İlerlemiş Safra Kanalı Kanseri Olan Hastalarda Gemsitabin Esaslı Kemoterapi


Foto:  Sripa B (2008) Concerted Action Is Needed to Tackle Liver Fluke Infections in Asia. PLoS Negl Trop Dis 2(5): e232. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000232

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İlerlemiş safra kanalı kanseri olan hastalarda gemsitabin esaslı kemoterapinin plaseboya ya da müdahale yapılmamasına veya gemsitabinsiz kemoterapiye kıyasla fayda ve zararları neler?

Arka plan

Safra kanalından başlayan kanserler olağan rastlanmayan habis tümörlerdir. Çoğu hastada tanı ilerlemiş aşamalarda konur. Bu hastalarda tedavi seçeneği kemoterapi ilaçlarıdır. Gemsitabin, ilerlemiş safra kanalı tümörleri dâhil belli tipteki kanserlerin tedavisinde kullanılır. Aktif bir kemoterapi ilacı olup, sisplatinle kombinasyonu bu hastalığın kabul görmüş standart tedavisidir.

Çalışma özellikleri

İlerlemiş safra kanalı kanseri olan hastaların tedavisinde gemsitabinin plaseboya ya da müdahale yapılmamasına veya gemsitabinsiz kemoterapi kombinasyonlarına kıyasla rolünü belirlemek için, yapılmış randomize kontrollü araştırma (RKA) yayınlarını aradık. Kanıtlar 2017 Haziranına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Toplam 600 hastayla yapılmış 7 araştırma bulduk ve tümünde de kayırma hatası riskinin yüksek olduğu yargısına vardık.

Bu araştırmaların çoğunluğu, gemsitabinli kemoterapi rejimleriyle gemsitabinsiz ilaç kombinasyonları arasında fayda ve zararlarda bir fark olmadığını gösterdi. Gemsitabin / sisplatin kombinasyonuyla S-1 ve sisplatin kombinasyonu arasında kıyaslama yapan sadece bir araştırma, gemsitabinli tedavinin ölümleri azaltabildiğini gösterdi. Sürmekte olan 3 RKA belirledik.

7 araştırmadan ikisi ilaç endüstrisinden fon sağladı, üçü sağlamadı, kalan ikisinde bilgi verilmedi.

Kanıt kalitesi ve sonuçlar

Düşük kalitede yedi araştırmadan sağlanan kanıtlar, ilerlemiş safra kanalı kanserli hastalarda gemsitabinli kombinasyonların, gemsitabin içermeyenlerden daha iyi olup olmadığını ispatlamaya yetersizdi. Dahası gemsitabin esaslı kombinasyonlar ciddi olmayan ters olaylarda, özellikle hematolojik toksisitelerde bir artış gösterdi. Daha fazla randomize klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Yazarların Kararı

İlerlemiş safra yolu kanseri olan erişkinlerde gemsitabin ya da gemistabin esaslı kemoterapinin, inaktif ve aktif kontrollere kıyasla mortalite ve genel cevaba etkileri belirsiz. Kanıtların kesinliğinin düşük olması, kayırma hatası riskine ve analizlerdeki bilgi eksiğine ve büyük belirsizliğe ve muhtemel yayınlamada kayırma hatası riski olmasına bağlı. Güven aralıkları, gemsitabin+sisplatinin, S-1 + sisplatine göre mortaliteye etkisi hariç tüm kıyaslamalarda anlamlı faydaları veya gemsitabinin etkisiz olmasını dışlamıyor.

Gemsitabin esaslı rejimler ciddi olmayan yen etkilerde özellikle hematolojik toksisitede artış gösterdi. İleri safra kanalı kanseri olan erişkinlerde en iyi tedavi seçeneklerini daha fazla araştırmak için daha fazla randomize klinik araştırma yapılması zorunlu.

Bilimsel Özet

Arka plan

Safra kanalı kanserleri nadir görülen bir heterojen habis tümör grubudur. İntrahepatik ve ekstrahepatik kolanjiyokarsinomalar, safra kesesi kanserleri ve ampuller kanserleri içerir. Çıkarılması mümkün olan safra kanalı kanseri tanısı konan hastaların çoğunda ameliyat, uzun sürvi sağlayan en iyi tedavi modalitesi olmayı sürdürüyor. Maalesef bu hastaların çoğuna lokal olarak ilerlemiş veya metastaz yapmış hastalık teşhisi konur ve bu hastalar ancak palyatif kemoterapi ya da destekleyici bakıma uygundur.

Amaç

İlerlemiş safra yolu kanseri olan erişkin hastalarda damar içi yolla verilen gemsitabin monoterapisi ya da gemsitabin esaslı kemoterapinin, fayda ve zararlarını; plaseboya, müdahale yapılmamasına ve başka tedavilere karşı değerlendirdik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Hepato-Biliary Group Controlled Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS, Science Citation Index Expanded, ve Conference Proceedings Citation Index – Science 2017 Haziranına kadar tarandı. Ayrıca bulunan orijinal araştırmaları referans listeleri taranarak başka çalışmalar arandı.

Seçim kriterleri

Dil ve yayınlanma durumuna bakılmadan, gemsitabin monoterapisi ya da gemsitabinli tedaviler, plaseboya, müdahale yapılmamasına ya da gemsitebinsiz tedavilere karşı kıyaslayan RKA’lar seçildi.

Veri toplama ve analiz

Cochrane’in istediği standart metodolojik prosedürleri kullandık. Araştırmalardaki, kayırma hatası riskini GRADE ile değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Toplam 600 katılımcıyla yapılmış 7 RKA derledik. Tümünde de kayırma hatası riski yüksek bulundu ve kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik. Araştırmalarda aşağıdaki kıyaslamalar yapıldı:

* Gemsitabin+S-1 / S-1 monoterapisi,

* Gemsitabin+S-1 / gemsiatabin monoterapisi ve S-1 monoterapisi,

* Gemsitabin+vandetanib/ gemsiatabin+plasebo ve vandetanib monoterapisi,

* Gemsitabin+cisplatin / S-1+sisplatin,

* Gemsitabin+ mitomisin C / capesitabin+ mitomisin C,

* Gemsitabin +oksaliplatin / 5- florourasil +folinik asit / en iyi destekleyici bakım.

Araştırmalar Hindistan, Japonya, Fransa, Çin, Avusturya, Güney Kore ve İtalya’da yapıldı. Araştırmalarda ortalama katılımcı yaşı 50 – 60 arasında ve çoğunda erkek/kadın oranı benzerdi. Bu 7 araştırmayı temel alarak 8 kıyaslama yaptık. Veri eksikliği nedeniyle tüm kıyaslamalar için planladığımız analizleri yapamadık.

Gemsitabin vandetanibe karşı

Üç kollu bir araştırmada gemsitabin vandetanibe ve ikisinin kombinasyonuna karşı kıyaslandı. Bu çalışmada mortalite, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi veya tümör gelişimiyle ilgili sonuç ölçütleri yayınlanmadı. Ciddi ters olaylar, anemi ve genel cevap oranında kanıt kesinliğine düşük değer biçtik.

Gemsitabin+sisplatin ile S-1+sisplatin kıyaslaması

96 katılımcılı bir araştırmada; gemsitabin sisplatinle beraber kullanıldığında, S-1+sisplatine kıyasla bir yılda mortaliteyi düşürebildiğine dair çok düşük kesinlikte kanıt bulduk (risk oranı (RO) 0.76, %95 güven aralığı (GA) 0.58 - 0.98; P = 0.04; katılımcı = 96). Çalışmada ciddi ters olaylar, yaşam kalitesi veya tümör gelişimiyle ilgili sonuç ölçütleri raporlanmadı. Sisplatinle kombine gemsitabinin, S-1+sisplatine kıyasla şiddetli trombositopeni riskinde artmaya yol açtığına dair çok düşük kalitede.

Gemsitabin+S-1 ile sade S-1 kıyaslaması

151 katılımcılı 2 araştırmada 1 yıldaki mortalite ve ciddi ters olay riski anlamında fark olmadığını bulduk. Gemsitabin+S-1 kombinasyonuyla birlikte genel cevap oranı sade S-1 tedavisine kıyasla daha yüksekti (RO 2.46, %95 GA 1.27 - 4.75; P = 0.007; katılımcı = 140; araştırma = 2; I2 = 0%; çok düşük kesinlikte kanıt). Araştırmalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi veya tümör ilerlemesine kadar geçen zaman raporlanmadı.

Gemsitabin+oksaliplatin ile 5-FU+folinik asit ve en iyi destekleyici bakım kıyaslaması

Üç kollu bir araştırmada bu kıyaslama yapıldı. Ciddi ters olaylar, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve tümör gelişimi verileri raporlanmadı. Mortalite ve genel cevap oranıyla ilgili kanıtların kesinliğine çok düşük değer biçtik.

Gemsitabin+oksaliplati ile 5-FU+sisplatin+radyoterapiye kıyaslaması

34 katılımcılı 1 araştırmada yaşam kalitesi, genel cevap oranı veya tümör gelişimi sonuçları raporlanmadı. Mortalite ve ciddi ters olaylarla ilgili kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik.

Gemsitabin+mitomisin C ve kapesitabin + mitomisin C kıyaslaması

Bu kıyaslama 51 katılımcılı 1 araştırmada yapıldı. Ciddi ters olaylar, yaşam kalitesi veya tümör ilerlemesiyle ilgili veri raporlanmadı. Mortalite, genel cevap oranı ve trombositopeni için kanıtların kalitesine çok düşük değer biçtik.

Ayrıca sürmekte olan ve derlememizin sonuç ölçütlerini araştıran 3 çalışma bulduk ve gelecekteki güncellemelere eklenecek.

Kâr maksatlı kayırma hatası: İki araştırmada endüstri sponsorluğu nedeniyle kâr maksatlı kayırma hatası riski yüksek, üçünde düşük ve ikisinde belirsiz bulundu.

Kaynak

Abdel-Rahman O, Elsayed Z, Elhalawani H. Gemcitabine-based chemotherapy for advanced biliary tract carcinomas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD011746. DOI: 10.1002/14651858.CD011746.pub2

Orijinal özet için: Safra Yolu Tümörlerinde Gemsitabin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar