Neonatal Hipoglisemide Dekstroz Jeli

The Lancet’ten özet çevirisi

Arka plan

Neonatal hipoglisemi, sık görülen ve önlenebilir bir beyin hasarı nedenidir. Diyabetik hastalarda görülen hipoglisemiyi düzeltmek için dekstroz jeli kullanılır: ancak bebeklerde kullanımı için az kanıt bulunuyor. Riskli bebeklerde neonatal hipoglisemiyi düzeltmek için yalnız başına beslemeye karşı dekstroz tedavisinin daha etkili olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Metot

Yeni Zelanda’da bir üçüncü basamak merkezinde 2008 Aralığı ile 2010 Kasımı arasında bir plasebo kontrollü randomize çift kör araştırma yaptık. 35-42 gestasyon haftası arasındaki 48 saatten genç ve hipoglisemi riski olan bebekler bilgisayar bazlı blok randomizasyonla kilo başına 200 mg %40 dekstroz jel veya plasebo jel gruplarına rastgele atandı (1:1).

Randomizasyonlar maternal diyabet ve doğum tartısına göre stratifiye edildi. Primer sonuç beklentisi olarak, iki tedavi girişiminden sonra kan glukoz konsantrasyonunun 2.6 mmol/L altında kalması olarak belirlenen tedavi başarısızlığı seçildi. “İntention to treat” analizi yapıldı. Araştırma Avustralya – Yeni Zelanda Klinik Araştırmalar Tesciline ACTRN12608000623392 numarası ile kaydedildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 514 bebekten 242’si (%47) hipoglisemiye girdi ve randomize edildi. Hatalı randomize edilen beşi çıkarılarak 118’i dekstroz grubu 119’u plasebo grubu olarak 237’si analize alındı. Dekstroz jeli, plaseboya kıyasla tedavi başarısızlığını düşürdü (16’ya karşılık 26, %14’e karşılık %24); rölatif riski düşürdü (0.57, %95 GA 0.33 – 0.98; p=0.04). Ciddi ters etki görülmedi. Plasebo grubunda 3 bebekte 0.9 mmol/L kan gukozu görüldü. Başka advers etki görülmedi.

Yorum

Dekstroz jeli ile tedavi ucuz ve uygulaması kolaydır. Geç preterm ve miyadında bebeklerde doğum sonrası ilk 48 saatte hipoglisemi tedavisi için düşünülmelidir.

Fon sağlayanlar

Waikato Medical Research Foundation, the Auckland Medical Research Foundation, the Maurice and Phyllis Paykel Trust, the Health Research Council of New Zealand, and the Rebecca Roberts Scholarship.

Orijinal yayın

Deborah L Harris, Philip J Weston, Matthew Signal, Prof J Geoffrey Chase, Jane E Harding. Dextrose gel for neonatal hypoglycaemia (the Sugar Babies Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet, Early Online Publication, 25 September 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61645-1

Orijinal yazı için: Şeker Bebekler

Bu makale şu koleksiyonlarda bulunabilir: Endocrinology (Paediatric endocrinology, Endocrinology-other); Paediatrics (Paediatric endocrinology, Paediatric intensive care)

Son Paylaşımlar
Arşiv