BPH’da Finasterid

Finasterid BPH Semptomlarını Gideriyor.

Cochrane derleme özeti

Arka plan

BPH yaşlanan erkeklerde prostatın iyi huylu büyümesidir. Kesik ve zayıf akım, gerilme hissi, sıkışma, sık idrar yapma isteği ve mesaneyi tamamen boşaltamama gibi rahatsız edici üriner semptomlara neden olabilir. Finasterid, bir 5-alfa redüktaz inhibitörüdür (5ARI). Testosteronun dihidrotestosterone çevrilmesini önler, prostat büyümesini geriletir ve BPH semptomlarını azaltmak için sıkça kullanılır.

Amaç

Derlememiz, finasteridin alt idrar yolları semptomları tedavisinde klinik etkinliğini ve zararlarını plaseboya ve aktif kontrol grubuna karşı kıyaslamayı amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Cochrane Kütüphanesi, DARE, HTA, EMBASE VE MEDLINE dahil CENTRAL, LILACS ve Google Scholar’da RK araştırmalar arandı. Ayrıca sistematik derlemeler, referanslar ve klinik pratik rehberleri manuel olarak tarandı.

Seçim kriterleri

En az 6 ay süreli, İngilizce; plasebo ya da aktif kol kontrollü RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Birinci yazar; hasta karakteristikleri, sonuç beklentileri ve zararlardan oluşan bilgileri çıkardı. Primer sonuç beklentimiz, geçerliliği onaylanmış AUA/IPSS gibi bir üriner semptom skalası skorundaki değişimdi. Klinik olarak anlamlı bir değişim, 4 puan olarak belirlendi. Ayrıca sonuç beklentilerini, bir yıl ve altında (kısa süreli) ve bir yıldan uzun (uzun süreli) olarak kategorize ettik.

Ana sonuçlar

Finasterid, 1 yıldan uzun süreli çalışmalarda üriner semptom skorlarını tutarlı olarak iyileştirdi ve BPH’nin ilerleme riskini anlamlı derecede azalttı (akut üriner retansiyon, cerrahi girişim riski ve AUASI/IPSS skorlarında 4 puan ve üstü artış).

Alfa-bloker monoterapisine kıyasla finasterid doksazosin veya terazosinden daha düşük, ancak tamsulosine kıyasla eşdeğer etki gösterdi. Hem doksazosin hem de terazosin pik idrar akışı ve noktüriyi iyileştirmede finasteride karşı anlamlı derecede daha iyi bulundu.

Finastedidle pik idrar akışı ve yaşam kalitesi, tamsulosine eşdeğer derecede iyileşme gösterdi. Ancak finasteridle cerrahi müdahale riski doksazosine kıyasla düşük bulundu, terazosinden düşük bulunmadı. Finasterid veya doksazosinde akut üriner retansiyon riski farklı bulunmadı

İki küçük araştırmada finasteridle tamsulosin arasında üriner semptom skorlarında farklılık görülmedi.

Finasterid+doksazosin veya doksazosin monoterapisi ile üriner semptomlar eşit derecede iyileşme gösterdi (4 puan ve üstü).

Finasteridle ejekülasyon rahatsızlığı, empotans ve libido azalması plaseboya göre fazla görüldü.

Finasteridle asteni, sersemlik ve postüral hipotansiyon riski doksazosine kıyasla daha az bulundu.

Finasteridle asteni, sersemlik ve postüral hipotansiyon riski terazosine kıyasla anlamlı derecede daha az bulundu.

Yazarların kanaati

Finasterid üriner semptomları uzun vadede iyileştiriyor, ancak doksazosinden daha düşük etki gösteriyor.

Alfa blokerlerle uzun dönem kombine tedavi semptomları finasterid monoterapisinden anlamlı derecede daha iyi düzeltiyor.

Finasterid + doksazosin semptomları, doksazosin monoterapisi ile eşdeğer derecede iyileştiriyor.

Doksazosine kıyasla finasterid + doksazosin, üriner semptomları, prostatları medyum (25-39 mL) veya büyük (40 mL ve üstü) erkeklerde düzeltip, küçük prostatlılarda (25 mL) etkisiz görünüyor.

Kısa ve uzun vade kıyaslamasında finasterid, kısa vadede semptomları plasebodan anlamlı fark gösterecek kadar iyileştirmiyor, ama uzun vadede fark küçük olmakla beraber iyileştiriyor (< 1 puandan 2.2 puana).

Doksazosin semptomları hem kısa hem uzun vadede finasteridden daha fazla düzeltiyor (farklar sırası ile ∼2 puan ve 1 puan) .

Finasterid + doksazosin, skorları finasterid monoterapisine kıyasla hem kısa hem de uzun vadede daha iyi, ∼2 puan değerinde iyileştiriyor.

Doksazosine kıyasla finasterid+ doksazosin hem kısa hem uzun vadede eşdeğer iyileşme sağlıyor.

Finasteridle ilgili yan etkiler nadir; ancak finasterid alan erkeklerde empotans, erektil disfonksiyon, libido azalması ve ejekülasyon rahatsızlığı riskleri plaseboya karşı artıyor.

Sersemlik, postüral hipotansiyon ve asteni oranları yüksek olan doksazosine karşı, finasteridle de yukarıdaki riskler fazla bulunuyor.

Finasteridle asteni, postüral hipotansiyon ve sersemlik, terazosine kıyasla anlamlı derecede azalıyor.

Yine finasteridle asteni, sersemlik, ejekülasyon rahatsızlığı ve postüral hipotansiyon riski finasterid+terazosine kıyasla anlamlı derecede azalıyor.

Kaynak

Tacklind J, Fink HA, MacDonald R, Rutks I, Wilt TJ. Finasteride for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD006015. DOI: 10.1002/14651858.CD006015.pub3

Orijinal özet için: BPH’da Finasterid

Son Paylaşımlar