COVİD-19 Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Profilaktik Antikoagülanlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

2019 koronavirüs hastalığı (COVID‐19) şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) nedenli ciddi bir hastalıktır. İlk olarak, hastalarda mevcut yaygın akciğer mikrotrombozlarıyla da ilişkili olabilen bir solunum yetmezliğiyle kendini gösterir. Hastalık akciğer embolisi, derin ven trombozu, arter trombozu, kateter trombozu ve dissemine intravasküler koagülopati gibi tromboembolik olaylara de neden olur. Son çalışmalar trombo-emboli gelişen COVID‐19 hastalarında prognozun daha kötü olduğunu gösterdi.

Antikoagülanlar venöz veya arteriyel tromboembolik olayların korunma ve tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bunlardan korunmada heparinoidler (heparinler veya pentasakkaridler), K-vitamini antagonistleri ve direkt antikoagülanlar gibi çeşitli ilaçlar kullanılır. Heparinoidlerin anti-koagülan özelliklerinin yanı sıra , COVID‐19 hastalarında klinik gelişimi etkileyebilecek fazladan bir anti-enflamatuar potansiyeli vardır. Bazı pratik rehberleri bu hastalarda tromboprofilaksi için antikoagülan kullanımından bahsediyor, ancak COVID‐19 hastalarına antikoagülanların faydası hala tartışmalıdır.

Amaç

Çalışmamız, COVID‐19 nedeniyle yatırılan hastalarda profilaktik antikoagülanların mortalite ve solunum desteği ihtiyacı üzerine etkisini aktif komparatöre, plaseboya veya müdahale yapılmamasına karşı değerlendirmeyi amaçlıyor.

Metot

CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS ve IBECS veri tabanları, Cochrane COVID‐19 Study Register kayıtları ve medRxiv veri tabanlarını başlangıçtan 2020 Haziranına kadar araştırdık. Konuyla ilgisi olduğu belirlenen tüm sistematik derlemelerin referans listelerini kontrol ettik ve araştırmaların başka referansları için alanda çalışan uzmanlarla temas kurduk.

Seçim kriterleri

COVID‐19 nedeniyle yatırılan hastaların bakımında profilaktik antikoagülanları (heparin, K vitamini antagonistleri, direkt antikoagülanlar ve pentasakkaridler), aktif komparatöre, plaseboya ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyaslayan randomize, yarı randomize, küme randomize ve kohort çalışmalarını seçtik. Kıyaslanan grubu olmayan araştırmaları dışladık. Primer sonuç ölçütü olarak tüm nedenlerden ölümler ve ek solunum desteği ihtiyacı seçildi. İkincil sonuç ölçütü olarak COVID‐19’la ilişkili mortalite, derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE), majör kanama, ters olaylar, hastanede kalış süresi ve yaşam kalitesi araştırıldı.

Veri toplama ve analiz

Standart Cohrane metodolojik prosedürlerini kullandık. Randomize olmayan çalışmalarda kayırma hatası riskini değerlendirmek için ROBINS‐I ve kanıtların kesinliğini GRADE ile değerlendirdik. Sonuçları öyküsel olarak rapor ettik.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerimize uyan randomize veya yarı randomize araştırma bulamadık. Üçünü ön baskı olarak sağlayabildiğimiz yedi retrospektif non-randomize araştırmayı (NRA) derledik. Araştırmalar Çin, İtalya, İspanya ve ABD’de yapıldı. Tüm araştırmalara, serviste, YBÜ’de veya acil serviste yatan COVID‐19 hastaları alındı. Katılımcıların ortalama yaşı 6 araştırmada raporlandı 59 - 72 arasında bulundu. Sadece 3 araştırmada 8 - 35 gün arasında izleme dönemleri raporlandı. Çalışmalarda ilgilendiğimiz sonuç ölçütlerinden çoğu raporlanmadı: Ek solunum desteği, COVID‐19 ile ilişkili mortalite, DVT, PE, ters olaylar ve yaşam kalitesi.

Tedavi verilmemesine karşı tüm antikoagülanlar (6 retrospektif non randomize çalışma, toplam 5685 katılımcı) Bir araştırma tüm nedenlerden ölümlerde azalma bildirdi (ayarlanmış olasılık oranı (OR) 0.42, %95 güven aralığı (GA) 0.26 ile 0.66 arasında; 2075 katılımcı).

Bir araştırma, mekanik ventilasyon gereken sadece 395 hastadan oluşan bir alt grupta mortalite azalması bildirdi (zarar oranı (ZO) 0.86, %95 GA 0.82 - 0.89).

3 araştırmada mortalitede değişim olmadığı bildirildi (ayarlanmış OR 1.64, %95 GA 0.92 - 2.92 arası; 449 katılımcı; ayarlanmamış OR 1.66, %95 GA 0.76 - 3.64 arası; 154 katılımcı ve ayarlanmış risk oranı (RR) 1.15, %95 GA 0.29 - 2.57 arası; 192 katılımcı).

Bir araştırma her iki müdahale grubunda da olay olmadığını bildirdi (42 katılımcı). Tüm nedenlerden ölümler için toplam kayırma hatası riski ciddi ve kanıtların kesinliği çok düşüktü. Bir non randomize araştırmada (NRA) müdahale grubunda %3, kontrol grubunda %1.9 kanama olayları bildirildi (OR 1.62, %95 GA 0.96 - 2.71 arası; 2773 katılımcı; düşük kesinlikte kanıt).

Profilaktik doza karşı terapötik doz antikoagülan (1 retrospektif NRA, 244 katılımcı)

Araştırma terapötik grupta tüm nedenlerden azalma (ayarlanmış ZO 0.21, %95 GA 0.10 - 0.46 arası) ve mutlak ölüm oranında azalma bildirdi (%53’e karşı %34.2). Tüm nedenlerden ölümler için toplam kayırma hatası riski ciddi ve kanıtların kesinliği düşüktü. Bu çalışmada kanama olayları da müdahale grubunda %31.7 ve kontrolde %20.5 olarak bildirildi (OR 1.8, %95 GA 0.96 - 3.37; düşük kesinlikte kanıt).

Süren araştırmalar

10 farklı ülkede (Avustralya 1, Brezilya 1, Kanada 2, Çin 3, Fransa 2, Almanya 1, İtalya 4, İsviçre 1, İngiltere 1 ve ABD 6, hastanelerde süren (20 RKA, 14 730 katılımcı ve 2 NRA, 997 katılımcı) sürmekte olan 22 araştırma bulduk. Süren araştırmalardan 12’si mortalite ve altısında ek solunum desteği ihtiyacının raporlanması planlandı. 6959 katılımcılı 13 araştırmanın 2020 Aralığında sekizinin (8512 katılımcı) ve birinin 2021 Aralığında (256 katılımcı) bitmesi bekleniyor. Çalışmaların dördüne 1000’den fazla katılımcı alınması planlandı.

Kaynak ve sitasyon

Flumignan RLG, Tinôco JD, Pascoal PIF, Areias LL, Cossi MS, Fernandes MICD, Costa IKF, Souza L, Matar CF, Tendal B, Trevisani VFM, Atallah ÁN, Nakano LCU. Prophylactic anticoagulants for people hospitalised with COVID‐19. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD013739. DOI: 10.1002/14651858.CD013739. Accessed 30 November 2020.

Yazarların çıkar çatışması

İletişim: Department of Surgery, Division of Vascular and Endovascular Surgery, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil flumignan@gmail.com

Orijinal özet ve tam metin için: COVİD-19 ve Antikoagülan Tedavi

Etiketler:

Son Paylaşımlar