HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYONU ENGELLEMEK İÇİN ANTİMİKROBİYAL KATETER SOLÜSYONLARININ ETKİSİ

ARKA PLAN

Santral venöz kateter (SVK) aracılığıyla hemodiyalize (HD) giren hastalar için en ciddi risklerden bazıları kateter ilişkili enfeksiyon (KİE) ve SVK lümen trombozudur. SVK'lerin trombozunu engellemek için standart bakım prosedürü kateteri heparinli kapama solüsyonuyla mühürlemeyi içerir. KİE riskini engellemek için kullanılan antimikrobiyal kapama solusyüonları antibiyotik içerdiklerinde faydalı bulunmakla beraber antibiyotik dışı antimikrobiyal solüsyonların faydası henüz kanıtlanmamıştır. Ayrıca, bu çözeltilerin tromboz insidansı üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı belirsizdir.


AMAÇLAR


Bu derlemenin amacı; SVK ile HD’e girenlerde KİE'u önlemek için antimikrobiyal (antibiyotik solüsyonu, antibiyotik dışı veya her ikisinin kombine edildiği) kateter kapama solüsyonlarının etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek.


ARAMA METODU VE SEÇİM KRİTERLERİ


Bu incelemede ilgili terimler kullanarak 18 Aralık 2017 tarihine kadar Cochrane Böbrek ve Nakil İhtisas Kayıtlarını araştırıldı. Kayıtlardaki çalışmalar, CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE, Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt (ICTRP) Arama Portalı ve ClinicalTrials.gov içeriklerinde yer almaktadır. HD için SVK kullanan katılımcılara, dil kısıtlaması olmadan, antimikrobiyal (antibiyotik ve antibiyotik dışı) kapama solüsyonlarıyla standart solüsyonları karşılaştıran tüm randomize veya yarı-randomize kontrol çalışamalar (RKÇ) değerlendirildi.


VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ


İki yazar bağımsız olarak uygunluk için çalışmaları değerlendirmiş ve iki ek yazar kayırma hatası ve dışlanan veriler açısından değerlendirilmiştir. Sonuçları 1000 kateter günü veya 1000 diyaliz seansı olarak değer oranları (DO) veya % 95 güven aralıklarıyla (GA) ifade edilerek, istatistiksel analizlerde rastgele ‐ etkiler modeli kullanılmıştır.


ANA SONUÇLAR


4216 katılımcıyla 39 çalışma bu incelemeye dahil edildi, ancak 3392 katılımcıyı içeren 30 çalışmada meta-analiz için yeterli veri mevcuttu. Çalışmaların çoğunluğunda kayırma hatası, çoğu konuda belirsiz veya düşüktü. Çalışmalar, HD için SVK'nin standart kapama solüsyonları (genellikle heparin) ile antimikrobiyal solüsyonları (antibiyotik ve antibiyotik olmayan) karşılaştırmıştır.


Çalışmalar, HD için SVK'in standart kapama solüsyonları (genellikle heparin) ile antimikrobiyal solüsyonlarını (antibiyotik ve antibiyotik dışı) karşılaştırmıştır. 15 çalışma antibiyotik kapama solüsyonu, 21’i antibiyotik dışı solüsyonlar ve 4'ünde hem antibiyotik hem de antibiyotik dışı kapama solüsyonları kullanılarak çalışmalarda KİE, tromboz veya her ikisinin de insidansı bildirilmiştir.


Antimikrobiyal kapama solüsyonları 1000 kateter günü için KİE'u azaltabiliyor gibi görünmekte (27 çalışma: DO 0.38,% 95 GA 0.27 - 0.53; I2 = 54%; düşük kesin kanıt), ancak muhtemelen tromboz riskinde çok az veya hiç değiştirmemektedir (14 çalışma: DO 0.79,% 95 GA 0.52 - 1.22; I2 =% 83; çok düşük kesin kanıt). Antibiyotik ve kombine kapama solüsyonu alt gruplarının analizine göre, her ikisi de 1000 kateter günü için KİE’da bir azalma gösterebilmektedir (13 çalışma: DO 0.30,% 95 GA: 0.22 - 0.42; I2 =% 47). Ayrıca tromboz riskinde de olası bir azalma izlenmiştir (4 çalışma: DO 0.26,% 95 GA: 0.14-0.49; I2 =% 0). Antibiyotik dışı antimikrobiyal kapama solüsyonları tünelli SVK için 1000 kateter gününde KİE’u düşürebilmektedir (9 çalışma: DO 0.60,% 95 GA 0.40 - 0.91) ancak tünelsiz SVK kullanımında pek bir fark yaratmamaktadır (4 çalışma: DO 0.93, % 95 GA 0.48 - 1.81). Alt grup analizinde, antibiyotik (5 çalışma: DO 0.76,% 95 GA 0.42 - 1.38), antibiyotik dışı (8 çalışma: DO 0.85,% 95 GA 0.44 - 1.66) ve ikisinin kombinasyonu (3 çalışma: DO 0,63,% 95 GA 0,22 - 1,81), kontrol kapama solüsyonuna kıyaslandığında 1000 kateter gününde tromboz için çok az fark yaratmakta veya hiç farketmemektedir.YAZARLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Antibiyotik antimikrobiyal ve kombine (antibiyotik ve antibiyotik dışı) kapama solüsyonları, kontrol solüsyonlara kıyasla KİE insidansını düşürürken, antibiyotik dışı solüsyonlar yalnızca tünelli SVK için KİE'nu azaltır. Tüm antimikrobiyal çözeltilerin için tromboz insidansı üzerindeki etkisi belirsizdir. Kanıtlara olan güvenimiz düşük ve çok düşük; bu nedenle, antimikrobiyal kapama solüsyonlarının etkinliğini ve güvenliğini doğrulamak için daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır.KONU NE?


Son dönem böbrek hastalarının çoğu, böbrek fonksiyonunu yerine koymak için hemodiyalize (HD) başlatılır ve bunun için merkezi bir venöz kateter (SVK) gerekir. HD seansları arasında, SVK'nin trombozunu (pıhtılaşma nedeniyle tıkanma) önlenmesi için genellikle heparin olan bir kapatma solüsyonuna ihtiyaç vardır.

Kateter ilişkili enfeksiyonlar (KİE) bir başka sık görülen komplikasyon dur. KİE kaynaktan kana veya diğer organlara yayılabilir.

Pıhtı oluşumunu önleyebilen heparin enfeksiyonları önlemediği için KİE'ları azaltabilen kapatma çözeltilerinin kullanımını önerilmiştir. Bu antimikrobiyal çözeltiler, antibiyotik (örneğin, vankomisin) ve antibiyotik dışı (örneğin sitrat) gruplara ayrılabilir. Antimikrobiyal solüsyonlar kateter lümenini doldurmalı ve HD seansları arasında heparinli veya heparinsiz olarak kateter içinde muhafaza edilmeli.


NE YAPTIK?


Antimikrobiyal (antibiyotik veya non antibiyotik olmayan) kapatma çözeltilerinin KİE'ları ve trombozu önlemekte heparinden daha iyi olup olmadığının değerlendirilmesi için HD geçiren hastalarda sistematik bir derleme yaptık. 18 Aralık 2017 tarihine kadar literatürü araştırdık ve dahil etme kriterlerimizi karşılayan 4216 hastayı kapsayan 39 çalışma belirledik.


NE BULDUK?


HD için SVK kullanan 3,945 katılımcı dahil 39 çalışmayı dahil ettik. Çalışmalar, SVK kapatma solüsyonlarını heparin ile antimikrobiyal çözeltilerle karşılaştırdı. 15 çalışmada sadece antibiyotik solüsyonu, 21'i antibiyotik dışı çözelti ve 4'ünde hem antibiyotik hem de antibiyotik dışı kapatma solüsyonu kullanıldı. Çalışmalar, KİE ve/veya kateter trombozunun insidansını ölçmüştür. Kanıtların genel kalitesi KİE'lar için düşük ve tromboz için çok düşüktü. Çalışmaların çoğunda finansmanları hakkında bilgi bulunmamıştır.


Genel olarak, antimikrobiyal solüsyonların, HD için SVK kullanan hastalarıda KİE'ların önlenmesinde standart solüsyonlardan üstün olması muhtemel olmakla birlikte, antibiyotik dışı solüsyonların, KİE'ları azalttığı kanıtlanmamıştır. Trombozun önlenmesinde heparinden daha kötü değillerdir. Diğer çalışmalarda başka olumsuz etkiler bildirilmemiştir. Bu sonuçlara güvenimiz, kanıtların kalitesi nedeniyle düşüktür.


SONUÇ


Bazı antimikrobiyal (antibiyotik, antibiyotik dışı ve kombinasyonları) kapatma solüsyonları heparine kıyasla KİE insidansını azaltır. SVK geçirgenliği üzerindeki etkileri belirsizliğini koruyor. Kanıtların kalitesi sırasıyla düşük ve çok düşük olduğu için antimikrobiyal kapatma solüsyonlarının etkilerini değerlendiren daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.


UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ


Bizim derlememiz, antibiyotik antimikrobiyal ve kombine (antibiyotik ve antibiyotik dışı) kapatma solüsyonlarının, KİE sıklığını kontrol (, genellikle heparin) çözeltilerine göre azalttığını, ancak antibiyotik dışı çözeltilerin, SVK yoluyla HD geçiren katılımcılarda KİE’ları önemli ölçüde azaltmadığını gösteriyor. Bu faydalı etki, tünelli SVK için daha fazla kabul görecek şekilde tespit edilmiştir. Tromboz insidansı üzerindeki etkisi, sonuçların kesinleşmemesi ve heterojenliği nedeniyle tüm solüsyonlar için belirsizdir. Kanıtlara olan güvenimizi arttırmak için antimikrobiyal solüsyonların etkinliğini ve güvenliğini tanımlayan daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, incelemedeki çalışmalarda, gentamisin kullanımında oluşabilicek ototoksisite, antibiyotik direnç riski gibi diğer potansiyel olumsuz etkilerin belirsizliğinin değerlendirilmemesi de düşünülmelidir.


ARAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ


Mevcut veriler, bazı antimikrobiyal kapatma çözeltirelirinin KİE'ların önlenmesinde etkili olduğunu göstermekle beraber; KİE, tromboz ve advers olayların insidansını değerlendirmek için genişletilmiş ve detaylı tasarlanmış RKÇ'lar gerekir. Bu çalışmalar, hem antibiyotik hem de antibiyotik dışı antimikrobiyal kapatma solüsyonlarına mikrobiyal direnci ve diğer advers olayları değerlendirmek için yeterince uzun süreli hasta takibi içermelidir.


Orijinal Özet veya Tam metin İçin: TIKLAYINIZ

Son Paylaşımlar