SON DÖNEM BÖBREK HASTALARININ HEMODİYALİZİNDE SANTRAL VENÖZ KATETER DİSFONKSİYONUNU ENGELLEMEK İÇİN

ARKA PLAN

Tromboz nedeniyle gelişen santral venöz kateter (SVK)disfonksiyonları azalmış diyaliz yeterliliği, kateter ilişkili bakteriyemi ve mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Antikoagülan ajanların kateter disfonksiyonlarının önlenmesindeki rolü belirsizliğini korumaktadır.


HEDEFLER


Bu derlemenin amacı; hemodiyaliz (HD) alan son dönem böbrek (SDB) hastalarında SVK disfonksiyonlarını önlemek için kullanılan antikoagülan ajanların hazırlanması, dozlanması ve uygulanmasının etkilerini karşılaştırmaktır.


ARAMA VE SEÇİM KRİTERLERİ


Cochrane Renal Group'un Uzmanlık Kayıtları 7 Ocak 2016'ya kadar, ilgili terimler kullanılarak taranmıştır.

HD alan SDB hastalarında kateter disfonksiyonlarının önlenmesi için geleneksel bakım yöntemleriyle antikoagülanları karşılaştıran tüm randomize kontrollü çalışmaları (RCT) dahil edilmiştir.

Veri Toplama ve Analizi

Çalışmanın birincil sonucu HD de 200 mL / dak veya daha az kateter kan akışı tesbiti ile kateter disfonksiyonu tanısı almak olarak tanımlanmıştır. İkincil sonucu ise kateter ilişkili bakteriyemi, mortalite ve kanama olayları şeklinde değerlendirilmiştir. Tedavi grupları için göreli riskler (GR) % 95 güven aralığıyla (GA), rastgele etki modeli kullanılarak toplanmıştır. Ayrı ajanlar alt gruplara ayırılarak analiz edilmiştir.


ANA SONUÇLAR


Ortancadeğeri 6 ay olan 27 çalışmada (3003 katılımcı) alternatif antikoagülan kapama solüsyonları (19 çalışma, 2216 hasta), sistemik ajanlar (6 çalışma, 664 hasta) ve d heparini düşük dozlu veya hiç olmayan solüsyonlar (2 çalışma, 123 hasta) incelenmiştir. En yaygın karşılaştırılan , 17 çalışmada kullanılan 5000 IU / mL heparinli çözeltidir. Alternatif antikoagülan kapatma çözeltileri (GR 0.96,% 95 GA 0.74 - 1.26), sistemik ajanlar (GR 0.59,% 95 GA 0.28 - 1.23) ve heparini düşük dozlu veya hiç olmayan solüsyonlar (GR 0.90, 95% GA 0.10 - 8.31) karşılaştırıldığında anlamlı bir etki izlenmemiştir. Alternatif antikoagülan kapatma solüsyonlarında (GR 0.46,% 95 GA 0.32 - 0.66) kateter ile ilişkili bakteremi insidansında anlamlı bir azalma gözlenirken sistemik ajanlarda (RR 2.41,% 95 CI 0.89 ila 6.55) gözlenmemiştir ve heparini düşük dozlu veya hiç olmayan çalışmalar ise raporlanmamıştır. Alternatif antikoagülan kapatma çözeltileri (GR 0.88,% 95 GA 0.54 - 1.43) ve sistemik ajanlar (GR 0.78,% 95 GA 0.37 - 1.65) kıyaslandığında mortalitede anlamlı bir etki gözlenmemekle birlikte heparini düşük dozlu veya hiç olmayan çalışmalarda bu etki değerlendirilmemiştir. Kanama olayları sadece 8 çalışmada incelenmiş olup çalışmaların 2/5’i sistemik warfarini dahil ederken net bir etki gösterilememektedir (GR 1.43,% 95 GA 0.86 - 2.39).Tek bir çalışmanın verilerine göre ayrı ajanlardan; rekombinant doku plazminojeni (rt ‐ PA) kateter disfonksiyonunu azalttığı gösterilen tek kapatma çözeltisidir (GR 0.58,% 95 GA 0.37 - 0.91). Ayrı antikoagülan kapatma çözeltilerinin alt grup incelemelerinde kateter fonksiyonları açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir (sitrat: GR 1.14,% 95 GA 0.76 - 1.69; antibiyotik: GR 1.48,% 95 GA 0.79 - 2.77; etanol: GR 0.88,% 95 GA 0.21 - 3.67). Ancak etanol hariç tüm alt gruplarda kateter ilişkili bakteriyemide azalma izlenmiştir (sitrat: GR 0.49,% 95 GA 0.36 - 0.68; antibiyotik: GR 0.27,% 95 GA 0.11 - 0.70; rt ‐ PA; : GR 0.35,% 95 GA 0.13 - 0.93; etanol: GR 0.33,% 95 GA 0.03 - 4.05). Herhangi bir ajanla hazırlanan alternatif kapatma çözeltilerini inceleyen çalışmalarda mortalite açısından önemli bir etki gözlenmezken; çalışmalar çoğunlukla ortalama katılımcı sayısı 75 ve 6 aylık çalışma süresi ile, düşük kalitededir. Test edilen uygulama ve sonuç çeşitliliği çalışma kanıtlarının yorumlanmasını kısıtlamıştır.YAZARLARIN KARARI

Antikoagülanların kateter disfonksiyonunu engellemekteki yararı belirsizliğini korumaktadır. Pek çok ajanın kateterle ilişkili bakteremiyi azalttığı gösterilirken zararlarının net değerlendirilmesi için çalışmaların kalitesi kısıtlayıcıdır. Çalışmalardaki meta-analiz sonuçlarının, karma raporlama yöntemi nedeniyle anlamsız değişimini önlemek için metodolojik yaklaşımlar kullanılmalıdır. Güvenlik sonuçlarını da içeren yüksek kalitede randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.


BASİT ÖZET


ARKA PLAN


Hemodiyalizde kalıcı vasküler erişimi olmayan son dönem böbrek hastalarında sıkça kullanılan santral venöz kateterlerdeki disfonksiyon morbidite ve mortalite için riski arttırmaktadır. Kateter bozukluğunda kateter ilişkili enfeksiyonların ve hastaneye yatışların önlenebilmesi için ilave yaklaşımlar gerekmektedir.

Kateter disfonksiyonunun önlenmesinde standart bakım, diyaliz sonrası heparin çözeltilerinin kateter kapatmak için kullanılmasıdır. Heparin tedavisinde potansiyel kanama riski nedeniyle kateter açıklığı sürdürmek ve ilişkili komplikasyonları önlemek için yaklaşımlar önerilmiştir.


ÇALIŞMANIN ÖZELLİKLERİ


Bu derleme, hemodiyaliz alan hastalarda kateter işlev bozukluğu önlenmesi için standart bakım ile antikoagülanların karşılaştıran randomize kontrollü çalışmaları (RKÇ) içermektedir.


TEMEL SONUÇLAR


Ortalama 6 ay takip edilen 3003 hastayı içeren ve alternatif antikoagülan kapatma solüsyonlarını, sistemik ajanları ve heparini düşük dozlu veya hiç olmayan solüsyonları inceleyen 27 çalışmaya erişilmiştir. Sınıflandırılan ajanlardan hiç birinin kateter disfonksiyonuna net etkisi tesbit edilememmiştir. Alt grup analizinde, sadece rekombinant doku plazminojen kapama çözeltisinin(1 çalışma) kateter disfonksiyonlarını azalttığı gösterilmiştir. Alternatif antikoagülan kapatma solüsyonlarında kateter ilişkili bakteriyemi insidansının anlamlı azaldığı gözlenmiştir. Kanama olaylarını bildiren çalışmalar çok az olmakla beraber, heparinli çözeltilerin alternatif antikoagülanlara göre ölüm oranları veya kanama olaylarını etkilediğine dair bir kanıta rastlanmamıştır.


KANIT KALİTESİ


Diyalizde kateter fonksiyonunu korumak için alternatif yaklaşımların potansiyel faydaları ve güvenliği hakkında daha fazla yüksek kaliteli bilgiye ihtiyaç vardır.


UYGULAMAYI GELİŞTİRMEK


Mevcut kanıtlar, geleneksel uygulamalara kıyasla alternatif antikoagülanlar için net bir fayda göstermemektedir. Sık başvurulan, bu pahalı sağlık hizmetinin; etkinliği, güvenliği ve maliyet verimliliği hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Kateter disfonksiyonlarının önlenmesinde rt ‐ PA'nın net yararı daha çok çalışmayla onaylanmalıdır. Sitratlı kapatma çözeltilerinin geleneksel heparinli çözeltilerin yerini alabilmesi için kateter ilişkili bakteriyeminin azaltılmasındaki etkisi umut vericidir. Ayrıca klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmadan önce yarar ve zararlarının netleştirilmesi için daha fazla araştırma gerekmektedir.


ARAŞTIRMAYI GELİŞTİRMEK


Alternatif antikoagülanlı kilit solüsyonlarının yarar ve zararlarını kapsamlı değerlendiren daha kaliteli kör RKÇ'ler gerekirmektedir. Kateter disfonksiyonunu önlenmesine yönelik düşük doz heparin çalışmaları kadar rt -PA, sitrat ve etanol kilitleme çözeltilerinin kullanımına dair çalışmalar da ileri düzeyde araştırılmalıdır. İncelemelerde, yüksek sitrat konsantrasyonlarının düşük dozlara göre, kateter disfonksiyonu ve ilişkili baktereyemiyi önlemede daha etkili olduğu gösterilmemiştir. Bu nedenle düşük doz sitratlı kapatma çözeltilerine dair ileri çalışmaların yürütülmesi anlamlı olacaktır.


Orijinal Özet ve Tam metin İçin: TIKLAYINIZ

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv