Statinlerle Primer Koruma

Statinlerle primer koruma ile ilgili 2007 yılına kadar güncel bir Cochrane derlemesi, kanıtlar‘da 2011 Eylülünde yayınlandı: Çeşitli Hastalıklarda Statin Kullanımı (*). Lancet’te yayınlanan aşağıdaki bu yeni meta-analizin sonuçları, primer korumayı daha da destekliyor.

Hekim Forumu mail grubunda gördüğüm, değişen SGK ödemeleri ile başlayan tartışmaya katkıda bulunabilir düşüncesi ile özetini yayınlamayı faydalı buldum. Özete ek olarak, ana metinden tartışmak isteyenlerin ilgi duyabileceğini düşündüğüm bazı kısımları da ekledim. Dergi makalenin ana metnini, "TheLancet.com’da yenilikler"e kayıtlı bulunanlara açık bırakmış. Özete ve kayıt olursanız ana metne, LDL cholesterol and statins adresinden ulaşabilirsiniz. D.Ş.

* Bu yazı yeniden düzenlendi ve yayın tarihi değişti: Kalp-Damar Hastalıklarından Primer Korunma İçin Statinler

The Lancet’ten meta analiz özeti

Özet

Arka plan: Statinler LDL kolesterolü düşürür ve vasküler olayları önler, ancak vasküler olay riski düşük kişilerde gösterdikleri net etki belirsizdir.

Metot: Bu meta analizde, statini kontrolle kıyaslayan 22 araştırma ve daha fazla statini daha az statinle kıyaslayan 5 araştırmadan sağlanan ferdi bilgiler derlendi.

22 araştırma: Katılımcı sayısı 134 537, ortalama LDL kolesterol farkı 1.08 mmol/L, ortalama izlem süresi 4.8 yıl.

5 araştırma: Katılımcı sayısı: 39 612, ortalama LDL kolesterol farkı 0.51 mmol/L, ortalama izlem süresi 5.1 yıl.

Majör vasküler olaylar olarak; majör koroner olaylar (yani non-fatal MI ve koroner ölüm), felçler ve koroner revaskülarizasyon prosedürleri seçildi. Katılımcılar, kontrol tedavisinde (statinsiz veya düşük statin) bazal 5 yıllık majör vasküler olay riskine göre 5 kategoriye ayrıldı (%5 altı, %10’a kadar %5 ve üzeri, %20’ye kadar %10 ve üzeri, %30’a kadar %20 ve üzeri, %30 ve üzeri). Her bir grup için, 1.0 mmol/L LDL kolesterol azalmasına düşen hız oranları (rate ratio-RR) hesaplandı.

Bulgular: Statinle sağlanan LDL kolesterol azalması, majör vasküler olay riskini azalttı (1.0 mmol/L kolesterol azalması için RR 0.79, %95 GA 0.77 – 0.81). Bu azalma geniş ölçüde yaş, cinsiyet, bazal LDL düzeyi ya da önceki vasküler hastalıktan bağımsız bulundu.

Majör vasküler olaylardaki orantılı azalma, riskin en düşük olduğu iki kategoride, en az en yüksek risk kategorilerindeki kadar büyük bulundu. En düşükten en yükseğe kadar 1.0 mmol/L kolesterol azalması için RR rakamları:

  • 0.62 (%99 GA 0.47-0.81)

  • 0·69 [99% GA 0·60–0·79],

  • 0·79 [99% GA 0·74–0·85],

  • 0·81 [99% GA 0·77–0·86],

  • 0·79 [99% GA 0·74–0·84]; trend p=0·04.

Bu rakamlar, en düşük iki risk kategorisinde, majör koroner olaylarda ve koroner revaskülarizasyon girişimlerinde görülen anlamlı azalmayı yansıtıyor.

Majör koroner olaylar için: RR 0.57, %99 GA 0.36-0.89, p=0.0012 ve 0.61, %99 GA 0.50-0.74, p<0·0001.

Koroner revaskülarizasyonlar için: RR 0·52, 99% GA 0·35–0·75 ve 0·63, 99% GA 0·51–0·79; ikisi için p<0·0001.

5 Yıllık majör vasküler olay riski %10’un altında olan kişilerde, felçler için risk azalması da yüksek risk kategorisindekilere benzer bulundu (1.0 mmol/L kolesterol azalması için RR 0.76, %99 GA 0.61-0.95, p=0.0012, trend p=0.3).

Vasküler hastalık öyküsü olmayan kişilerde statinler vasküler ölümleri azalttı (1.0 mmol/L kolesterol azalması için RR 0·85, 95% GA 0·77–0·95), tüm nedenlerden ölümleri azalttı (RR 0·91, 95% GA 0·85–0·97), orantılı azalmalar bazal riske göre benzer bulundu.

Statinle LDL kolesterolü düşürmenin kanser insidensini artırdığına (1.0 mmol/L kolesterol azalması için RR 1·00, 95% GA 0·96–1·04), kanser mortalitesini artırdığına (RR 0·99, 95% CI 0·93–1·06) veya başka non-vasküler mortaliteyi artırdığına dair kanıt bulunmadı.

Yorum: 5 yıllık vasküler olay riski %10’un altında olan kişilerde her 1.0 mmol/L kolesterol azalması, majör vasküler olaylarda 5 yılda 1000 kişi başına 11 kadar bir mutlak azalma sağladı. Sağlanan bu fayda, statin tedavisinin bilinen herhangi bir zararını büyük ölçüde aşıyor. Günümüzdeki rehberlere göre, bu kişilerin tipik olarak LDL düşürücü statin tedavisi için uygun görülmemesi gerekiyor. Bu yüzden, sunduğumuz rapor bu rehberlerin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olabileceğini düşündürüyor.

Fonlar: British Heart Foundation; UK Medical Research Council; Cancer Research UK; European Community Biomed Programme; Australian National Health and Medical Research Council; National Heart Foundation, Australia.

Meraklısı için ana metinden ekler

Fonlar: British Heart Foundation; UK Medical Research Council; Cancer Research UK; European Community Biomed Programme; Australian National Health and Medical Research Council; National Heart Foundation, Australia.

Fon kaynaklarının rolü: Fon kaynaklarının çalışma dizaynı; bilgi toplama, analiz ve yorumu; raporun yazılması veya yayına gönderme kararında katılımı olmadı. Yazı komitesinin tüm bilgilere kısıtlamasız ulaşımı vardı ve bu rapor içeriğinin tam sorumluğunu kabul eder.

Katkıda bulunanlar: Yazı komitesi, bu makalenin içeriği ile ilgili tüm sorumluluğu kabul eder. Tüm üyeler bilgi toplama ve analize ve raporun hazırlanmasına katkıda bulundu. Ortak çalışan herkesin sonuçların yorumlanmasına raporun müsveddesinin hazırlanmasına katkı fırsatı oldu.

Çıkar çatışmaları: Bu bildiride derlenen araştırmaların çoğunluğu ilaç endüstrisinden sağlanan araştırma bağışları ile desteklendi. Yazı komitesinin bazı üyeleri, bilimsel toplantılara katılmak için, ilaç endüstrisinden masraf iadesi aldı. AK ve JS de, bu çalışmalarla ilgili konuşma yapmak için Solvay’den ücret aldılar.

Kaynak

The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators, Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, Keech A, Simes J, Barnes EH, Voysey M, Gray A, Collins R, Baigent C. The Lancet, Volume 380, Issue 9841, Pages 581 – 590, 11 August 2012

Orijinal yazı için: Statinlerle Primer Koruma

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv