Primer Sklerozan Kolanjitte Safra Asitleri

Cochrane derleme özeti

Primer sklerozan kolanjitte (PSK) karaciğerin kronik kolestatik hastalığıdır. Safra yollarında iltihaplanma ve skarlaşma sonucu ortaya çıkan tahribat safra akışını bozar, biliyer siroza ve son aşama karaciğer hastalığına yol açar. PSK en sık genç erkeklerde görülür, hala tamamen anlaşılmış değildir. Genellikle otoimmün hastalık olarak sınıflanır ancak başka nedensel (etiyolojik) faktörler de dışlanamıyor. PSK ile iltihabi barsak hastalıkları, özellikle ülseratif kolit arasında güçlü bir ilişki vardır, %70 kadar hastada ikisi birlikte bulunur. İlerleyici ve geri dönüşsüz doğasının yanı sıra PSK ile birlikte kolanjiyokarsinom riski de artmıştır, bu da hastalığın morbidite ve mortalitesini artırır.

Hastalığın tanısı klinik, laboratuar ve görüntüleme bulgularının kombinasyonuna dayanır. Başlangıç aşamalarında belirti vermediğinden erken tanı oldukça seyrektir. Etiyolojinin iyi anlaşılmamış olması nedeniyle tedavisi hala tatmin edici değildir. Tedavisinde çok sayıda ilaç değerlendirilmiş olup, bazılarıyla birlikte ciddi ters olaylar görülür. PSK tedavisinde safra asitlerinin muhtemel bir faydalı etki göstereceği düşünüldü. Ancak PSK tedavisindeki rolünün daha ileri araştırması gerekiyor. Bu nedenlerle PSK’ya bağlı son aşama karaciğer hastalarında seçkin tedavi olarak karaciğer nakli kalıyor. Genel popülasyonda insidensinin düşük olmasına rağmen, ABD ve Avrupa’da karaciğer naklinin en olağan endikasyonlarından birini teşkil ediyor.

Kayırma hatası riski yüksek 8 randomize kontrollü araştırmanın sonuçlarına göre primer sklerozan kolanjitli hastalara ursodeoksikolik asit verilmesi; mortalite, karaciğer dekompansasyonu, karaciğer nakli gereği, karaciğerde histolojik bozulma ve radyolojik bozulmayı plaseboya kıyasla ya da müdahale yapılmamasına kıyasla anlamlı derecede azaltmadı.

Ursodeoksikolik asit kullanımı karaciğer biyokimyasında anlamlı bir iyileşme sağladı. Ancak bu faydalı etkiye dair kanıtlar, kayırma hatası yüksek ve az katılımcılı araştırmalarda sağlandığı için zayıf. Ayrıca araştırmaların yarısında raporlanan bu sonuç raporlamada kayırma hatası riski taşıyor.

Bir araştırmada hastanın kendi değerlendirdiği yaşam kalitesi ölçüldü. Ursodeoksikolik asitle yaşam kalitesinin fiziksel ya da ruhsal bileşenlerinin herhangi birinde fark bulunmadı.

Derlenen sekiz araştırmadan 6’sına dayanarak ursodeoksikolik asit kullanımı güvenli ve iyi tolere edilir görünüyor, ciddi ters olay raporlanmadı. Bu hastalarda başka safra asitlerini değerlendiren araştırma bulamadık. Sonuç olarak mevcut kanıtlar primer sklerozan kolanjitte safra asidi kullanımını ne destekliyor ne de reddediyor.

Kaynak

Poropat G, Giljaca V, Stimac D, Gluud C. Bile acids for primary sclerosing cholangitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD003626. DOI: 10.1002/14651858.CD003626.pub2

Orijinal özet için: Primer Sklerozan Kolanjit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv