Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda Fingolimod

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Multipl sklerozun oto immün patogenezi düşünülerek, kullanılan tedavilerin çoğunluğunun temelini interferonlar, glatiramer, azatiyoprin, siklofosfamid ve mitoksantron gibi immünomodülatör ya da immunosupresif özellikleri olan ilaçlar oluşturuyor.

Fingolimod 2010 ylında oral tedavi olarak ruhsat alan ilk ilaçtır. Etkin bir şekilde emilir, emilimi gıda alımından etkilenmez ve oral bir tedavi olarak enjeksiyonlara nazaran daha kabul edilebilir olduğundan hastaların büyük ilgisini kazanan bir tedavi seçeneği oluşturdu.

Derlemenin amacı

Derlememiz fingolimodun alevlenen durulan multipl sklerozlu (ADMS) hastalarda hastalık aktivitesini azaltmada güvenlik ve faydalarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Şimdiden ciddi enfeksiyon ve kardiyak ters etkiler gibi birkaç güvenlik endişesi kendini gösterdi.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 2006 ve 2014 yılları arasında yayınlanan altı çalışma dahil edildi, çalışmalar ADMS’den yakınan toplam 4152 katılımcı üzerinde yürütüldü. Tedavi süresi üç çalışmada 6 ay, birinde 12 ay ve ikisinde 24 ay olarak belirlendi.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu derlemenin ana kararı onaylanan 0.5 mg/gün dozuyla monoterapi olarak alınan fingolimodun 24 ayda alevlenme yaşamama ihtimalini plaseboya kıyasla artırdığıdır. Bu fayda MRG muayenesi ile belirlenen hastalık aktivitesi ölçümleri ile konfirme edildi. Ancak malüliyette kötüleşmenin önlenmesine etki görülmedi; tedavi ile birlikte yan etkilere bağlı olarak hastaların çalışmayı bırakma riski artmadı.

Aynı dozda fingolimodun intramüsküler interferon beta-1a enjeksiyonuyla kıyaslanmasında, bu ilaç bir yılda alevlenme görülmeyen veya gelişen enflamatuar lezyonu olmayan hasta sayısını hafifçe artırdı ve relaps oranını düşürdü. Yine malüliyetin ilerlemesinde bir avantaj belirleyemedik. Fingolimodla kısa vadede (6 ay) ters olaylara bağlı hasta kaçışı ihtimalini, imüno-modülatör ilaçlara kıyasla daha fazla bulduk ve interferon betaya kıyasla anlamlı fark bulamadık.

Tüm çalışmaların süresi 24 ay ve altında olduğundan fingolimodun 24 aydan sonraki etkinliği (ancak en çok güvenliği) belirsiz kalıyor. Bu durum MS gibi yaşam boyu süren bir hastalıkta anahtar önemdedir.

Ters olay riski hastaların dikkatle izlenmesini gerektirdiği gibi ve özellikle ilerleyici multifokal löko-ensafalopati gelişimiye ilgili yakınlardaki uyarılar göz önüne alınarak uzun vadeli çalışmaların gerekliliğini de gösteriyor.

Bu derlemeye dahil edilen altı çalışmaya Novartis Farma sponsor oldu ve yayınlanan bildirilerin ortak yazarlarının çoğu şirket mensubudur; bu durum bir potansiyel kayırma hatası kaynağı olarak bilinir.

Kaynak

La Mantia L, Tramacere I, Firwana B, Pacchetti I, Palumbo R, Filippini G. Fingolimod for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009371. DOI: 10.1002/14651858.CD009371.pub2

Orijinal özet için: MS’te Fingolimod

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv