış potansiyel (AEP) göstergeleri (bispectral indeks - BIS, narkotrend indeksi, serebral durum indeksi, durum ve cevap entropisi, hasta durum indeksi, şuur indeksi, A-hattı otoregresif indeks ve AEP) kullanımının, POD ve POCD riskini, sadece klinik belirtiler kullanılan standart uygulamaya göre azaltıp azaltmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE, Embase ve klinik araştırma tescili veri tabanlarını 28 Mart 2017 tarihine kadar taradık. Literatür taramamızı 2018 Şubatında tazeledik, ancak henüz bu sonuçları derlemeye katamadık.

Seçim kriterleri

Non-kardiyak ve non-nörolojik elektif cerrahi girişim yapılan 18 yaş üstü erişkinlerde anestezik dozuna rehber olarak herhangi bir işlenmiş EEG veya uyarılmış potansiyel tekniği (entropi, BIS, AEP vs.) kullanımını, klinik belirtileri kullanan kontrole karşı kıyaslayan randomize veya yarı randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Cochrane tarafından istenen standart metodolojik prosedürleri kullandık. Primer sonuç ölçütü olarak POD ve POCD gelişimi seçildi. İkincil ölçütler olarak tüm nedenlerden ölümler, herhangi bir postoperatif komplikasyon ve postop yatış süresine bakıldı. Her sonuç ölçütü için kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

2929 katılımcıda, işlenmiş EEG veya EP indeksleri rehberliğindeki anesteziyi; klinik belirtiler rehberliğiyle yapılan anesteziye karşı kıyaslayan 6 RKA’yı derlemeye aldık. Süren 5 ve sınıflama bekleyen 1 araştırma daha bulduk.

İşlenmiş EEG (bispektral indeks) indeksi rehberliğinde verilen anestezi muhtemelen POD riskini 7 gün içinde düşürüyor. (Risk oranı - RO 0.71; %95 GA 0.59 - 0.85; NNTB 17, %95 GA 11 - 34; 2197 katılımcı; 3 araştırma; orta kalitede kanıt).

3 araştırma ayrıca ameliyat sonrası 12 haftada POCD riskinde azalma gösterdi. (RO 0.71; %95 GA 0.59 - 0.85; NNTB 17, %95 GA 11 - 34; 2197 katılımcı; 3 araştırma; orta kalitede kanıt). Ancak işlenmiş EEG göstergeleri kullanımının POCD riskini 1 haftada düşürdüğü belirsiz (RO 0.84, %95 GA 0.69 - 1.02; 3 araştırma; 1989 katılımcı; orta kalitede kanıt) ve 52 hafta sonunda da belirsiz (RO 0.30, %95 GA 0.05 - 1.80; 1 araştırma; 59 katılımcı; çok düşük kalitede kanıt).

Tüm nedenlerden ölümlere etki yok ya da çok az (RO 1.01, %95 GA 0.62 - 1.64; 1 araştırma; 1155 katılımcı; düşük kalitede kanıt).

1 araştırma işlenmiş EEG ile herhangi bir postop komplikasyon riskinde azalma gösterdi (RO 0.51, %95 GA 0.37 - 0.71; 902 katılımcı, orta kalitede kanıt).

Postop yatışl süresine etki yok ya da çok az (ortalama fark −0.2 gün, %95 GA −2.02 ile 1.62; katılımcı; düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Punjasawadwong Y, Chau-in W, Laopaiboon M, Punjasawadwong S, Pin-on P. Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative delirium and cognitive dysfunction following non-cardiac and non-neurosurgical procedures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011283. DOI: 10.1002/14651858.CD011283.pub2

Orijinal özet için: EEG Rehberliğinde Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar