KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DÜŞÜK DİYALİZAT SODYUMU FAYDALI MIDIR?

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İÇİN DİYALİZAT SODYUM DÜZEYLERİ


KONU NE?


Böbrekler idrar üretiminin düzenlenmesiyle vücuttaki tuz ve su dengesini kontrol eder. Böbrekler artık çalışmadığında, idrar üretimi durur veya yetersiz kalır ve diyaliz kullanılarak tuz ve su dengesi yönetilmelidir. Hemodiyaliz hastalarına bakan doktorlar, hastanın kanını yıkamak için kullanılan diyaliz sıvılarından uygun miktarda sodyum içereni seçmelidir. Bu sıvılardaki sodyum seviyesi çok yüksekse, bu durum hastanın tedaviden sonra susamasına, çok fazla su içip bir sonraki tedavini zamanı geldiğinde aşırı sıvı yüklenmesine neden olarak kalp hasarına neden olabilir. Diğer yandan, diyaliz sıvılarında sodyum seviyesi çok düşükse, hastanın kan basıncında düşmelere ve kramplara neden olması, rahatsız edici bir durum olup ayrıca potansiyel olarak kalp hasarına neden olmaktadır. Diyaliz sıvısı için "doğru" sodyum seviyesi bilinmemektedir.


NE YAPTIK ?


Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarında yapılan diyaliz sıvısında düşük sodyumu ile yüksek seviyelerin karşılaştırıldığı tüm araştırmaları inceledik.

Hemodiyaliz tedavisi gören hastaları içeren tüm çalışmalardaki düşük ve yüksek sodyum içerikli diyalizat kullanılması halindeki sonuçları karşılaştırdık.


NE BULDUK?


Diyaliz sıvısındaki düşük sodyum düzeylerini nötr veya yüksek sodyum düzeyleriyle karşılaştıran literatürde 12 çalışma bulduk. Birçok çalışma 2000 yılından önce yapılmış olup, güncel teknoloji ve hastalar incelenememiştir. Çoğu çalışma kısa süreli takip çalışmalarıydı. Bu çalışmalardaki ana bulgularımız; diyaliz sıvısındaki düşük sodyumun, muhtemelen diyalizler arası kan basıncını düşürdüğü ve tuz - su alımını azalttığı ve bu yönden hasta yararına olduğu, ancak diyaliz sırasında yaşanan kramp ve düşük kan basıncı olaylarının sayısını arttırması ise önemli kısıtlılklarıydı. Çalışmalar, katılımcı hastalar hakkında, hangi hastaların düşük sodyum diyaliz sıvısından faydalanabileceğini ve hangilerinin zarar görebileceğini belirlemek için yeterli bilgi sunmamaktadır. Çalışmalar, düşük sodyum diyaliz sıvılarının kalp yapısı ve fonksiyonu üzerindeki etkisi veya hastanın yaşam kalitesi ve sağkalım üzerine etkileri hakkında kesin bilgi sağlamamıştır


KARAR


Bu derlemede, yapılan çalışmalalarla diyaliz sıvısındaki düşük sodyumun hemodiyaliz hastaları için genel sağlığa ve iyilik halini arttırıp arttırmadığı konusunda net veriler elde edilemedi. Çünkü çalışmalar olası iyi ve kötü etkilerin bir karışımı olarak ele alınmış olup mevcut araştırmaların dizaynı bu müdahalenin kalp veya genel hasta sağlığı ve refahı üzerindeki etkilerini öğrenmek üzere tasarlanmamıştır (veya yeterince iyi tasarlanmış). Diyaliz sıvısındaki düşük sodyum seviyelerinin faydalı etkilerinin ortaya konması için güncel ve geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.


ARKA PLAN


Kardiyovasküler (KV) hastalık, diyaliz hastalarında önde gelen ölüm nedenidir ve aşırı sıvı yüklenmesi ve hipertansiyon ile yakın ilişkilidir. Düşük diyalizat Sodyum [Na +]’nun toplam vücut sodyum içeriğini azaltabileceği, böylece sıvı aşırı yükünü azaltabileceği ve hipertansiyon sıklığını düşürebileceği iddia edilmektedir. Sonuçta KV morbidite ve mortalitenin azalabileceği düşünülmektedir.


AMAÇ


Bu derlemenin amacı, Kronik hemodiyaliz (HD) hastalarında düşük (<138 mM) diyalizat [Na +] kullanmanın etkilerini değerlendirmektir.


METODLAR


Bu derleme deki verilerde 7 Ağustos 2018 tarihine kadar Cochrane Böbrek ve Nakil Çalışma Kayıtları ilgili uzmanlar tarafından belirlenen terimler kullanılmıştır. Kayıtlardaki çalışmalar, CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE, ICTRP ve ClinicalTrials.gov kaynaklıdır.


SEÇİM KRİTERLERİ


Bu çalışmaya HD hastalarında kullanılan düşük (<138 mM), nötr (138 ila 140 mM) veya yüksek (> 140 mM) diyalizat [Na +] değerlerinin karşılaştırıldığı, randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) dahil edildi.


VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ


İki araştırmacı bağımsız olarak çalışmaya dahil edilme ve dışlama veri taramalarını inceledi. İstatistiksel analizler rastgele etki modelleri kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, dikotomolojik sonuçlar için risk oranları (RO), ortalama farkları (OF) veya devamlılık içeren sonuçlar için standardize OF olarak % 95 güven aralığıyla belirtildi. Kanıt güvenilirliği GRADE kullanılarak değerlendirildi.ANAHTAR SONUÇLAR


Randomize edilen 310 hastadan verilerine ulaşılabilen 266 hasta ve 12 çalışma değerlendirilmeye alındı Üç çalışma paralel gruplar içerirken kalan dokuzu çapraz karşılastırmalar yapılmıştır. Çalışmaların çoğu kısa süreli olup, ortanca takip süresi 3 haftaydı. İkisi tek bir HD (hemodiyaliz) oturumunda ve ikisi de bir hafta boyunca olan HD'de yapıldı. Çalışmaların yarısı 2000' yılından önce yapıldı ve beşi eski HD uygulamalarının kullanıldığını bildirdi. Dahil edilen çalışmalardaki sapma riskleri genellikle yüksek veya belirsiz olması sonuçlara olan güveni azalttı.

Nötr veya yüksek diyalizat [Na +] ile karşılaştırıldığında, düşük diyalizat [Na +] "etkinlik" bitiş noktaları üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir:

  1. Azaltılmış diyalizat [Na +] ile diyaliz arası ağırlık kazancı (10 çalışma: OF -30.35 kg, % 95 CI ‐0.18-50.51; yüksek kesin kanıt);

  2. Muhtemelen azalmış diyaliz öncesi ortalama arter kan basıncı (KB) (4 çalışma: OF ‐3.58 mmHg,% 95 CI ‐ 5.46 - .61.69; orta kesinlik kanıtı); muhtemelen azalmış diyaliz sonrası ortalama arteriyel KB (OAB) (4 çalışma: OF .- 3.26 mmHg,% 95 CI ‐ 1.70 ila ‐.8.8; orta kesinlikte kanıt);

  3. Muhtemelen azalmış diyaliz öncesi serum [Na +] seviyesi (7 çalışma: OF -1.69 mM,% 95 CI -2.36 ± -1.02; orta kesinlikte kanıt);

  4. Antihipertansif ilaç kullanımında azalma olabilir (2 çalışma: SOF ‐0.67 SF,% 95 CI ‐ 1.07 ila .20.28; düşük kesin kanıt).

Nötr veya yüksek diyalizat [Na +] ile karşılaştırıldığında, düşük diyalizat [Na +] "güvenlik" uç noktaları üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir: diyaliz arası hipotansiyon olaylarında muhtemel artmıştır (9 çalışma: RO 1.56,% 95 1.17 ila 2.07; orta kesinlikte kanıt); diyaliz arası gelişen kramplar muhtemelen arttırmıştır (6 çalışma: RO 1.77,% 95 1.15 - 2.73; orta kesinlikte kanıt).


Nötr veya yüksek diyalizat [Na +] ile karşılaştırıldığında, düşük diyalizat [Na +], çok az veya hiç farketmeyebilir düzeyde diyalizde Kan Basıncı (2 çalışma: sistolik Kan Basıncı ‐3.99 mmHg için OF,% 95 CI - 17.9 ila 9.99; diyastolik Kan Basıncı 1.33 mmHg, % 95 CI - 6.29 ila 8.95; düşük kesin kanıt yok); diyalizler arası Kan Basıncı (2 çalışma :, sistolik BP için OF 0.17 mmHg,% 95 CI -5.42 ile 5.08; diyastolik KB ‐2.00 mmHg,% 95 CI .-4.84 ila 0.84; düşük kesinlikte kanıt); Diyette tuz alımı (2 çalışma: OF -0.21g / d,% 95 CI ‐0.48-0.06; düşük kesinlikte kanıt)


SONUÇ OLARAK


Çalışmaların çok düşük kanıt kalitesi nedeniyle, düşük diyalizatın [Na +] hücre dışı sıvı durumunu, venöz tonusu, arteriyel vasküler direnci, sol ventrikül kütlesini veya hacimlerini, hastanın susuzluğunu veya yorgunluğunu değiştirip değiştirmediği kesin değildir. Çalışmalar kardiyovasküler veya diğer mortalite sebeplerini, kardiyovasküler olaylara veya hastaneye yatış nedenlerini incelememiştir.


YAZARIN KARARI

Düşük diyalizatın [Na +], geliştirilmiş sonuçlarla ilişkili olan diyaliz arası ağırlık artışını ve KB’nı azaltması muhtemeldir. Bununla birlikte, bu müdahalenin olası diyaliz arası hipotansiyonu da arttırması ve serum [Na +] 'yı azaltması artmış mortalite riski ile ilişkililendirilebilir. Müdahalenin genel hasta sağlığı ve iyiliği üzerindeki etkisi belirlenmemiştir. Bu konuda uzun ölçekli çalışmalara ve küçük ölçekli neden sonuç ilişkisi çıkarabilecek çalışmalarla nihai organ etkilerinin optimal yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu konuda çok merkezli RKÇ'lara ihtiyaç vardır.


Orijinal Özet veya Tam metin İçin: TIKLAYINIZ

Son Paylaşımlar