Atopik Dermatitte Topikal Takrolimus


Foto: Thomas Hawk / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Atopik dermatit (AD) veya atopik ekzema gerek erişkinler gerekse çocuklarda yaşam kalitesini etkileyen kronik bir hastalıktır. Tedavide kullanılan ana ilaçlar topikal kortikosteroidler (TKS) olmakla beraber cilt incelmesi gibi yan etkileri bulunur. Takrolimus’un (ve pimekrolimus) da içlerinde bulunduğu topikal kalsinörin inhibitörleri denen bir grup ilaç bu sorunun tedavisi için bir alternatif olabilir ancak takrolimus sterodilere nispeten yeni bir ilaç olduğundan etkisi ve emniyeti hakkında bazı sorular var.

Derleme sorusu

Takrolimus merhemi çocuk ve erişkinlerde orta-şiddetli atopik dermatitte başka tedavilere alternatif olabilir mi?

Çalışma özellikleri

Derlemeye 5885 katılımcı üzerinde yürütülmüş 20 araştırma dâhil edildi. Araştırma 2015 Haziranına kadar yapıldı. Sonuç ölçütü olarak ilgimizi “hekimin değerlendirdiği iyileşme”, “hastanın değerlendirdiği iyileşme” ve ters etkilere yönelttik. Diğer sonuç ölçütleri olarak iyileşmenin SCORAD (atopik dermatit skoru, atopik dermatit şiddetini ölçen bir araç) ve tutulan vücut alanı gibi objektif iyileşme ölçütleri seçildi.

Ana sonuçlar

%0.1’lik takrolimusun yüz ve boyunda düşük güçlü TKS’lerden ve gövde ve ekstremitelerde orta güçlü TKS’lerden daha iyi olduğunu bulduk. Çoğu çalışmada pimekrolimus %1 ve takrolimus %0.03’ün hekimin değerlendirdiği iyileşmeye etkisini değerlendirdik. Katılımcının kendi değerlendirmesinde ve SCORAD’da, %0.1 takrolimus lehinde, orta-yüksek güçte kortikosteroidlere kıyasla marjinal bir fayda bulundu.

2 çalışmanın kombine sonuçları, takrolimus %0.03’ün hekim değerlendirmesinde iyileşme sağlama ihtimalini hafif TKS’lere kıyasla iki kattan fazla artırdığını gösterdi.

Bir diğer çalışmada aynı sonuç ölçütü için takrolimus %0.03, pimekrolimus %1’den daha iyi bulundu, buna karşın hastalığın etkilediği vücut yüzey alanında fark bulunmadı.

Orta – yüksek arası kuvvette kortikosteroidlerle kıyaslamada çoğu sonuçlarda anlamlı fark bulamadık ancak iki çalışmada kortikosteroid grubundan yana hafif bir fark bulduk.

Takrolimus kullananlarda yanma ve kaşıntı TKS’lere göre daha sıktı ancak cilt enfeksiyonlarında fark bulmadık. Belirtiler hafif ve geçiciydi. Pimekrolimus ve takrolimusun kıyaslanmasında yan etkilerin genel frekansı aynı, ancak lokal yan etkiler takrolimus grubunda daha fazla bulundu. Takrolimusta lokal belirtiler daha uzun da sürdü, 30 dakika ile 12 saat arasındaydı, buna karşın pimekrolimsu kullananlarda belirtiler 30 dakikadan kısa sürdü.

Ciddi yan etkiler nadirdi, hem takrolimus hem de TKS gruplarında görüldü ve çoğu zaman tedavi ile ilişkisiz olduğu düşünüldü. Derlenen çalışmalarda ya da kıyaslamalı olmayan çalışmalarda lenfoma vak'ası kaydedilmedi. Çalışmalar ve bildirilerde sadece retrospektif olarak vak'alar belirlendi ve ilaçla konfirme edilen bir ilişki bulunmadı.

Sistemik absorpsiyon nadiren ve sadece düşük düzeylerde belirlenebildi ve zamanla azaldı. Sistemik absorpsiyon vaka bildirimleri sadece, Netherton sendromu, lamellar ihitiyoz ve birkaç başkası gibi ciddi cilt bariyeri sorunu yaşayan hastalarda yapıldı.

Klinik araştırmalar, vak'a bildirileri, insan ve hayvan çalışmalarını değerlendirdikten sonra topikal takrolimus kullanımı ile cilt incelmesi arasında ilişkiye dair kanıt eksikliği bulduk.

Özet olarak, takrolimus merhemi çocuk ve erişkinlerde orta – şiddetli arası atopik dermatit için etkili ve emin görünüyor. Cilt bariyerinde şiddetli hasar yapan hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kullanımı ile birlikte, uzun süre de olsa cilt incelmesi riski bulamadık. Topikal takrolimus kullanımının habaset riski ile ilişkisine dair bir kanıt bulamadık. Derlememizde maliyetler değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

İlaç dozları, sonuçlar ve izlem sürelerindeki değişkenlik sonuçların kombine edişesini güçleştirdi. Veri eksikliği kanıtların kuvvet ve güvenilirliğini sınırladı bu nedenle derleme bulgularının dikkatle yorumlanması gerekir.

Yazarların kararı

Takrolimus %1; düşük güçte TKS’ler, pimekrolimus %1 ve takrolimus % 0.03’ten daha iyiydi. Her iki dozdaki formülasyonlar orta- yüksek arası güçte kortikosteroidlerle kıyaslandığında sonuçlar kuşkuluydu. Takrolimus %0.03 hafif kortikosteroidler ve pimekrolimusa üstün bulundu. Her iki takrolimus formülasyonu da güvenli göründü ve kullanımları ile birlikte habaset ya da cilt atrofisi riskinde artma ihtimalini destekleyen kanıt bulunmadı. Veri eksikliği kanıtların kuvvet ve güvenilirliğini sınırlıyor bu nedenle derleme sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerekir. Maliyetleri değerlendirmedik.

Kaynak

Cury Martins J, Martins C, Aoki V, Gois AFT, Ishii HA, da Silva EMK. Topical tacrolimus for atopic dermatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD009864. DOI: 10.1002/14651858.CD009864.pub2

Orijinal özet için: Atopik DermatitteTakrolimus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv