Kesikli Topallamada Padma 28

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kesikli topallama bacakta egzersizle ortaya çıkan ve istirahatle geçen ağrıdır. Arterlerin kapanması nedeniyle bacağa gelen kan akımını yetersiz olması neden olur. Bu hastalarda yürüme mesafesini artırmak için sıklıkla konservatif ilaç tedavilerine başvurulur Padma 28 kesikli topallama tedavisinde kullanılan bir Tibet bitkisel ilacıdır.

Çalışma özellikleri ve ana sonuçlar

Padma 28’in etkisini araştıran bu derlemeye toplam 365 hasta üzerine yürütülen 5 araştırma dâhil edildi. Kanıtlar 2015 eylülüne kadar günceldir. Derleme padma 28’in maksimum ve ağrısız yürüme mesafesini iyileştirmede bazı faydalı etkileri olduğunu gösterdi. Plasebo ile tedavi edilen hastalarda bu sonuç ölçütlerinde iyileşme görülmedi. Maalesef çalışmalar padma 28 ve plasebo gruplarında yürüme mesafelerinde görülen değişimlerin gruplar arasında kıyaslanması için yetersiz veri sağladı. İki çalışmada 16 haftalık tedaviden sonraki maksimum yürüme mesafesi verilerinin kombine edilmesi, padma 28 grubunda maksimum yürüme mesafesinin plasebo grubuna kıyasla daha uzun olduğunu gösterdi. Ayak bileği brakiyel basıncında değişim gözlenmedi. Mide barsak ağrısı, yorgunluk ve cilt döküntüleri gibi hafif yan etkiler de görüldü ancak tedavi ve plasebo grupları arasında fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak; çalışmalarda yayınlamada kayırma hatası belirtileri olması, çalışma sayısının azlığı, tedavi gruplarını kıyaslayan analizlerin kısıtlı raporlanması ve plasebo grubunda genel durumun iyileşmemesi ya da kötüleşmesine bağlı olarak yüksek oranda hastanın çalışmayı bırakması gibi nedenlerle kanıt kalitesi düşüktü. Bu nedenle halen padma 28’in kesikli topallamanın rutin tedavisindeki etkinliği hakkında karar çıkarmak için kanıtların yetersiz olduğu hissindeyiz. Bu bitkisel preparatın gerçek etkilerini belirlemek için iyi dizayn edilmiş daha fazla araştırma gerekiyor.

Yazarların kararı

Padma 28’in kesikli topallama hastalarında en azından kısa vadede yürüme mesafelerini artırmada etkili olabileceğini gösteren, tek tek araştırmalardan sağlanan bazı kanıtlar var. Yan etkiler sorun gibi görünmüyor. Ancak daha uzun vadeli etkiler bilinmiyor ve yürüme mesafelerindeki iyileşmenin klinik anlamı sorgulanabilir durumdadır. Dahası mevcut çalışmaların küçüklüğü, tedavi gruplarını kıyaslayan istatistiksel analizlerin raporlanmasının kısıtlı olması ve nispeten fazla sayıda hastanın sonuçla ilişkili olarak çalışmadan çekilmesi kanıt kalitesini sınırlıyor. Yani hastalar yürüme mesafesi artmadığı için çalışmadan çekildiler. Ayrıca yayınlamada kayırma hatası kanıtları da vardı. Bu nedenle halen padma 28’in kesikli topallamanın rutin tedavisindeki etkinliği hakkında karar çıkarmak için kanıtların yetersiz olduğu hissindeyiz. Bu bitkisel preparatın gerçek etkilerini belirlemek için iyi dizayn edilmiş daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Stewart M, Morling JR, Maxwell H. Padma 28 for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD007371. DOI: 10.1002/14651858.CD007371.pub3

Orijinal özet için: Kesikli Topallamada Padma 28

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv