Kronik C Hepatitinde Aminoadamantanlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

C Hepatiti genellikle enfekte kanla temas sonucu bulaşır. Kronik Hepatit C enfeksiyonu dünya nüfusunun %3 kadarını etkiler ve yavaş ilerler. Çoğu hastalar belirti olmadan ya da yorgunluk veya karaciğer hastalığı belirtileriyle gelir. Hastalık sıklıkla anormal laboratuar sonuçlarıyla tesadüfen yakalanır. Tüm enfekte hastaların %5 – 40 kadarında şiddetli karaciğer hasarı gelişir, bu da karaciğerle ilişkili şiddetli morbiditeler ve tedricen ölüme götürür.

Güncel tedavide pegil interferon-alfa + ribavirin kullanılır. Bazı hastalara bu iki ilaçla kombine olarak telapevir ya da boceprevir gibi antiviral ilaçlar verilir. Bu suretle, kronik C hepatiti olan hastaların en az %70’inde virüsü kandan temizlemek mümkün olur, ancak klinik etkileri bilinmiyor.

Derleme sorusu ve çalışma özellikleri

Kronik C hepatitli katılımcılarla yapılan randomize klinik araştırmalarda sadece amantadin test edildi. Bu araştırmaların ana amacı, amantadinin tek başına ya da başka antiviral tedaviyle kombine olarak, kandan virüsü temizlenen hasta oranını plasebo ya da müdahale yapılmamasına kıyasla artırıp artıramayacağıydı. Bu derlemede, amantadinin kronik C hepatitli hastalarda bir faydalı ya da zararlı etkisi olup olmadığı değerlendirildi. Derlemeye toplam 6293 katılımcıyla yapılan 41 randomize klinik araştırma dâhil edildi.

Sonuçlar

Derlememiz amantadinin hepatit C ile enfekte hastalarda tüm nedenlerden ölümlere ya da karaciğerle ilişkili morbiditeye anlamlı bir faydası olmadığını gösteriyor.

Araştırmalarda veri olmadığından, amantadinin yaşam kalitesine etkisini değerlendiremedik. Dahası amantadin, tedaviden 6 ay sonra kandan virüsün temizlenmesiyle uzamış virolojik cevap sağlanan hasta oranını artırmadı.

Derlenen tüm araştırmalarda kayırma hatası riskinin yüksek olduğu görüşüne vardık. Bunlara uygun olarak bu derlemeden sağlanan kanıtlar amantadinin rutin olarak klinik kullanımını desteklemiyor. Gelecekteki randomize klinik araştırmalarda amantadin kullanılabilmesini haklı çıkarabilecek bazı gerekçeler var.

Rimantadin gibi başka aminoadamantanları değerlendiren randomize klinik araştırma bulamadık.

Kaynak

Lamers MH, Broekman M, Drenth JPH, Gluud C. Aminoadamantanes for chronic hepatitis C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD010125. DOI: 10.1002/14651858.CD010125.pub2

Orijinal özet için: Kronik Hepatit C Tedavisi Amantadin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv