Primer Biliyer Sirozlu Hastalarda Klorambusil

Cochrane derleme özeti

Primer biliyer siroz karaciğerin otoimmün hastalığıdır. Bu hastalarda immüno-supresif özellikleri nedeniyle klorambusil kullanılıyor.

Bu derleme klorambusilin primer biliyer sirozdaki faydalı ya da zararlı etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor. Toplam 24 katılımcıyla yapılan sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Araştırma küçük olmasının yanında kayırma hatası riski de yüksek olup sonuçlara güvenilemeyeceğini gösteriyor. Tek çalışma olduğundan meta analiz yerine Fisher’s exact testi ve t-testi kullanıldı.

Klorambusille birlikte mortalitede, müdahale yapılmamasına kıyasla anlamlı bir düşme görülmedi. Klorambusil alan tüm hastalarda, özellikle kemik iliği baskılanması şeklinde ters olaylar görüldü.

Klorambusil ortalama serum bilirubin, albümin, immümglobulin M, AST değerlerinde ve karaciğerde süzülen iltihabi atıklarda anlamlı ölçüde iyileşmeye yol açtı. Ancak bu sonuç ölçütlerinin, hastayla ilişkili sonuç ölçütlerinin yerini tutmak için geçerliliği bulunmuyor. Primer biliyer sirozlu hastalarda klorambusil kullanımının desteklenme ya da reddi konusu belirsiz kaldı.

Kaynak

Li WX, Yan X, Shi CR, Zhang AP. Chlorambucil for patients with primary biliary cirrhosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008714. DOI: 10.1002/14651858.CD008714.pub2

Orijinal özet için: Primer Biliyer Siroz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv